Частни имоти ще се отчуждават след предварително обезщетение

Частни имоти могат да бъдат отчуждавани принудително за задоволяване на държавни нужди, които не могат да бъдат задоволени по друг начин, само при наличието на влязъл в сила подробен устройствен план, след предварително и равностойно парично обезщетение. Това предвиждат приетите на второ четене промени в Закона за държавната собственост.

Министрите на финансите и на регионалното развитие, след като разгледат и преценят искането за отчуждаване, ще го одобряват или отхвърлят в 14-дневен срок. Финансовият министър се произнася за финансовата обезпеченост на отчуждаването, а министърът на регионалното развитие - за наличието на основания за отчуждаване.

Когато отчужденият имот е единственото жилище на собственика, имотът ще се взема до три месеца след изплащане на обезщетението.

Отчуждаването на имоти, предназначени за изграждането на национални инфраструктурни обекти, ще се прави с решение на Министерския съвет по предложение на министъра на регионалното развитие и министъра на финансите. В останалите случаи отчуждаването ще се извършва със заповед на областния управител по предложение на двамата министри.

Решението на Министерския съвет ще може да се обжалва пред тричленен състав на ВАС в 14-дневен срок от обнародването му в Държавен вестник, а заповедта на областния управител - пред окръжния съд, в 14-дневен срок от връчването ѝ.

В седемдневен срок от получаването на жалбата, Министерският съвет или областният управител трябва да я изпратят до съда заедно със становище по нея и с необходимите доказателства, реши парламентът. В петдневен срок съдът ще се произнася по допускане на доказателствата и насрочва дело след 15 дни, предвиждат промените. Съдът обявява решението до седем дни след заседанието, в което е приключило разглеждането на делото, и това решение е окончателно, гласуваха депутатите.

Ако в 3-годишен срок от отчуждаването на имота мероприятието по подробния устройствен план не е започнало или имотът не се използва по предназначението, за което е отчужден, по искане на бившия собственик областният управител може да отмени отчуждаването след възстановяване на полученото обезщетение, предвиждат промените. В този случай държавата дължи на собствениците обезщетение за евентуални нанесени щети.

По БТА

Споделяне

Още от Бизнес

Какво очаквате от президента Радев през неговия втори мандат?