Частните гардове задължени по закон да докладват на МВР за престъпления на босовете

Гардовете на престъпни босове вече ще са длъжни да докладват на МВР за престъпления, които са извършили или подготвят техните обекти. Това произтича от днешните промени в закона за частната охранителна дейност.

Лицата, осъществяващи частна охранителна дейност, са длъжни да предоставят на органите на МВР информацията, с която разполагат, относно извършена, извършваща се или подготвяна престъпна дейност, се казва в чл. 27 от закона.

Ръководителите и охранителите трябва да са български граждани, да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, да нямат започнато наказателно преследване за извършено умишлено престъпление от общ характер, да не страдат от психическо заболяване и да притежават психологична пригодност за осъществяване на частна охранителна дейност, установена от специализирана институция.

Депутатите решиха, че лицата, извършващи частна охранителна дейност, ще организират обучение на служителите си. Служителите ще изпълняват дейност по охрана и самоохрана само след успешно завършен курс на първоначално обучение.

Лиценз за извършване на частна охранителна дейност ще се издава от директора на Национална служба "Полиция" или от упълномощени от него лица, само на търговец, регистриран по Търговския закон. Лицензът за извършване на частна охранителна дейност ще бъде безсрочен.

Лиценз няма да се издава, а издаденият ще се отнема, когато търговецът има парични задължения към държавата или към осигурителни фондове, ако е обявен в несъстоятелност, ако осъществява вид охранителна дейност, за която няма лиценз, както и ако предостави на назначените от него охранители огнестрелно оръжие без те да имат разрешение за носене и употреба.

Ще се отнемат и лицензите на едноличните търговци, управителят или членът на управителния орган или неограничено отговорния съдружник, когато те са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, срещу тях е започнало наказателно преследване за умишлено престъпление от общ характер или страдат от психическо заболяване.

При отнемане на лиценза няма да може да се кандидатства за издаване на нов лиценз за срок от една година от отнемането, а при отказ за издаване на лиценз срокът е шест месеца.

Още от България