Четири колежа стават висши училища

Четири колежа стават висши училища

Четири колежа ще бъдат преобразувани в специализирани висши училища, а един колеж ще стане факултет в Югозападния университет. Промяната беше приета с постановление на Министерския съвет.

Правителството прие и решения, с които ще предложи на Народното събрание да преобразува в специализирани висши училища четири колежа по искане на академичните им ръководства и след положителна оценка от Националната агенция по оценяване и акредитация (НАОА). Това са Колежът по телекомуникации и пощи в София, който ще стане Висше училище по телекомуникации и пощи, и частните висши училища Колеж по икономика и администрация - Пловдив, Европейският колеж по икономика и управление - Пловдив, и Международният колеж в Албена.

Във Висшето училище по телекомуникации и пощи ще се провежда обучение по традиционните за колежа специалности от професионалните направления "Администрация и управление" и "Комуникационна и компютърна техника" с образователно-квалификационна степен "бакалавър" и "магистър". Промяната предвижда и възможност за обучение на образователна и научна степен "доктор". Висшето училище планира две основни звена в своята структура - Факултет по телекомуникации и мениджмънт и Департамент "Фундаментална подготовка".

С преобразуването на колежа ще се създадат условия за продължаване на образованието на завършилите със степен "професионален бакалавър" по същите или сходни специалности, които са специфични за сферата на телекомуникациите и пощите. Такава възможност не предлага друго висше училище.

Колежът по икономика и администрация в Пловдив ще стане специализирано Висше училище по сигурност и икономика. Предмет на неговата дейност ще бъде подготовка на специалисти по специалности от професионалните направления "Администрация и управление", "Икономика" и "Национална сигурност". В структурата на преобразуваното частно висше училище ще бъдат включени три учебно-научни центъра - по национална сигурност, по икономика и управление и по чуждоезиково обучение, в които ще се подготвят студенти за придобиване на образователно-квалификационни степени "бакалавър" и "магистър".

Европейският колеж по икономика и управление в Пловдив ще се преобразува в специализирано частно Европейско висше училище по икономика и мениджмънт. Предвижда се в структурата му да бъдат включени три звена - Център по бизнес икономика, Център по иновативен мениджмънт и Колеж по икономика и управление. В първите две звена ще се извършва обучение за придобиване на висше образование в степените "бакалавър" и "магистър", а в третото - "професионален бакалавър".

Международният колеж в Албена ще стане специализирано частно Висше училище по мениджмънт - Варна. В него ще се обучават студенти по специалности от професионалните направления "Администрация и управление", "Икономика" и "Туризъм" за придобиване на степен "бакалавър" и "магистър". Висшето училище ще предлага магистърски програми на английски език въз основа на сключен академичен договор с чуждестранно училище. В структурата му ще бъде запазен колежът в Добрич, в който ще се обучават студенти по специалности от същите професионални направления за придобиване на степен "професионален бакалавър".

Министерският съвет прие и постановление за преобразуване на Техническия колеж в структурата на Югозападния университет "Неофит Рилски" - Благоевград, в Технически факултет на университета. Преобразуването на колежа се определя от необходимостта от инженерни кадри за шевната индустрия, електрониката и комуникационните технологии и отговаря на увеличеното търсене на инженери, радиоинженери, програмисти, специалисти по електроника и конструктори в регионален и национален мащаб. Проектът е получил положителна оценка с решение на Акредитационния съвет на Националната агенция за оценяване и акредитация.

В Техническия колеж се извършва обучение по три специалности от три професионални направления за придобиване на степен "професионален бакалавър" - "Моделиране, технологии и мениджмънт в шевното производство", "Електроника" и "Комуникационна техника и технологии", като след промяната последната специалност ще се изучава и в магистърска степен. С приетото постановление в преобразуваното звено ще се извършва обучение пооще две специалности "Опто- и наноелектроника" и "Компютърни системи и технологии".

Споделяне

Още по темата

Още от България

Как оценявате българската позиция за кризата около Украйна?