Чиновническият апарат наброява 81 хил. души в края на миналата година

Малко над 81 хиляди чиновници пълнят държавния апарат, който доставя публични услуги на населението. Това число фигурира в годишния доклад за състоянието на администрацията, представен на заседанието на правителството в четвъртък, съобщиха от пресцентъра му. Такъв доклад се представя за седма година. 

В края на 2006 г. общият брой на административните структури в централната администрация е 113. Това включва 17 министерства, 20 структури, подчинени на Министерския съвет, 72 структури към министри и 4 държавни институции, които отчитат дейността си пред Народното събрание. В териториалната администрация на изпълнителната власт функционират 28 областни администрации, 264 общински администрации, 35 общински администрации на райони и 109 специализирани териториални администрации.

Общият брой на чиновниците според щатовете в устройствените е 87 116 щатни бройки, като реално заетите са 81 320 (93.5%). От тях 33 681 (41.4%) са със статут на държавни служители. За сравнение през 2005 г. реално заетите щатни бройки в администрацията са 84 749 (93.6%), а през 2004 г.  81 158 (95.1%).

В рамките на отчетната година общата щатна численост на държавната администрация е намаляла с 3119 щатни бройки спрямо 2005 година. Общото съкращение в административните структури и второстепенните разпоредители с бюджетни кредити, които не са администрации, е 5306 щатни бройки.

Жените остават повече от мъжете (59.8%), но спрямо 2005 г. относителния дял на мъжете се увеличава с 3.1 пункта. Жените доминират и при заемане на ръководни длъжности (51.8%).

През 2006 г. най-много са служителите от 31 до 40 години (30%), следвани от възрастовата група 41-50 години (29% или с 2.9 пункта повече спрямо 2005 г.). Съществено нарастват служителите в групата 51-60 години – 25% или с 2.3 пункта повече спрямо 2005 г. Делът на най-младите (до 30 години) се запазва почти без промяна – 13% през 2006 г. спрямо 13.3% през 2005 г., като техният дял е най-нисък в общинските администрации (11.3%). Най-малко са служителите на възраст над 60 години (3%).

 

Споделяне

Още от България