Чиновниците ще могат да търсят по-добра служба чрез вътрешна е-борса

Чиновниците ще могат да търсят по-добра служба чрез вътрешна е-борса

От февруари 2013 г. държавните служители ще могат да си търсят по-добра работа в администрацията чрез подавана им служебно информация през единен портал за вътрешен подбор на кадри. Това ще стане възможно с 2 млн. лв. от оперативната програма "Административен капацитет".

С парите ще се създаде механизъм за подбор и кариерно развитие на служителите в държавната администрация. Чиновниците ще получават информация за свободните работни места в цялата администрация и ще имат възможност да търсят по-бързо и добро кариерно развитие. Същевременно ведомствата лесно и по прозрачен начин ще намират експерти с нужния опит и компетенции.

Предвижда се да бъдат създадени и процедури за гъвкави условия на труд на базата на най-добрите европейски практики, както и правила за временна и постоянна мобилност, както в държавната администрация, така и в институции от ЕС.

“Добрият подбор на служители в държавната администрация ще повиши ефективността и качеството на предоставяните услуги”, заяви Ваня Новакова, ръководител на проекта и експерт в Съвета за административна реформа, при представянето на проекта.

Предвижда се още да бъдат създадени модели, по които да се определят и оценяват качествата и компетенциите, необходими за заемането на дадена длъжност и изпълнението на определени задачи.

Планира се да бъде изградена и система за приемственост. Тя ще даде възможност да се определят и развиват служителите с потенциал. По този начин ще се повиши и мотивацията им за качествено изпълнение на поставените задачи.

Във всички структури на централната администрация, в три областни и в девет общински администрации ще бъдат определени ключови длъжности, за всяка от които ще бъде определен набор от изисквания за заемането ѝ.

За прилагане на всички разработени по проекта инструменти ще бъдат обучени 300 служители и ръководители от звената по човешки ресурси.

Споделяне

Още от България