Чуждите инвестиции с 4.8% ръст за седем месеца

Българите похарчили повече зад граница, отколкото чуждите туристи у нас

Чуждите инвестиции с 4.8% ръст за седем месеца

БНБ отчете ръст на чуждите инвестиции от 4.8% и на износа с 10.8% за първите седем месеца на годината спрямо същия период на 2014 г. Намаляват обаче приходите от туризъм с 5.7%.

През юли излишъкът по текущата и капиталова сметка нараства 1.8 пъти спрямо юни до 442.9 млн. евро, но е по-малък с около 30% спрямо юли 2014 г.

Текущата и капиталова сметка е положителна и възлиза на близо 1.5 млрд. евро за първите седем месеца на годината при излишък от 877.5 млн. евро година по-рано. Това показват данните на БНБ за платежния баланс към 31 юли 2015 г., обявени в четвъртък.

Над 900 млн. евро чужди вложения

Преките чужди инвестиции в страната възлизат на 907.3 млн. евро за първите седем месеца на годината. Това е 2.1% от БВП и ръст от 41.5 млн. евро (4.8%) спрямо януари – юли 2014 г.

През юли 2015 г. те нарастват със 108.2 млн. евро, при ръст от 69.8 млн. евро година по-рано.

Най-големите инвестиции в страната за първите седем месеца на годината са от Холандия - 620.2 млн. евро.

Преките инвестиции в чужбина възлизат на 28.3 млн. евро за първите седем месеца на годината при 349.5 млн. евро за януари – юли 2014 г.

Само за юли те намаляват с 15 млн. евро, при ръст от 8.7 млн. евро за юли 2014 г.

Спад на приходите от туристи

Към 31 юли 2015 г. постъпленията от чужди туристи в страната възлизат на 1.537 млрд. евро, което е 5.7% по-малко спрямо седемте месеца на 2014 г.

Само през юли, когато е разгарът на активния летен сезон, постъпленията от чужди туристи възлизат на близо 555 млн. евро. Това е със 71 млн. евро или с 11.3% по-малко спрямо отчетените през юли миналата година.

За първите седем месеца на годината българските туристи са похарчили в чужбина 572.6 млн. евро при 513.4 млн. евро спрямо същия период на миналата година.

Само през юли българите са похарчили 112 млн. евро в чужбина, което е с близо 13% повече спрямо година по-рано.

Платежен баланс

Само за юли салдото по текущата сметка е положително и възлиза на 344.1 млн. евро при излишък от 528.7 млн. евро за юли 2014 г.

За януари – юли текущата сметка е положителна - 675.6 млн. евро, което е 1.6% от БВП при излишък от 446 млн. евро, което е 1.1% от БВП година по-рано за същия период.

Търговското салдо за юли 2015 г. е отрицателно в размер на 223.2 млн. евро при дефицит от 92.9 млн. евро за юли 2014 г.

За първите седем месеца на годината търговското салдо е отрицателно в размер на 1.139 млрд. евро (2.7% от БВП) при дефицит от 1.582 млрд.  евро (3.8% от БВП) година по-рано.

Износът отбелязва ръст от 7.3% през юли на месечна база, като изнесените стоки и услуги възлизат на малко над 2 млрд. евро.

За първите седем месеца на годината износът е близо 13 млрд. евро, като нараства с 1.27 млрд. евро (10.8%) в сравнение с този за същия период на 2014 г.

Вносът за юли е 2.317 млрд. евро, което е ръст от 13.3% спрямо юли 2014 г. За първите седем месеца на годината вносът възлиза на 14.137 млрд. евро, като нараства с 6.2% спрямо година по-рано.

Салдото по услугите е положително в размер на 507.1 млн. евро при положително салдо от 643.6 млн. евро за юли 2014 г.

За януари – юли 2015 г. салдото е положително в размер на 1.294 млрд. евро (3% от БВП) при положително салдо от 1.372 млрд. евро (3.3% от БВП) за същия период на миналата година.

Салдото по статия Първичен доход (която включва доход, свързан с факторите на производството - работна сила, капитал или земя, данъци върху производството и вноса и субсидии) за юли 2015 г. е отрицателно в размер на 86.1 млн. евро. То е било отрицателно със 106.2 млн. евро и през юли 2014 г.

За първите седем месеца на годината салдото е отрицателно в размер на 794.7 млн. евро (1.9% от БВП) при минус 522.6 млн. евро (1.2% от БВП) за същия период на
миналата година.
Салдото по статия Вторичен доход, която отразява преразпределението на доходите и включва изпратените от български емигранти средства в страната, е положително в размер на 146.3 млн. евро при положително салдо от 84,2 млн. евро за юли 2014 г. За периода от януари до юли неговият размер е 1.316 млрд. евро при 1.179 млрд. евро за същия период на 2014 г.

Капиталовата сметка е положителна в размер на 98.8 млн. евро при положителна стойност от 106.4 млн. евро за юли 2014 г. За първите седем месеца на годината капиталовата сметка също е положителна – 822.7 млн. евро (1.9% от БВП), при положителна стойност от 431.4 млн. евро (1% от БВП) за януари – юли 2014 г.

Финансовата сметка също е положителна в размер на 585.9 млн. евро за юли при положителна стойност от 106.3 млн. евро година по-рано. 

За януари – юли 2015 г. финансовата сметка е положителна – 2.596 млрд. евро (6%
от БВП) при отрицателна стойност от 348.3 млн. евро (0.8% от БВП) за същия период на 2014 г.

Резервните активи на БНБ се повишават с 468.5 млн. евро при увеличение със 789.8 млн. евро за юли 2014 г. За януари – юли 2015 г. те нарастват с над 3 млрд. евро (7.2% от БВП) при увеличение от 553.9 млн. евро (1.3% от БВП) за същия период година по-рано.

Споделяне

Още от Бизнес