Държаният дълг расте заради неплащания към бизнеса

Държавният дълг по време на тригодишното управлението на ГЕРБ е нараснал с 2.1 милиарда лева основно заради забавените плащания на държавата към бизнеса. Размерът му е бил 11.6 млрд. лв. в края на 2011 г., съобщи правителствената информационна служба.

Нарастването му се дължи основно на повишението на вътрешния държавен дълг, чийто размер се увеличава през всяка една от годините в периода 2009 – 2011 г. и достига 41% от държавния дълг в края на 2011 г. В същото време външният дълг намалява с около 8.9 процентни пункта.

 

Въпреки повишението на дълга с 15.5%, България остава една от малкото страни членки на ЕС с под 25% държавен дълг спрямо брутния вътрешен продукт. Преди нас по този показател е само Естония.

 

Междувременно правителството прие Стратегия за управление на държавния дълг за периода 2012 - 2014 г. Основната цел на дълговата политика през този тригодишния период ще бъде насочена към осигуряване на необходимите средства за финансиране на държавния бюджет и рефинансиране на дълга в обращение при оптимални цена и степен на риск.

 

За да не прескочим този европейски показател правителството си поставя четири основни задачи в стратегията. Първата е запазване на размера на дълга на разумни нива при затвърждаване позициите на България като стабилен емитент на дълг в региона и в Европейския съюз. В съобщението не е посочено, какво разбира кабинетът под разумни нива.

 

Втората задача е свързана с оптимизиране на разходите за обслужване на дълга.

 

Третата предвижда максимална диверсификация при източниците на финансирането.

 

Четвъртата задача е поддържане на добре функциониращ дългов пазар на ДЦК и диверсификация на инвеститорската база.

 

В четирите части на стратегията се прави преглед на постигнатите резултати и изпълнението на целите от предишната стратегия. Описва се макроикономическата обстановка в България и чужбина, идентифицират се потенциалните рискове, свързани с държавния дълг, посочват се индикативните мерки и използвания инструментариум за постигане на поставените стратегически цели, които позволяват провеждането на разумна и последователна политика за управление на държавния дълг.

 

Освен това Симеон Дянков обеща да внесе през лятото изцяло нов закон за публичните финанси, който ще задължи финансовия министър да сигнализира за всяко неизпълнение на приходите в бюджета и да предприема автоматично намаление на разходите. От законопроекта се очаква да осмисли и програмното бюджетиране, ще бъдат въведени и лимити за разходите на държавата и държавния дълг - съответно 40 и 60% от БВП.

Споделяне

Още от Бизнес