Държавата има 145 - хилядна администрация със 100 хил. компютъра, а невзетите отпуски са за ... 862 години

Държавата има 145 - хилядна администрация със 100 хил. компютъра, а невзетите отпуски са за ... 862 години

Българската администрация наброява 144 875 щатни бройки в централните и регионалните звена. Тя разполага със 100 655 компютъра, а близо 42 хиляди чиновници са натрупали 314 541 дни (или близо 862 години, ако са отчетени като календарни, а не като работни дни) неизползвана отпуска. Тя струва на държавата около 10 млн. лв.

Все пак невзетите дни отпуска са намалели близо два и половина пъти, сравнено с отпреди три години, когато са били 952 412 дни.

Тези данни се съдържат в годишния доклад за състоянието на държавната администрация за 2012 г., който е публикуван на страницата на Министерския съвет. Докладът съдържа твърде показателни данни за състоянието на чиновническия апарат в страната.

Най-големият дял от апарата се пада на Министерството на вътрешните работи. То разполага с 55 170 щатни бройки, като численият състав не се е променил в предните две години.

Само в централната администрация заедно с МВР (без регионалните звена) има 112 242 бройки (77.5% от целия числен състав), като тя е нараствала в последните две години като дял от всички служители (съответно 75.1% през 2011 г. и 74.6% през 2010 г.).

В министерствата има 62 497 щатни бройки.

Реално заетите бройки в администрацията са 133 575 или 92.2% от щатните. Отпуснатият фонд работна заплата обаче е за щатни бройки и разликата между заетите и незаетите щатове дава резерв за повишаване на възнагражденията на служителите, нещо, което е практика в администрацията от много години.

Впрочем възнагражденията на работещите в държавната администрацията, които ведомствата упорито отказват да разкриват при запитване от медиите, не е чак такава тайна. След като по настояване на бившия министър на финансите Симеон Дянков бе вкарана нова методика за формиране на възнагражденията на базата на основно възнаграждение плюс добавка според качеството на работата и други фактори, заплатите се оказаха твърде различни за една и съща длъжност.

Така например заплатата на главен секретар на централно ведомство миналата година е била между 1100 лева минимална и 2990 лв. максимална, като тук влиза и прословутото "допълнително материално възнаграждение" преди реформата "Дянков".

Директор на дирекция, според доклада, е вземал между 633 и 4300 лева, началник-отдел - 567 и 3404 лв., като уговорката е, че няма служител на която и да е позиция, който да е останал на минимална заплата.

Заплатата на специалист е между 334 и 1205 лв., на старши експерт - между 310 и 2000 лв., на главен експерт - 489 и 2450 лв., технически сътрудник - между 321 и 1281 лв.

Работещите пенсионери в системата на администрация към 31 декември 2012 година са били 1970 души.

Най-честото назначение в администрацията е чрез преназначение от една на друга позиция. По този начин миналата година са назначени/преназначени 10 605 души. Обявени са били 3077 конкурса за 6315 позиции.

Любопитно е и техническото обезпечаване на държавната администрация. От данните в доклада за състоянието ѝ става ясно, че тя е оборудвана с 100 655 компютъра, включително тези, които се използват за сървъри. Чиновниците разполагат с 12 972 лаптопа и 87 683 настолни компютри.

Данните показват, че от реално работещи 133 хиляди служители около 33 хиляди нямат на разположение в работата си персонален компютър.

24% от администрацията няма система за документооборот. 25.39% не разполага със система за правно-информационни услуги. 21.47% няма система за управление на база данни.

Държавният апарат разполага със 150 219 активни телефонни номера, от които 66 998 са стационарни, а 83 221 мобилни.

За телефонни услуги миналата година държавата е платила 25.4 млн. лв.

Споделяне

Още от Бизнес