Дефицитът на текущата сметка на платежния баланс до края на април е 721.2 милиона долара

Дефицитът на текущата сметка на платежния баланс за първите четири месеца на годината е 721.2 милиона долара или 3.8% от Брутния вътрешен продукт (БВП), показват данните на БНБ. През същия период на 2002 г. дефицитът е бил 374.6 милиона долара или 2.4% от БВП.

Само за април дефицитът по текущата сметка е 321.8 милиона долара, при 137.2 милиона долара за същия месец на 2002 г. Приносът на по-високите цени на суровия петрол и на природния газ за влошаването на текущата сметка за януари-април се оценява на 90.7 милиона долара.

По предварителни данни търговското салдо за април е отрицателно в размер на 244.9 милиона долара и се влошава с 96.4 милиона долара спрямо същия месец на 2002 г., когато дефицитът е бил 148.4 милиона долара.

За четирите месеца на 2003 г. дефицитът е 559.6 милиона долара и се увеличава със 159.4 милиона долара спрямо същия период на миналата година. Тогава той е бил 400.3 милиона долара.

През април 2003 г. износът (fob) възлиза на 573.9 милиона долара и е по-висок със 148.5 милиона долара в сравнение с април 2002 г., когато е бил 425.4 милиона долара. За януари - април 2003 г. износът (fob) нараства с 657.2 милиона долара спрямо същия период на 2002 г. до 2,283 милиарда долара.

Вносът (fob) е по-висок спрямо съответния месец на 2002 г. с 245 милиона долара и е достигнал 818.8 милиона долара. За периода вносът също нараства - с 816.6 милиона долара до близо 2,843 милиарда долара.

Салдото по услугите за април 2003 г. е отрицателно в размер на 33 милиона долара и се подобрява с 1.8 милиона долара спрямо съответния месец на 2002 г. Тогава то е било 34.9 милиона долара. За януари - април 2003 г. салдото е отрицателно с 92.6 милиона долара и се влошава с 53.3 милиона долара.

Салдото от туризъм за отчетния период е 41.2 милиона долара при 34.6 милиона долара за съответния период на 2002 г. През януари - април 2003 г. нетните постъпления от текущи трансфери са 181.2 милиона долара при 126.7 милиона долара за същия период на 2002 г. и се увеличават с 54.4 милиона долара.

Постъпленията от предприсъдинителните фондове на ЕС са 42.5 милиона долара и са по-високи с 25 милиона долара от същия период на 2002 г. Постъпленията от частни трансфери са 187.7 милиона долара.

За януари - април 2003 г. финансовата сметка е положителна с 467.9 милиона долара. Преките чуждестранни инвестиции в страната за януари - април 2003 г. са 281.1 милиона долара при 209.7 милиона долара за същия период на 2002 г. и покриват 39 на сто от дефицита на текущата сметка за отчетния период.

За януари - април 2003 г. портфейлните инвестиции в чужбина намаляват с 13.6 милиона долара при увеличение от 19.1 милиона долара за същия период на 2002 г. Валутните депозити на търговските банки в чужбина намаляват за четирите месеца на годината с 262.9 милиона долара, докато за същия период на 2002 г. те спадат с 291.1 милиона долара.

Общият баланс за периода е 2.7 милиона долара при отрицателен общ баланс от 169.7 милиона долара за същия период на 2002 г. През периода валутните резерви на БНБ (без курсовите разлики) нарастват със 197.4 милиона долара при намаление от 226.2 милиона долара за същия период на миналата година. През април е получен първият транш по Programmatic Adjustment Loan (PAL) от Световната банка в размер на 164 милиона долара.

Още от Бизнес

Какво би означавало отпадането на мониторинга на Европейската комисия?