Дефицитът намалява на годишна база, през юли има излишък

Бюджетното салдо по консолидираната фискална програма (КФП) към 31 юли е отрицателно в размер на 1 230.9 млн. лв. и се формира от дефицит по националния бюджет в размер на 1 301.7 млн. лв. и излишък по европейските средства в размер на 70.8 млн. лева, съобщиха от финансовото министерство.

За сравнение в края на юни бюджетът бе на дефицит от 1.514 млрд. лв..

Данните в поредния отчет на изпълнението и съпоставките спрямо годишните разчети са на базата на актуализираните параметри на държания бюджет, приети преди около два месеца. Според тях края на тази годината бюджетът може да приключи с дефицит до 3.684 млрд. лв.

На месечна база за юли е отчетен излишък в размер на 284.5 млн. лв., което се дължи основно на по-високите постъпления за месеца по Оперативните програми и фондовете на ЕС.

Постъпленията към края на юли са в размер на 13 513.9 млн. лв., или 55.1 на сто от актуализираните годишни разчети за 2010 година. Към 30 юни отчетените постъпленията са били 11188.7 млн. лв., което е 45.6% от годишния разчет в актуализирания бюджет.

Параметрите по изпълнението на приходите се движат в рамките на допусканията при изготвянето на актуализацията на бюджета за 2010 година, отчитат от финансовото министерство. Оттам твърдят, че вече са налице първите позитивни сигнали за възстановяване и подобрението при редица макроикономически показатели.

Разходите по консолидирания бюджет (вкл. вноската на България за общия бюджет на ЕС) към 31 юли възлизат на 14 744.9 млн. лв., което е 53 на сто от актуализирания годишен разчет. Спрямо същия период на 2009 г. извършените разходи са свити с 392.9 млн. лв..

Преди месец разходите бяха 12 704 млн. лв. или 45.7% от актуализирания годишен разчет. В отчета е посочено намаление от 67 млн. лв. спрямо същия период на 2009 година.

Общата сума на данъчните постъпления (вкл. приходите от осигурителни вноски) към 31 юли е 10 355.8 млн. лв., което е 76.6 на сто от общите постъпления. В края на полугодието те бяха 8 764 млн. лв

Приходите в частта на преките данъци са 2 152.6 млн. лв., или са постъпили 61.9 на сто от разчетените за годината. Приходите от косвени данъци са 4 925.8 млн. лв., което е 50 на сто от актуализираната програма за годината. Приходите от ДДС са 3 081.3 млн. лв., или 52.6 на сто от планираните с промените в бюджета за 2010 година.

Постъпленията от акцизи към 31 юли са 1 780.1 млн. лв., като изпълнението спрямо актуализирания разчет за годината е 45.6 на сто. Приходите от мита възлизат на 64.4 млн. лв., или 70 на сто от разчетените за годината.

Преди месец бяха събрани 54.7% от предвидените преки данъци и 41,1% от косвените, като приходите от ДДС бяха 2 253 млн. лв. или 43.1% от разчета за 2010 година.

Към края на юли приходите от социалноосигурителни и здравни вноски към 31 юли

2010 г. са 2 820 млн. лв., което представлява 54.7 на сто от разчетените за годината.

За полугодието постъпленията от вноски бяха 2.423 млрд. лв., което е 46.9% от актуализираните разчети.

От финансовото министерство отчитат, че поради превишението на приходите над разходите през юли фискалният резерв е нараснал към 31 юли до 6.3 млрд. лв..

Споделяне

Още от България

Колко време давате на новия парламент?