Дефицитът по текущата сметка за февруари е 150,5 милиона долара

Дефицитът по текущата сметка за февруари 2003 г. е 150.5 милиона долара, при дефицит от 51.9 милиона долара за същия месец на 2002 г., показват данните на БНБ за платежния баланс. За първите два месеца на 2003 г. дефицитът по текущата сметка е 310.3 милиона долара, при 182.3 милиона долара за същия период на 2002 г.

Приносът на по-високите цени на суровия петрол и природния газ за влошаването на текущата сметка за периода е 57.1 милиона долара. По предварителни данни търговското салдо за февруари е отрицателно със 124.6 милиона долара и се влошава с 49.2 милиона долара спрямо същия месец на 2002 г. Тогава то е било -75.4 милиона долара.

За първите два месеца на годината салдото също е отрицателно със 197.4 милиона долара и е с 39.6 милиона долара по-високо спрямо същия период на 2002 г., когато е било -157.8 милиона долара.

През февруари износът (fob) е 530.9 милиона долара, което е със 122.2 милиона долара повече в сравнение с февруари 2002 г., когато е бил 408.8 милиона долара. За януари - февруари 2003 г. износът (fob) е по-висок с 280.2 милиона долара спрямо същия период на 2002 г. и възлиза на близо 1,073 милиард долара.

Вносът (fob) през февруари е нараснал спрямо съответния месец на 2002 г. със 171.4 милиона долара до 655.5 милиона долара. За двата месеца вносът също нараства - с 319.8 милиона долара до 1,270 милиард долара.. Изключвайки влиянието на валутно-курсовите разлики, за януари - февруари 2003 г., ръстът на износа е 23.8 на сто, а на вноса - 22.7 на сто спрямо същия период на 2002 г.

Салдото по услугите за февруари 2003 г. е -14.4 милиона долара и се влошава с 19.6 милиона долара спрямо съответния месец на 2002 г., когато е било 5.2 милиона долара. За януари - февруари 2003 г. салдото е -36 милиона долара и се влошава с 32.8 милиона долара.

Салдото от туризъм за периода е 21.3 милиона долара. при 17.2 милиона долара за съответния период на 2002 г. Преките чуждестранни инвестиции в страната за януари - февруари 2003 г. са 53.4 милиона долара при 50 милиона долара за същия период на 2002 г. Те покриват 17.2 на сто от дефицита на текущата сметка за отчетния период, при 27.4 на сто за същия период на 2002 г.

За периода портфейлните инвестиции на резиденти в чужбина намаляват с 23 милиона долара при увеличение от 27.3 милиона долара за същия период на 2002 г. За намалението на портфейлните инвестиции през отчетния период допринася и продажбата през януари тази година на част от освободените ценни книжа, служили като обезпечение на заменените през 2002 г. брейдиоблигации.

През януари-февруари 2003 г. други инвестиции - активи са намалели с 28.1 милиона долара, при спад от 94.2 милиона долара за същия период на 2002 г. Валутните депозити на търговските банки в чужбина са намалели с 43.4 милиона долара.

Сред основните причини за спада на депозитите на банките са инвестирането в ценни книжа на правителството, както и увеличеното кредитиране на местни фирми. Общият баланс за отчетния период е отрицателен и възлиза на 254.7 милиона долара при общ баланс -242.2 милиона долара за същия период на 2002 г. През периода валутните резерви на БНБ намаляват със 75.9 милиона долара в сравнение с декември 2002 г.

По БТА

Споделяне

Още от Бизнес

Одобрявате ли новия правителствен план за справяне с Covid?