Дефицитът в бюджета през май е 60 млн. лв.

Бюджетният дефицит за май е малко над 60 млн. лв., докато отчетеният за май 2009 г. дефицит е бил два пъти по-голям - около 120 млн. лева. Това показва месечният отчет за изпълнението на консолидираната фискална програма (КФП) към 31 май 2010 г.

Към посочената дата бюджетното салдо по КФП е отрицателно в размер на 1.36 млрд. лв. и се формира от дефицит по националния бюджет от 1.12 млрд. лв.

Постъпленията по КФП към края на май са 9.36 млрд. лв. или 35.3% от годишните разчети за 2010 година.

Данъчните постъпления (вкл. приходите от осигурителни вноски) към края на месеца са 7.23 млрд. лв., което е 77.3% от общите постъпления по КФП.

Приходите от преки данъци са 1.68 млрд. лв., или са постъпили 45% от разчетените за годината. Постъпленията от косвени данъци са 3.2 млрд. лв., което е 27.8% от програмата за годината.

Приходите от ДДС са 1.98 млрд. лв. или 29.2% от планираните. От акцизи те са 1.18 млрд. лв., като изпълнението е 25.7% спрямо годишния план. Приходите от мита са 44 млн. лв., или 32% от разчетените за годината. Постъпленията от други данъци (имуществени, корпоративен и др.) са 336 млн. лв., или 46.6% от годишните разчети. Осигурителните приходи са малко над 2 млрд. лв.

Разходите по консолидирания бюджет (вкл. вноската за бюджета на ЕС) към края на май са 10.7 млрд. лв., което е 39.7% от годишния разчет. Спрямо същия период на предходната година разходите заедно с вноската за бюджета на ЕС нарастват с 229 млн. лв. (2.2 %).

Лихвените разходи са намалели спрямо 31.05.2009 г. с 34 млн. лв. Капиталовите разходи са с 339 млн. лв. (23.9%) по-малко спрямо края на май 2009 г. Частта от вноската на България за общия бюджет на ЕС, изплатена към май 2010 г. от централния бюджет е 329 млн. лв.

Фискалният резерв е 6.6 млрд. лева.

Споделяне

Още от Бизнес