Депутати вадят от нафталина мерките срещу професорите на килограм и плагиатството

Националните минимални изисквания за академично израстване отново на дневен ред в парламента

Депутати вадят от нафталина мерките срещу професорите на килограм и плагиатството

Депутати от ГЕРБ и Патриотичния фронт са внесли промени в Закона за академичния състав, с които най-после да бъдат въведени национални минимални изисквания към кандидатите за научни степени и звания, както и мерки срещу израстването с плагиатство. Промените целят пресичане на безконтролното роене на доктори и професори след приемането на закона през 2010 година в първия мандат на ГЕРБ при министър Сергей Игнатов. Освен това се въвежда процедура за контрол и санкции срещу израстването с крадени научни трудове.

За въвеждането на национални минимални изисквания към кандидатите за научна кариера се говори отдавна, като в миналия парламент бяха внесени няколко законопроекта по темата, но след месеци залежаване, те така и не бяха разгледани. Сега депутатите от ГЕРБ и Патриотичния фронт внасят наново предложенията, около които има консенсус.

Същевременно обаче екипът на служебния образователен министър Николай Денков подготви и представи през април свой вариант на промени, близки до обсъжданите в миналия парламент, с някои подобрения.

Все още не е ясно дали МОН възнамерява да придвижи този законопроект, дали ще го преработва или ще разчита само на законодателната инициатива на депутатите за справянето с тези проблеми. Въвеждането на задължителните минимални изисквания обаче е задължително, за да се изпълни приетата съвсем скоро Национална стратегия за развитие на научните изследвания.

Минимални изисквания за академично израстване

Промените предвиждат кандидатите за придобиване на научна степен и за заемане на академичните длъжности “главен асистент", “доцент" и “професор" да отговорят на минимални национални изисквания към научната, преподавателската, художественотворческата или спортната им дейност.

Минималните национални изисквания включват наукометрични показатели, които отразяват научните резултати и техния отзвук в научната литература (брой авторски монографии, брой статии в реферирани и индексирани издания, брой глави в книги, брой студии и/или обзори, брой цитати в реферирани и индексирани издания от други автори на статиите на кандидата, брой подадени заявки за международни патенти, брой подадени заявки за национални патенти, брой издадени международни и/или брой национални патенти) и показатели, които отразяват измерими академични резултати в преподавателската дейност (брой защитени под негово ръководство дисертации за придобиване на образователната и научна степен “доктор", брой въведени нови лекционни курсове, брой разработени нови упражнения за лекционни курсове, брой издадени учебници в България и чужбина, включително електронни учебници и др.).

Само кандидат, получил не по-малко от минималния брой точки за съответната научна област или професионално направление и за съответната научна степен и академична длъжност, ще отговаря на минималните национални изисквания и ще може да се явява на конкурси. Минималният брой точки и редът за изчисляването им ще се определят допълнително в правилника за прилагане на закона.

Предвижда се висшите училища и научните организации да могат да определят в правилниците си и допълнителни изисквания към кандидатите за заемане на академичните длъжности.

При наличие на факти и обстоятелства, които пораждат основателни съмнения в обективността и безпристрастността на член на научното жури, кандидатът за придобиване на научна степен или за заемане на академична длъжност може мотивирано да поиска от факултетния или научния съвет този член на журито да бъде заменен с друг от съответната квота по предвидения от закона ред

Проверка за плагиатство при оценяването и уволнение за издигналите се с кражба

С промените се въвеждат и мерки срещу академичното израстване чрез плагиатство. Те най-общо предвиждат проверка за плагиатство при оценяването на научния труд и отстраняване от длъжност за хора, за които се докаже, че са я заели с краден научен труд.

Когато при оценяването на научния труд член на научното жури установи или се получи писмен сигнал за плагиатство, който не е анонимен и е мотивиран, научното жури задължително се произнася с решение относно наличието или липсата на плагиатство в дисертационния труд.

При постъпил сигнал за плагиатство процедура за оценяване, на която е даден ход, не може да бъде прекратена поради оттегляне на документите на кандидата.

Кандидатът за придобиване на образователна и научна степен “доктор" не се допуска до защита на дисертационния труд, когато научното жури е приело решение за наличие на плагиатство в оценявания труд.

Законът предвижда хора, издигнали се в научната йерархия с плагиатство, да бъдат освобождавани от заеманата академична длъжност.

Никъде обаче не е разписано ясно отнемането на научни титли за плагиатство, каквито текстове фигурираха в предложения от служебния образователен министър Николай Денков законопроект.

Университет може да изгуби акредитацията си при системни нарушения

При системни нарушения при провеждане на процедурите за придобиване на научни степени и за заемане на академични длъжности, както и при неизпълнение на заповедите за отстраняване констатирани нарушения в провежданите процедури, министърът на образованието и науката може да предложи отнемане на институционалната акредитацията на съответното висше училище или акредитацията на съответните докторски програми при научните организации.

Тази опция беше залегнала и в предлагания от екипа на Николай Денков законопроект.

Споделяне

Още по темата

Още от България

До какво ще доведе изискването за "зелените" сертификати?