Депутатите най-сетне одобриха водния регулатор

Законопроектът за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги бе приет в по-голямата си част на второ четене от депутатите в сряда. С одобрените текстове обаче най-сетне бе дадена зелена светлина за създаването на воден регулатор, сойто да надене юздите на ВиК-дружествата срещу безразборно вдигане на цените на водата и да ги принуди да предоставят качествени услуги на населението. По предварителни разчети, от януари тази година законът трябваше да е действащ, но приемането му бе забавено.

Въпреки споровете в пленарна зала дали не е по-удачно да има отделен регулатор за водния сектор, в крайна сметка надделяха народните представители, които считат, че тези функции трябва да поеме Държавна комисия за енергийно и водно регулиране. Тя ще определя горна граница на цените или на приходите на ВиК-дружествата, както и нормата на тяхната възвръщаемост.

Бъдещият регулатор, който всъщност ще е доокомплектованата с водни специалисти сегашна Държавна комисия за енергийно регулиране, ще разглежда цените на водните дружества служебно или по искане на операторите. Очакванията са след влизането в сила на закона регулаторът веднага да открие служебна процедура за проверка дали настоящите цени съответстват на действителните разходи за предоставяне на услугите и дали са социално поносими. Освен това ВиК-операторите ще трябва да изготвят петгодишни икономически и технически планове, за да защитят цените си. След утвърждаването на търговските стойности, размерът им ще може да се преразглежда отново при необходимост например от нови инвестиционни разходи на операторите, инфлационни процеси и др.

Регулаторът ще оценява качеството на ВиК-услугите според нивото на покритие на водоснабдителните услуги, качеството на питейната вода, непрекъснатост на водоснабдяването, общите загуби на течност и сроковете за тяхното намалявена, предвиждат одобренит етекстове. Ще се отчитат също авариите, налягането, нивото на покритие с канализационни услуги, финансовите показатели за ефективност, срокът за отговор на жалби на потребителите, сроковете за присъединяване на нови потребители.

Общите загуби на вода ще се определят по методика за определяне на допустимите загуби, утвърдена от министъра на регионалното развитие. Комисията ще определя максималния размер на допустимите общи загуби на вода и годишните целеви нива за тяхното намаляване при спазване на методиката.

Според приетите разпоредби Министерският съвет ще приема отраслова стратегия за управление и развитие на водоснабдяването и канализацията за период не по-малък от 10 години.

Споделяне

Още от България