Законопроект предвижда

Длъжниците на държавата аут от обществените поръчки

Фирми, които имат задължения към държавата няма да бъдат допускани до участие в обществени поръчки. Изключение се допуска само, ако има споразумение за разсрочване на дълговете. Това  предвижда новият Закон за обществените поръчки, който е публикуван за публично обсъждане. Предложения по него могат да се правят до 11 май.

Фирмите ще предоставят и мерки за гарантиране на тяхната надеждност при поискване, както и ще декларират липсата на основания за отстраняване и съответствие с критериите за подбор чрез представяне на единен европейски документ за обществени поръчки, съобщава инвестор.бг.

В проектозакона се регламентира също така как кандидатите за изпълнители могат да се позовават на капацитета на трети лица и да ползват подизпълнители.

Възложителите, освен по най-ниска цена, ще могат да избират оферти и на базата на разходи за целия жизнен цикъл на продукта/обекта или на съотношението цена/качество според предварително зададени критерии.

С проектозакона България въвежда четири приложими европейски директиви за правилата за провеждане на процедури от публични възложители, секторни възложители, възложители, възлагащи специални поръчки в областта на отбраната и сигурността, както и обжалването на поръчките, посочва се в мотивите на вносителя.

Допълнително е разписан национален ред за възлагане на обществени поръчки в случаите, при които стойността на договора е ниска, поради което не попада в кръга на сделките, регулирани от директивите.

Агенцията за обществени поръчки ще отговаря за методологията и предварителния контрол върху търговете, а Сметната палата и Агенцията за държавна финансова инспекция – за последващия.

Сметната палата ще проверява възложителите, попадащи в Закона за сметната палата, а Агенцията – останалите възложители.

Двама или повече възложители могат да сключат споразумение за съвместно възлагане на обществена поръчка.

Дава се възможност и са сдружаване на възложители от ЕС, както и за смесени обществени поръчки.

Министерският съвет по предложение на министъра на труда и социалната политика ще определя всяка година списък на стоките, услугите и строителството, които се запазват за специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания.


Освен добре познатите открита и ограничена процедура (търг с предварителен подбор), както и прякото договаряне, в закона се въвеждат още състезателна процедура с договаряне, договаряне с предварителна покана за участие, договаряне с публикуване на обявление за поръчка, договаряне без предварително обявяване, състезателен диалог, партньорство за иновации, договяряне без предварителна покана за участие, договяряне без публикуване на обявление за поръчка, конкурс за проект и публично състезание.

Възложителите ще обявяват обществени поръчки за строителство на стойност над 5 млн. лева и за услуги на стойност от малко над 260 хил. лева до близо 1 млн. лева.

При конкурсите прагът, под който може да не се прави процедура, е 70 хил. лева.

Досега действащите прагове са 264 хил. лева за строителство и 66 хил. лева за услуги.

Споделяне

Още по темата

Още от Бизнес