До 10 дни учениците могат да отсъстват от училище с бележка от родител

До 10 дни учениците могат да отсъстват от училище с бележка от родител

До 10 дни общо за една учебна година учениците могат да отсъстват от училище с бележка от родител. Тези разяснения дават от Регионалното управление на образованието в София-град по повод въпроси по какви уважителни причини и при какви случаи учениците могат да отсъстват от училище, съгласно чл. 62 от Наредбата за приобщаващото образование.

Учениците могат да отсъстват по медицински причини, за което представят медицински документ до 3 учебни дни след връщането си в училище. Той трябва да бъде издаден от общопрактикуващ лекар или от лекар в лечебно заведение.

До 3 учебни дни в една учебна година могат да отсъстват учениците и въз основа на мотивирано писмено заявление от родителя до класния ръководител. Заявлението се подава преди отсъствието на ученика. Ако това е невъзможно, родителят уведомява класния ръководител в телефонен разговор или по имейл и подава заявлението до 3 учебни дни след връщането на ученика в училище.

До 7 учебни дни в една учебна година могат да отсъстват учениците с предварително разрешение на директора на училището въз основа на мотивирано писмено заявление от родителя, в което подробно се описват причините за отсъствието.

В случай, че заявлението не може да се подаде преди отсъствието на ученика, родителят уведомява за това класния ръководител в телефонен разговор или по имейл и подава заявлението до 3 учебни дни след връщането на ученика в училище. Директорът на училището въз основа на заявлението взема решение дали отсъствията на ученика са по уважителни причини.

Ученици могат да отсъстват също поради участие в други дейности извън процеса на училищното образование. Например участие в състезания, конкурси, олимпиади, фестивали, концерти, спектакли, изложби и други. За това те трябва да представят документ от спортния клуб, в който ученикът членува или от организаторите на дейностите, от институцията, от името на която участва в тях, и след потвърждение от родителя.

Споделяне

Още от България