До 2000 лева глоба за дискриминация, предвижда закон

Между 250 и 2000 лева ще бъде глобата за дискриминация, реши парламентът, който прие на второ четене Закона за защита срещу дискриминацията, съобщи БТА.

С приетия закон се забранява всяка пряка или непряка дискриминация, основана на пол, раса, народност, етническа принадлежност, гражданство, произход, религия, вяра, образование, убеждения, политическа принадлежност, лично или обществено положение, имуществено състояние , възраст, увреждане, сексуална ориентация.

Сексуалният тормоз, подбуждането към дискриминация, преследването, както и изграждане на архитектурна среда, която затруднява достъпа на лица с увреждания до публични места, също ще се смятат за дискриминация.

Според закона сексуален тормоз е "всяко нежелано поведение от сексуално естество, изразено физически, словесно, или по друг начин, с което се накърнява достойнството и честта и се създава враждебна, обидна, унизителна или застрашителна среда, и в частност, когато отказът да се приеме подобно поведение или принудата към него може да повлияе на вземането на решения, засягащи лицето".

Депутатите гласуваха създаване на комисия за защита от дискриминация, която е независим държавен орган. Комисията ще се отчита пред Народното събрание. Сред задълженията на комисията ще са да постановява предотвратяване и преустановяването на нарушението, да налага санкции, да завежда искове пред съда, както и да предоставя независима помощ на жертвите на дискриминация.

Всяко лице, чиито права по отношението на равенството са нарушени, ще може да предявява иск пред районния съд. За неизпълнение на решение на комисията или на съда, постановено по закона, се предвижда санкция от 2000 до 10 000 лева, а ако след три месеца от влизането в сила на наказателното постановление нарушението продължава - глобата ще бъде между 5000 и 20 000 лева.

Предложението на комисията по правата на човека предвиждаше по-ниски горни граници на санкциите - съответно 6 хиляди и 10 хиляди лева. Четин Казак и Ахмед Юсеин от ДПС възразиха срещу това, защото според тях се намалява тежестта на комисията. Според Хюсеин Чауш от ДПС обаче голямата разлика между най-малката предвидена санкция и най-голямата ще създаде предпоставки за корупция.

Депутатите гласуваха също, че ако кандидатите за заемане на длъжност в администрацията са равностойни по отношение на изискванията, държавните и обществени органи и органите за местно самоуправление трябва да назначат кандидата от по-слабо представения пол до постигането най-малко на 40-процентово представителство от него в съответните административни звена.

Според закона детските градини, училищата и висшите учебни заведения трябва да включват в своите образователни програми и планове обучение по проблемите на равенството на жените и мъжете.

Споделяне

Още от България

Защо Сотир Цацаров подаде оставка от КПКОНПИ?