Договорени са една четвърт от парите по оперативна програма “Наука“

Меглена Кунева и заместникът й Красимир Киряков, сн. БГНЕС

През тази година са започнати процедури за 413 млн. лева и са договорени близо 316 млн. лева по новата оперативна програма “Наука“, което е една четвърт от ресурса на програмата. Това съобщи вицепремиерът и образователен министър в оставка Меглена Кунева в понеделник на годишното информационно събитие на програмата.

“Екипът на Управляващия орган показа, че при добра мобилизация и организация могат да се постигат положителни резултати, да се навакса изгубеното време и да се даде добра основа за развитие“, каза Кунева.

Тя съобщи, че научната общност подготвя активно своите предложения за изграждане на центрове за върхови постижения и центрове за компетентност.

По програмата са осигурени 350 млн. лв. за инвестиции в модерно оборудване, лаборатории и инфраструктура, за да може българските учени да получат съвременна материална база и да имат условия да развиват своя потенциал, обясни министърът. Миналата седмица бяха отворени четирите оферти за международен оценител, с което да се гарантира пълна прозрачност на процеса.

В понеделник бяха представени най-големите проекти по приоритетната ос "Образование и учене през целия живот" на оперативна програма “Наука“, чийто общ бюджет за целия програмен период е в размер на близо 504.6 млн. лв. Тази приоритетна ос се финансира от Европейския социален фонд, като средствата се влагат основно в предучилищното, основното, средното и висшето образование, а също и в предоставянето на възможности за учене през целия живот.

По-конкретно финансирането е насочено към повишаване качеството на обучение, осигуряване на равен достъп до образование, подобряване на системата за образование в съответствие с нуждите на пазара на труда, както и за подготовката за прехода от училищната и студентската скамейка към първото работно място.

Част от тези задачи са заложени и в проекта “Твоят час“, който се радва на голям интерес от страна на учениците и родителите. В проектното предложение на “Твоят час“ е заложено, че дейностите ще обхванат 70 на сто от училищата. “Можем да се поздравим с факта, че в проекта се включиха 97.6% от училищата в България, тоест надскочихме индикативната стойност с над 25%“, заяви Меглена Кунева. В проекта участват 2318 от 2365 училища, а към 28 ноември 2016 г. записалите се в допълнителни извънкласни дейности деца са близо 313 000.
“Твоят час“ е проект, който има пряко отношение към резултатите на учениците, към подобряването на функционалната им грамотност и към реализацията им в бъдеще, допълни тя.

Друг ключов проект, който сега стартира, е “Ученически практики“. Изпълнението му ще допринесе за подобряване на достъпа и повишаване качеството на професионалното образование и обучение, съобразно потребностите на икономиката от квалифицирани кадри.

Оперативната програма има и друг проект, свързан с младежката заетост. Публикуваната наскоро Рейтингова система на висшите училища показа, че младите хора с висше образование са сред хората, които имат най-ниски нива на безработица, малко над 3% и затова именно по програмата са предвидени не малко инвестиции за стимулиране на студентите. Чудесни примери за това са проектите за студентски стипендии и студентски практики, които се изпълняват успешно в момента. Съвсем скоро ще бъде отворена за кандидатстване и процедура за подкрепа на уязвими групи за достъп до висше образование.

Новите операции по програмата, които ще бъдат обявени през 2017 г., са заложени в Индикативната годишна работна програма за 2017 г., заяви зам.-министърът на образованието и науката Красимир Киряков.

Планирани са 9 процедури на обща стойност 274 млн. лв. по трите приоритетни оси на програмата. Догодина научните институти и висшите училища от страната ще могат да кандидатстват за финансиране на Регионалните научни центрове, за което е заделен ресурс от 110 млн. лв., обясни Киряков.

“Знаем, че основният научен потенциал е концентриран в столицата, но тази свръх концентрация лишава регионите от възможност за развитие, както и за привличане и задържане на младите хора и на качествени учени. Планирали сме възможността да бъдат финансирани по няколко инфраструктури във всеки от шестте района за планиране“, каза зам-министърът. Това е възможност местните научни институции и висши училища да изградят регионален капацитет за специализация съгласно Иновационната стратегия за интелигентна специализация.

Отделно за 2017 г. са планирани 58 млн. лв. и за изграждане на нови или модернизиране на съществуващи уникални научни инфраструктури.

За един от основните приоритети в образователната политика и на оперативната програма – подобряване на връзката между образование и бизнес, догодина ще бъдат отворени 2 операции на обща стойност 4 млн. лв.

Процедурата “Да работим в България“ цели осигуряване на по-качествено и ефикасно образование по необходими за пазара на труда професии и специалности. Втората операция за “Адаптиране на системите за средно професионално и висше образование спрямо изискванията на пазара на труда в България“, предвижда актуализиране на академичните и учебни програми и плановете в съответствие с изискванията на бизнеса във водещи икономически сектори на българската икономика.

По приоритетна Ос 3 “Образователна среда за активно социално приобщаване” сме заложили стартирането на 5 процедури с общ бюджет над 100 млн. лв., заяви Красимир Киряков.

По тази приоритетна ос се цели изграждане на образователна среда, насърчаваща разгръщането на потенциала на всяко дете и ученик за личностно развитие, както и успешна реализация и социализация. Тя залага и на ефективната интеграция в образователната система на деца, ученици и младежи от етническите малцинства и от други уязвими групи. Със средствата от тази ос се цели по-високо качество и по-добър достъп до образование чрез създаване на подкрепяща среда за  образование на деца и ученици със специални образователни потребности.

Споделяне

Още от България

Докъде е проникнала руската шпионска и пропагандна мрежа в България?