Доходите на човек растат мъчително бавно и стигат 287 лв. през март

Средният доход на член от домакинство през март е бил 287.37 лв. и спрямо същия месец на миналата година нараства с 9.2%, съобщи Националният статистически институт (НСИ) в четвъртък. Основната част от дохода се формира от заплати и пенсии и делът им е 81.7%.

Наблюдава се известно изменение в структурата на общия доход по отношение на източниците, които го формират. Работната заплата като основен източник нараства и достига 157.51 лв. средно на лице от домакинството, което е с 9.3% повече спрямо същия месец на миналата година. Същевременно заплатата запазва своя дял в общия доход и представлява 54.8% от неговата структура.

Вторият по значение източник на доходи са пенсиите. Относителният им дял в общия доход се увеличава с 2.9% и съставляват 26.9% от него. За сравняваните едноименни месеци доходите от пенсии нарастват – от 63.26 лв. на 77.22 лв. средно на лице от домакинство или с 22.1%.

През март 2009 година доходите от самостоятелна заетост намаляват несъществено спрямо същия месец на изминалата година - с 1.3%, като достигат до 14.89 лв. средно на лице от домакинство. Техният относителен дял в общия доход също намалява - с 1.3% и заемат 5.2% от неговата структура.

През март 2009 г. относителният дял на паричния доход на домакинствата в общия доход почти се запазва, като достига до 98.3% от него.

Общият разход на лице от домакинство през март 2009 г. е 254.32 лв. и нараства спрямо същият месец на 2008 г. с 4.8%. Най-съществените пера при неговото формиране са разходите за храна и разходите за жилище - енергия, горива и вода, които представляват над 50% от всички разходи.

Наблюдава се увеличение на разходите за храна – от 87.77 лв. през март миналата година на 91.19 лв. този март или ръст 3.9%. Техният относителен дял в общия разход слабо се понижава с 0.3% процента до 35.9%.

Потреблението на основни храни през март спрямо същия месец на миналата година се запазва приблизително същото с незначителни промени при отделните групи хранителни изделия.

Споделяне

Още от България