Доходите на фермерите нараснали с 13 на сто

С 13 на сто са се увеличили средногодишните доходи на фермерите през 2003 г. Тогава селскостопанските поризводителит са получавали средно възнаграждение в размер на 3 675 лв. През 2002 г. то е възлизало на 3 262 лв. годишно, а през 2000 г. е е било с 1000 лв. по-ниско.

Това показват данни от Аграрен доклад 2004. Той съдържа отчет и анализ на състоянието на земеделието през 2003 г., очаквани данни за 2004 г. и програма, включваща целите, мерките, финансовите инструменти и средства за осъществяването ѝ през 2005 г.

6,7005 млрд. лв. е стойността на брутната продукция от отрасъл "Селско стопанство", сочат още данните за 2003 г. През същата година стойността на растениевъдната продукция заема дял от 51.7% в брутната производствена стойност от селскостопанския отрасъл. 30,8% е стойността на животновъдната продукция, а селскостопанските услуги и неселскостопанските неотделими дейности заемат 17,5 %.

Анализирани са производствените резултати за 2003 г. в двата основни сектора - растениевъдство и животновъдство и някои от най-важните показатели от Системата за икономически сметки за селското стопанство.

Брутната добавена стойност, създадена от аграрния отрасъл през 2003 г., възлиза на 3,436 млрд. лв. Физическият ѝ обем бележи намаление с 1,3% спрямо предходната година, което е следствие от значителния спад на реколтата от зърнени култури, главно пшеница и ечемик. Предприемаческият доход за всички стопанства от отрасъл "Селско стопанство" за 2003 г. е 2,5468 млрд. лв. 326 хил. ха е използваната земеделска площ през 2003 г., което е 48% от територията на страната. Размерът ѝ остава непроменен спрямо предходната година. Размерът на необработваната земя в страната е 456 хил. ха, което бележи намаление спрямо предходната година с 3,3%.

За първи път през 2003 г. Министерство на земеделието и горите проведе в страната преброяване на земеделските стопанства в България, съобразено с нормативната уредба на Европейския съюз. В доклада са включени предварителни данни за производствените структури и заетостта в селското стопанство от преброяването на стопанствата.

Около 680 хиляди са земеделските стопанства в България, сочат резултатите от пълното селскостопанско преброяване. 44 декара е средният размер на използваната земеделска площ на стопанство, но съществуват големи разлики в размера на анкетираните структури - много на брой малки стопанства и малък брой много големи структури. 77 % от стопанствата са с площ до 10 декара, която представлява по-малко от 7% от общата използвана земеделска площ на анкетираните единици. Около 3 900 са стопанствата с площ над 1 000 дка и те обработват 76% от обхванатата в преброяването територия.

Лицата, вложили труд в селското стопанство, са 1,333 млн. души, сочат още резултатите от проведеното преброяване, от които семейна работна ръка са 1,283 млн. души. Постоянно заетите в селското стопанство на пълен работен ден са 335 хиляди.

През 2003 г външната търговия със селскостопански стоки приключва с положително търговско салдо на стойност 185 170 хил. долара, а към октомври 2004 г. то възлиза на 162 657 хил. долара.

Аграрният доклад 2004 съдържа и информация за проведената работа през 2003 г. от структурите на Министерство на земеделието и горите във връзка с хармонизацията на законодателството и изпълнението на ангажиментите, произтичащи от препоръките, свързани с кандидатстването на България за членство в Европейския съюз В доклада е представена информация за финансовото подпомагане на земеделските производители от ДФ "Земеделие" и Фонд "Тютюн", както и за напредъка в прилагането на Програма САПАРД.

През 2005 г. усилията на Министерство на земеделието и горите ще бъдат насочени към изпълнение на ангажиментите, произтичащи от затварянето на преговорните глави "Земеделие" и "Рибарство'', към подпомагане развитието на поземлените отношения и създаване на необходимите условия за уедряване на земята, усвояване средствата по Програма САПАРД , както и към подготовката на стратегически и програмни документи, очертаващи развитието на селските райони за периода 2007-2013 г.

Споделяне

Още от Бизнес

Какво цели разследването на ДАНС и МВР за скъпия ток?