Доклад на ЕК прави общи изводи и дава препоръки за свободата на медиите в ЕС

Европейската агенция за основните правада наблюдава и редовно да докладва за състоянието на медийнатасвобода в държавите от ЕС, европарламентът да разглежда тези доклади, да прави препоръки и да приема резолюции по повод на тяхното съдържание. Това са част от предложенията, залегнали в публикувания в понеделник доклад на Европейската комисия за свободата на медиите в ЕС. Авторите му предлагат също да се създаде европейски център за медийна оценка, напълно независим в своята дейност, макар и с частично финансиране от ЕС.

Докладът, за чието съдържание информира БТА, е изготвен от експертна група на високо равнище под председателството на бившия президент на Латвия Вайре Вике-Фрейберга на основата на чл. 11, параграф 2, от Хартата за основните права в ЕС, който повелява уважение към свободата и плурализма на медиите. Документът, който съдържа 51 страници изводи от направеното наблюдение и препоръки, без да се споменават конкретни страни и проблеми, е предоставен на еврокомисаря по цифровите технологии с ресор "Медии" Нели Крус.

Експертната група отчита, че в ЕС съществуват множество предизвикателства, които потенциално биха могли да ограничат сводобата на журналистите, било то чрез политическо влияние, търговски натиск, въвеждане на нови бизнес модели в средствата за масова информация или заради разрастването на т. нар. нови медии.

Като проблем се посочват скорошни случаи на лоши журналистически практики, които са оценени като дългосрочна заплаха за отношението към правдоподобността на публикациите и за целия сектор. Изразява се становището, че основната отговорност е на държавите в ЕС, но същевременно се препоръчва Общността да взима отношение, когато медийната дейност подкопава свободата на движение, както и в случаите, опасни за демокрацията, например при въвеждането на медийни ограничения в някоя определена държава.

Отправена е препоръката ЕС да възприеме правото си на намеса в защита на свободата на медиите на национално равнище, за да осигури основните права на гражданите на Общността, сред които правото на свободно движение и на представителна демокрация. Препоръчва се също намесата на ЕС чрез правилата на единния пазар, когато са възможни сътресения в полето на медиите заради различията в националните законодателства, даващи отражение на медийната свобода.

Докладът насърчава ЕС и националните власти да оценяват постоянно медийната среда. Препоръчва се в гимназиите да бъдат преподавани уроци по медийна грамотност, където да бъде обяснявано, че средствата за масова информация са част от работещата демокрация.

Експертите насърчават председателите на европейските институции редовно да организират интервюта пред различни национални медии. Свободата на медиите трябва да бъде отчетлива част от оценката на кандидатстващите за ЕС държави, наличието на свободни медии трябва да залегне като предварително условие към тези страни, се казва в документа. Експертите препоръчват въпросът със свободата на журналистите да залегне дори в търговските споразумения и договорите за помощ с държавите извън ЕС.

На журналистите е препоръчано да съобразят професионалния кодекс за действие с новата и бързо променлива среда на журналистиката, включително заради новите технологии, като в тези документи залегне изрично въпросът за проверката на източниците и на излаганите данни. Друга препоръка е връзките с външни източници на информация да бъдат прозрачно уредени.

Каналите и механизмите за предаването на информацията до крайния потребител следва да бъдат напълно независими, като се осигурява връзка "от край до край", т.е. получателят да приема точно подадената информация. Експертите препоръчват финансиране от фондове за висококачествена и разследваща журналистика, както и учредяването на европейски журналистически награди. Препоръчва се финансирането да бъде достъпно по прозрачни правила и само за медии, приели кодекс за етично поведение.

Националните правителства са насърчени да осигуряват финансиране за медии, които не се справят на пазара, но чието присъствие е богатство за културния, етническия, географския или езиковия плурализъм на средствата за масова информация.

Предлага се всички медийни организации задължително да публикуват, включително на собствените си сайтове, правилата за поведение и описание на редакционната политика, която следват.

Друга препоръка е във всяка държава от ЕС да бъде съставен медиен съвет с членове, избрани на основата на прозрачни правила и наблюдавани от ЕК. Тези съвети би следвало да проверяват медийната собственост и случаите на възможни сблъсъци на интереси, като получат правото да налагат глоби, да налагат съобразяване с правото на отговор, както и да отнемат журналистически акредитации.

Всяка обществена медиа трябва да бъде подчинена на строги правила, които забраняват правителствената намеса и защитават вътрешния плурализъм, пишат експертите. Те препоръчват в националните законодателства да залегне принципът за защита на източниците на информация, като тайната на източниците да може да отпада само със съдебна заповед, ако е съобразена с конституцията на държавата.

Споделяне

Още по темата

Още от Европа

Кой е най-добрият вариант след падането на кабинета "Петков"?