Прескочи към основното съдържание
Вход / Регистрация

ДОКЛАД на Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред по чл. 94, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, относно производството и разпространението на синтетични наркотици и констатирани проблеми в Министерство на вътрешните работи

0 коментара
ЧЕТИРИДЕСЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

КОМИСИЯ ПО ВЪТРЕШНА СИГУРНОСТ И ОБЩЕСТВЕН РЕД

На свое заседание Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред, проведено през месец февруари 2008 г. реши да изслуша представители на Министерството на вътрешните работи – Държавната агенция "Национална сигурност" и Агенция "Митници" относно противодействието срещу производството и разпространението на синтетични наркотици на територията на страната.

Работата си комисията насочи в 3 направления:

-Работа на правоприлагащите органи за противодействие на производството и трафика на дрога;

-Проблеми в работата на Министерство на вътрешните работи по конкретни случаи, свързани с производство и трафик на дрога и борбата с организираната престъпност;

-Изслушване на министър Румен Петков относно контактите му с оперативно интересни лица, разработвани по линия на наркотици.

1. РАБОТА НА ПРАВО ПРИЛАГАЩИТЕ ОРГАНИ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО И ТРАФИКА НА ДРОГА.

1.1.КОНСТАТАЦИИ

1.1.1.ИЗСЛУШВАНЕ НА Министерството на вътрешните работи

На 14.03.2008 г. Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред изслуша министъра на вътрешните работи – г-н Румен Петков, главния секретар на Министерство на вътрешните работи – главен комисар – Валентин Петров и главния директор на Главна Дирекция "Борба срещу организираната престъпност" – комисар – г-н Кирил Георгиев. Представителите на Министерството на вътрешните работи подчертаха, че борбата с наркопрестъпността в РБългария е първостепенен приоритет и противодействието на престъпленията, свързани с наркотици е организирано в съответствие с Националната стратегия за борба с наркотиците. За ограничаване на предлагането на наркотици, ключово значение имат целенасочените координирани ефективни действия на правоприлагащите органи на национално, регионално и международно ниво. Дейностите за намаляване на предлагането на национално ниво се координират от главния секретар на Министерството на вътрешните работи, който е и зам. -председател на Националния съвет по Наркотични вещества. В Министерството на вътрешните работи е изградено Национално информационно – аналитично звено по наркотични вещества за взаимодействие и обмен на информация между всички институции, имащи отношение по проблема. Министерството на вътрешните работи активно изпълнява конкретни задачи, произтичащи от Националната стратегия, насочени към:

намаляването "ефекта на разпръскването" във вътрешността на страната, чрез отклоняване на наркотици от международен трафик;

намаляване възможностите за производство на синтетични наркотици и ограничаване на тяхното улично разпространение и трафикиране чрез изграждане на многопрофилни специализирани екипи и полицейски звена за работа под прикритие

повишаване ефективността на контрола над законното производство и търговия с химически вещества

прекурсори и предотвратяване отклоняването им за незаконно производство на наркотици

снижаване броя на престъпленията, свързани с наркотици

засилване разузнавателно – аналитичния капацитет на полицейските звена за борба с наркотрафика и уличното разпространение

ограничаване тенденцията по отношение употребата на наркотични вещества от млади хора, ограничаване интереса към меките и синтетични наркотици и на нарастващия брой криминални престъпления с цел набавяне на средства за закупуване на наркотик

Стратегическото географско положение на РБългария предопределя във висока степен опитите на международни наркотрафикантски организации да използват територията на страна както за пренос, така и за отправна точка за организиране на канали за транспортиране на наркотици и суровини за производство. Потенциалните рискови заплахи от трафика, производството и търговията с наркотици, както и общите тенденции запазват актуалното си значение за РБългария.

Хероинът продължава да бъде основният наркотик, трафикиран през страната и т.н. "Балкански път" запазва ролята си на значим коридор в това направление. Наркотрафикантите използват все по-активно и т.н. "Северен път" от Афганистан през Централно-Азиатските републики – Украйна и Русия. Хероинът преминава през България – транзитно или чрез претоварване. Транзитният трафик се осъществява основно чрез товарни автомобили, превозващи стоки за Западна Европа с TIR карнет.

Общо задържания хероин от Министерството на вътрешните работи и Агенция "Митници" през 2007 г. на територията на страната е 1141 кг., което количество е трето по величина след рекордните залавяния през 2000 г. на 2 067 кг. и през 2001 г. на 1547 кг.

Относно производството и трафика на амфетамини и разпространението му е нужно да се направи сравнителен анализ с доклада, разпространен от Европол през месец юли 2007 г. на тема "Амфетаминовия тип стимуланти в Европейския съюз през периода 1998 – 2007 г. "Там се посочва, че след продължителното нарастване през 90-те години, глобалния пазар на амфетамини се е стабилизирал на високо равнище. Световното годишно производство възлиза приблизително на 480 тона. През 2007 г. основен производствен източник на амфетамини, открити на нелегалния пазар в ЕС са Холандия и Белгия, както и Полша, Естония и Латвия.

За периода 2004-2007 се наблюдава рязък спад на разкритите лаборатории и заловени лица, свързани с производството на синтетична дрога.През периода 2004 – 2005 г. са разкрити и демонтирани общо 13 лаборатории за производство на амфетамини. Съвместно с Агенция "Митници" са заловени 1534 кг синтетични наркотици.

През 2006 г. и 2007 г. в България са разкрити значително по-малко случаи на производство на амфетамини, и то на последна фаза – таблетиране. Наличните криминално-разузнавателни данни сочат, че амфетамин - субстанцията се доставя чрез нелегален внос от Сърбия. Продължаващото залавяне на по-големи количества таблетки в страната, а така също и в Турция (с установен произход от България) е следствие на наличие на складирана продукция, произведена в минали години. В потвърждение на горното, в доклада си Министерството на вътрешните работи графично е изобразило намаляването на разкритите лаборатории за производство на синтетични наркотици на територията на България за периода 2004 – 2007 г. по гореспоменатите причини. През 2004 г. са разкрити девет лаборатории, през 2005 г. – четири, през 2006 – две, а през 2007 – една. По същия начин в графичен вид в доклада е отразено и количествата амфетамини за трафик, задържани от Министерството на вътрешните работи за периода 2004 – 2007 г. в килограми. През 2004 г. в страната за задържани 516 кг., през 2005 г. – 1018 кг, 2006 г. – 324 кг. и през 2007 г. – 169 кг.

Международното сътрудничество остава една от най-успешните форми за противодействие на производство и трафика на наркотици. За периода 2004 – 2007 г. Министерството на вътрешните работи в сътрудничество със сродни служби на страните от Европейския съюз и ДЕА – САЩ е участвала в 28 международни операции по линия на борба с наркотрафика и са осъществени 16 контролирани доставки.

1.1.2. ИЗСЛУШВАНЕ НА ДАНС

На 19.03.2008 г. КВСОР на свое заседание изслуша представители на ДАНС – Председател, г-н Петко Сертов, зам.-председател, г-н Иван Драшков и г-н Веселин Марков – Главен Директор на Главна дирекция "Икономическа и финансова сигурност".

Дейността по противодействие и разпространение на синтетични наркотици за периода 2005 – 2007 г. на бившата Национална служба "Сигурност" към Министерството на вътрешните работи, включена в състава на Държавна Агенция "Национална сигурност" е организирана в съответствие с регламентираните в Закона за Министерството на вътрешните работи задачи и правомощия.

От 2006 г. в НСС- сега ДАНС- е създаден отдел "Контрапролиферация и трансгранична организирана престъпност", в рамките на който е обособен сектор с функции по контраразузнавателно противодействие на заплахи за националната сигурност, свързани с трансграничната организирана престъпност.

Противодействието на трансграничната престъпност, свързана с наркотрафика кореспондира както с противодействието на международни терористични и сепаратистки организации, финансирани в голяма степен чрез наркотрафик, така и с противодействието на нелегалната миграция при участие на български и чужди граждани, ползващи български и трансгранични канали. В някои от случаите български престъпни групи за трафик на синтетични наркотици и арабски граждани, съпричастни към терористични организации, изграждат съвместни структури за реализиране на значителни печалби от нелегалния наркотрафик през територията на страната. Това до голяма степен е естествено предвид гуографското положение на страната и опита за трафикиране на наркотици през нея. Може да се направи извод, че ако не се предприемат необходимите мерки част от средствата, акумулирани от наркотрафика могат да се използват и за финансиране на дейността на терористични организации.

Изградените трансгранични канали за трафик на наркотични вещества от и през територията на РБългария, функционират под контрола на организирани престъпни структури, действащи на територията на държави от Близкия и Среден Изток, Южна Америка, Европа и Африка. От и през територията на страната за държави от Близкия Изток контрабандно се изнасят синтетични наркотици, главно амфетамини и каптагон. Синтетични наркотици от България се "изнасят" и за държави от Западна Европа. Анализът на оперативни данни от НСС показва, че водеща роля при осигуряване на прекурсори за производство на синтетични наркотици или крайната субстанция за производството им е "монополизирана" от сръбски криминални групи. Това се обуславя от факта, че на територията на страната и бивша Югославия съществуват множество лаборатории за производство на субстанциите или са създадени необходимите предпоставки за доставка и транспорт на прекурсорите.

Придобитите данни са показателни за съществуването на пряка зависимост между монопола върху производството и трафика на синтетични наркотици и контрола над трансферите на придобитите от наркотрафика финансови средства и последващото им легализиране. Констатирано е развитие на процеси по използване на финансови институции на територията на РБългария за трансфер на финансови средства, придобити от престъпен бизнес, в т.ч. от контрабанда на синтетични наркотици. В някои случаи за разплащане при доставена пратка наркотици се използва наличието на вериги от обменни бюра и бюра за международни парични преводи, собственост на свързани лица на територията на европейски и близкоизточни страни. В този случай плащането за доставена пратка наркотици се извършва от бюрото, на територията на съответната страна без реално движение на парични средства по системата "хавала". Чрез такива скрити плащания се избягва контрола от финансовите органи, разкриването на участници в наркотрафика и конфискуването на финансови средства.

В резултат на проведените от НСС операции на 62 чужди граждани, установени в съпричастност към трансграничен наркотрафик, осъществяван под контрол на чужди специални служби, са наложени принудителни административни мерки "експулсиране" и "забрана за влизане в страната за срок от 10 години". По отношение на принадлежащите към престъпните групи лица, притежаващи и български гражданство или с наложена забрана за напускане на страната са предприети оперативно-следствени действия. В рамките на операциите от НСС са издадени индивидуални заповеди за налагане на принудителни административни мерки "експулсиране" на основание чл.42 и чл.44, ал.1 от Закона за чужденците в РБългария, предвиждащи отнемане правото за пребиваване и забрана за влизане в РБългария за срок от 10 години на 7 чужди граждани, съпричастни към трансграничен трафик на синтетични наркотици през територията на РБългария към държави от Близкия Изток. В рамките на своята компетентност за периода 2005 – 2007 г. по линия на наркотрафика от НСС е предоставена оперативна информация за нейната реализация по компетентност до Върховна касационна прокуратура, Министъра на вътрешните работи, Главния секретар на Министерството на вътрешните работи, Национална служба "Полиция", Главна дирекция за борба с организираната престъпност към Национална служба "Полиция", Дирекция "Инспекторат" към Министерството на вътрешните работи, Национална Агенция "Приходи" към Министерство на финансите и Агенция "Митници" към същото ведомство.

1.1.3. ИЗСЛУШВАНЕ НА АГЕНЦИЯ МИТНИЦИ

На 26.03.2008 г. на заседание на КВСОР бяха изслушани представители на Агенция "Митници" - г-н Асен Асенов – директор и г-жа Маргарита Ефтимова – началник отдел „Митническо разузнаване и разследване – наркотици, оръжия и прекурсори”

За периода 2005 – 2007 г. тенденцията в количествено отношение на заловени синтетични наркотици и прекурсори се запазва като се отчитат съществени разлики по отношение на относителния дял на видовите наркотици. През 2005 г. българските митнически служители са заловили общо 1137,630 кг и 311 000 таблетки наркотични вещества и прекурсори в 96 случая. Арестувани са 98 нарушители от 14 различни националности като 87% от тях са граждани на страните от Югоизточна Европа.

През 2006 г. за заловени общо 1 459,895 кг и 96 618 таблетки наркотични вещества и прекурсори в 148 случая. Задържани са общо 100 нарушители от 12 различни националности като 88% са от граждани Югоизточна Европа. През 2007 г. са заловени общо 1224,492 кг, 9681 таблетки и 16,850 литра наркотични вещества и прекурсори в 129 случая. Задържаните нарушители са от 13 различни националности като 88 от граждани от страните в Югоизточна Европа. Делът на българските наркокуриери и през трите години се запазва твърде висок – около 50 – 55% от всички задържани лица.

Най-големи количества нелегално пренасяни наркотици през трите години бяха разкрити на българо-турската граница – на митнически пункт "Капитан Андреево" и "Лесово", както и на митнически пункт "Калотина" на границата ни със Сърбия. През 2007 г. специализираните звена за борба с наркотрафика от Агенция "Митници", ГДБОП в Министерството на вътрешните работи под ръководството на ВКП, участваха в организацията и провеждането на седем международни "контролирани доставки", шест от които на наркотични вещества. В резултат на тези операции на територията на България и чужбина бяха заловени 83 кг амфетамин, 39 кг хероин, 0,5 кг кокаин и 13 тона оцетен- анхидрид (основен прекурсор при синтеза на хероин). Заловени са 29 лица – членове на организирани престъпни групи, осъществяващи наркотрафика. В изпълнение на Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите, Агенция "Митници" организира и проведи четири унищожавания на наркотици с обща маса – 2 269 кг.

1.2.ИЗВОДИ:

От изложеното по-горе могат да се направят следните изводи за работата на институциите в сферата на борбата с производството и разпространението на наркотични вещества.

1.2.1. Съгласно Доклада на Американската Агенция за борба с наркотрафика – ( ДЕА) за 2007 г. и Държавния Департамент на САЩ за страната ни е цитирано „през последната година България продължи да бъде главно транзитна страна за дрога и в по-малка степен производител на наркотици”, което е напредък в сравнение с предходната година;

1.2.2. При проведените изслушвания комисията констатира тревожни практики в работата на МВР, които смятаме са довели до понижена разкриваемост, изтичане на класифицирана информация към лица от престъпния контингент, по които органите на МВР работят. Връзките на служители на МВР с цитираните по-горе лица, са в нарушение на Инструкцията за оперативна работа и оперативен отчет;

1.2.3. Установени са „странни” контакти на ръководители на МВР с лица обект на оперативни разработки, включително и за наркотици и контрабанда.

1.2.4. Прави впечатление драстичното намаление на заловените количества синтетични наркотици през периода 2006 – 2007г. Според МВР причина за това е изнасянето в чужбина на наркопроизводството. Тези изводи не се споделят изцяло от ДАНС и Агенция „Митници”, поради това в ДАНС ще се изгради Дирекция за противодействие на производството и разпространението на наркотици (включително синтетични дроги).

1.2.5. Не е достатъчно целенасочена оперативно-издирвателна дейност от МВР в регионите с фармацевтична промишленост.

1.2.6. Не е налице действен контрол върху фармацевтичното производство, готовата продукция и вноса на използваните суровини (особено прекурсори)

1.2.7. Очевидна е нуждата от допълнителни технически и технологични средства за разкриване на наркотици, които да се използват на МВР и Агенция „Митници”;

1.2.8. Системата за контрол върху транспортните средства, с която се осъществява трафика на синтетични наркотици се нуждае от сериозно преосмисляне. Досегашната се основава преди всичко на сигнали и не е достатъчно резултатна.

1.2.9. Не е на необходимото ниво взаимодействието между органите на МВР и Агенция „Митници” по оперативно – издирвателната работа за залавяне на организаторите на наркоканали и лаборатории за производство на наркотични вещества;

1.3. ПРЕПОРЪКИ:

Въз основа на тези изводи могат да се направят следните препоръки:

1.3.1. Министерството на вътрешните работи да активизира своята оперативно – издирвателна дейност за повишаване разкриваемостта не само на лабораториите за синтетични наркотици,но и залавяне на организаторите им;

1.3.2. Министерството на вътрешните работи, ДАНС и Агенция "Митници" да усъвършенстват взаимодействието си по разкриване на изградени канали за разпространение на наркотици. Да се наблегне на задържането на лица, организиращи, контролиращи и участващи в тези канали;

1.3.3. Министерството на вътрешните работи да извърши оценка на структурите и личния състав, ангажиран в борбата с наркотрафика с цел недопускане изтичане на информация;

1.3.4. Министерството на вътрешните работи и Агенция "Митници" да започнат провеждането на допълнително обучение на личния състав, ангажиран в борбата с наркотрафика с цел повишаване квалификацията му;

1.3.5. Да се усъвършенства методиката за контрол върху транспортните средства, преминаващи през сухопътни, водни и въздушни граници на страната;

1.3.6. Да се осъществява активен контрол върху фармацевтичното производство, готовата продукция и вноса на използваните суровини (особено прекурсори)

1.3.7. Министерството на вътрешните работи, ДАНС и Агенция "Митници" да планират мероприятия за разширяване на международния обмен на информация по линия на борба с производството и разпространение на наркотици.

1.3.8. В срок 2 месеца от приемане доклада на комисията, МВР да докладва в комисията за набелязаните и предприети мерки в горните насоки.

2. ПРОБЛЕМИ В РАБОТАТА НА МВР ПО КОНКРЕТНИ СЛУЧАИ, СВЪРЗАНИ С ПРОИЗВОДСТВО И ТРАФИК НА ДРОГА И БОРБАТА С ОРГАНИЗИРАНАТА ПРЕСТЪПНОСТ.

2.1. КОНСТАТАЦИИ:

2.1.1. При проведеното изслушването на г-н Ваньо Танов-бивш директор на ГДБОП, той сподели спомените си за множество случаи на нарушения от страна на ръководството и служители на МВР на закона и правилата за оперативен отчет, в които е бил свидетел и участник по време на работата си.

Цитат:”Няма разработка през последните 2 години, в която да не са протичали служители на МВР, че изтича информация.Няма разработка ,в която ако се касае за сивия сектор,тези лица да не са подпомагани от държавни структури като Митница , Данъчни и т.н.,няма разработка ,в която по един или друг начин да не са ангажирани политически лица”.

Поради многобройността на изнесените случаи, и водени от желанието си за изчерпателност, ще се спрем на кратко върху всеки от тях и щетата върху работата на МВР, до която се е стигнало.Г-н Ваньо Танов изложи следните твърдения :

2.1.1.1. Голям проблем за успешни реализации по отношение на наркопроизводството и наркоразпространенията е ангажирането на служители от МВР с организираната престъпност. При работата по една от престъпните групи се установява, че служител на ГДБОП ежедневно уведомява ръководителя на групата за работата на службата. Вербувани са служители от ДОИ , а също служители от деловодните отдели .

Има провалени операции по разкриване и залавяне на организатори на наркопроизводство..

Срещу едно от лицата – Веселин Велинов има наказателно производство, до другите са били своевременно уведомени за провежданите срещу тях проверки и все още са на служба ,включително на ключови постове в МВР.

Цитат: „Значи в службата постъпи информация (от близка на служител в БОП към която е постъпило запитване) дали има опасност Калин Михов да бъде махнат от службата, защото той явно върви наляво и надясно и разправя още, облаците се сгъстяваха около него, защото те са направили сериозна инвестиция и сега, ако го махнат трябва пак да инвестират. Това го докладвахме на Валентин Петров и естествено поискахме да бъде заведена разработка за лицето. На следващия ден обаче -след завеждане на разработката, тя е заведена във Вътрешна корупция, която вече беше извън БОП,- Калин Михов беше разказал на целия сектор, че вече е на разработка, от което е ясно, че беше безпредметно.”

2.1.1.2. През месец декември 2005 г.като директор на Национална служба Полиция, Валентин Петров е поискал да бъде изготвена не по установения ред от НСБОП , която тогава не му е била подчинена справка за водено оперативно дело в гр. Хасково.Интересът е бил дали две лица, са обект на оперативно дело и към тях прилагани ли са СРС. Случаят е докладван на главен секретар, Илия Илиев.

Цитат „почти съм сигурен, че датата е 31. Тогавашният Директор на НС „Полиция” ген.Валентин Петров чрез напуснали служители – зам. –директора Краси Младенов беше установил телефона, един от служителите и беше поискал от него, да му бъде направена справка за разработка, която се води в Хасково, по-скоро да се интересуваше от две лица, .... и дали те са обект на разработка и дали са попаднали на СРС. На 31.12.200 5г. денят преди посрещане на Нова година, той е прегледал разработката, прегледал е СРС – та и предал тези две имена на тогавашния директор на НС „Полиция”.

2.1.1.3. Твърдения за контакти на ген. Валентин Петров с обект по разработка Георги Самуилов по линия контрабанда на горива.Твърди се, че след проведената среща Самуилов е предупредил лица от алкохолния бизнес в Пещера, че имат проблеми. Информацията е докладвана на Министъра на вътрешните работи. Няколко дена след доклада, Министърът на вътрешните работи е казал на Танов, че самият той (министъра) е разпоредил срещата.

Цитат: „в същия този ден 31 мисля, че към 13,30 часа отново има обаждане към ген. Валентин Петров от водения на разработка Георги Самуилов по линия на контрабанда на гориво. Провеждат среща, не знам къде е проведена срещата, но след тази среща Самуилов се обажда на лице от Пещера, Пещера разбирайте алкохолния бизнес Пещера и му съобщава .......не мога да си спомня в пряка реч, че има проблеми.....”. .......не мога да си спомня в пряка реч, че има проблеми.и мисля,че имаше последващ разговор,в който той казва, че ще си реши проблемите чрез,не мога да си спомня имена ,но по-добре да се видят тези съобщения....”. „тази информация аз я докладвах на министъра на вътрешните работи. След няколко дена той ми каза, че му е разпоредил да направи тази среща”.

2.1.1.4. Материали от оперативни разработки срещу служители на Министерство на вътрешните работи се съхраняват в Инспектората на Министерството, което е сериозно нарушение. Не оперативна служба не може да съхранява данни на оперативна служба "Вътрешна сигурност".

2.1.1.5.Действия на ръководството на МВР в нарушение на правилата за работа и достъп с документи.

В неработен ден било разпоредено от ръководството на зам.-директор на НСБОП, Донка Георгиева да изготви справка в 3 екземпляра за всички разработки в службата с псевдоними и лицата, които протичат по тези разработки и водещите ги оперативни работници. Информацията не е била придвижена по каналния ред и е била предназначена за ръководството на Министерството на вътрешните работи.

Цитат: „пак в почивен ден беше накарана и беше разпоредено на зам.-директорката на НСБОП ..............да направи списък на всички разработки в националната служба на всички до една с псевдонимите и с лицата, които протичат по тези разработки с оперативните работници, които ги водят...........попитах госпожата кой разпореди тя каза ръководството. Кое е това ръководство не е уточнила, но попитах я защо не ми се е обадила и какво налага в съботен ден да бъдат извикани всички служители, които имат тази информация и да се извади цялата информация............Информацията се съхранява в оперативен отчет, информация архив и ако някой се интересува по конкретна разработка, какъвто и да е началник, той има право да се запознае с тази разработка, но да остави следа, че се е запознал. Всичко, което излизаше като материали от службите не отиваха да се заведат, а първо отиваха при началника на кабинета и оттук нататък се правеше преценка кое да се заведе и кое да не се заведе. Не можеш да намериш материалът на къде е отишъл.”

2.1.1.6. Излизащи материали от службите, които не се завеждат, а първо отиват при началника на кабинета на Министъра на вътрешните работи, Александър Петров, който прави преценка, кое да се заведе и кое не.

Трайна практика да се изготвят справки с оперативно значение и същите да се движат без да бъдат надлежно заведени. 

Цитат„Съобщения от спец.разузнавателни средства се носят на ръка и никой не отразява,че ги е чел и за какво става въпрос.После ги връщат в пощата и ти ги докладват ,и след известно време те питат какво си правил по тези съобщения и много интересно,обаче,откъде е станало ясно за тях.Защото не може да се проследи пътя на нито един секретен документ.

Правилата за документооборота се нарушават

2.1.1.7. В един от случаите е изтекла информация по справка, предназначена за Министъра на вътрешните работи по разработвана фирма на ”,,,,,,,,,,,,,”.

Цитат: „една справка касаеше нещо много сериозно. Преди това аз бях, може би ден преди това, може би два, вече не мога да си спомня, пак във вечерта на поискване на една справка по линия на терор и касае фирма – това е на ”................”. Аз съм разпоредил на служителите, те пишат цяла нощ, сутринта отивам в службата, вземам я, занасям я в 7.30, справката е изведена. Главният секретар ми каза: аз не ти я искам тази справка, иска ти я министъра, звънна му, но не си спомням сега дали беше излязъл или имаше някой при него, аз оставих тази справка, имах още задачи в министерството и докато се върна в службата, вече се качиха двама служители и казаха: Г-н началник за какво ви беше тази справка, че докато се върнете всички телефони спряха и една от тези справки, която вечерта е била точно това, в което описвам, че след като е докладвана информацията на ръководството на Министерството, два часа след това всички телефони са спрени. В съобщението излиза този телефон и този телефон, този да бъде спрян. След 15 минути има още едно обаждане, в което се казва и 4-те догадки да се спрат, защото някой четеше справката и съобщаваше кои телефони да се спрат. И аз написах повторна справка, с която уведомявам ръководството на МВР, че след доклад е провалена разработката”.

2.1.1.8. За дейността на така наречените Галеви, В.Танов информира „човек,който е изключително високо в тази държава”

2.1.1.9. Началникът на кабинета на министъра Александър Петров –член на Комисията по хазарта , получава справка от ГДБОП за произхода на капиталите на фирми, кандидатстващи за лицензи , Той се подписва за даване на лиценз за хазарт на фирма , която не отговаря на изискванията за ясен произход на капитала ,въпреки дадената му справка. В.Танов сигнализира Прокуратурата и е образувано предварително производство срещу „виновни длъжностни лица от КХ „Малко по-късно то е прекратено , а част от материалите са отделени в ново производство ??

2.1.1.10. По разработка ,водена в ГДБОП за контрабанда в митническо бюро-Горубляне протича, лице ,което подслушваните лица наричат „Запалката”. В началото на м.януари 2007 г.двама служители,водещи разработката докладват, че е записан разговор между обекта на разработка и Виктор Вълков, от който се разбира ,че „Запалката” е министъра

2.1.1.11. В края на 2006 г. при Гл.секретар Ил.Илиев се провежда съвещание ,с участие на В.Петров и представители на НСС и ГДБОП , в което са обсъждани проблемите в отношенията между Галеви и Златко Баретата.По късно е прихванат разговор между единия от „Галеви” и директора на Националната следствена служба, Ангел Александров , в който последният предал с най-големи подробности съдържанието на водените на съвещанието разговори .

2.1.1.12. Нерегламентирана среща между Ангел Христов и Пламен Галев с министър Румен Петков.

2.1.1.13. За реализация по разработка на ГДБОП , свързана с продажба на алкохол с фалшиви бандероли била издадена заповед от Директора на Агенция „Митници” за проверка на складове на фирма.След изтичане на информация за предстоящата акция заповедта била отменена и реализацията провалена поради намеса на политици .

2.1.1.14. Валентин Петров му е налагал да бъде назначен за зам.-директор на НСБОП, Иван Иванов, на което той се е противопоставял.

2.1.1.15. Валентин Петров е направил опит да укрие справка относно документирани нерагламентирани негови контакти с разработвани обекти от гр. Пещера, изготвена от НСБОП.

Цитат: „А въпросният Тони Странджев, аз смятам, за какво беше отстранен, защото, където ви казах за този огромния списък с всички разработки, лицето, което водеше разработката за Пещера, при него е дошъл друг служител от БОП и го предупредил, че човек от охраната на Пещера му е казал:

„„Отиваш и казваш – не знам как се казваше момчето, казваш му, че знаем къде живееш, знаем къде работи жена му, къде са децата му и т.н. и че нещата срещу него ще бъдат жестоки....сега колко е вярно, колко не е ,но този от Пещера му казал: Ама той къде е тръгнал, той Валентин Петров знае за цялата работа. Той е тръгнал да се бори.........””

Помолих Тони Странджев да изготви една обобщена справка по всички мероприятия, по които е засичан Валентин Петров, която да бъде изготвена от негово име и подписана от мен, която аз изпратих на Главния секретар, защото съзнавам, че Главния секретар - Валентин Петров не му е подчинен, но ако я изпрати до Министъра можеше да не бъде заведена и затова я изпратих до Главния секретар, пък те да си я разпределят както си искат. По-късно Тони Странджев беше обработван да си изтегли тази докладна записка. Той не се съгласи. По-късно знам, че е върната в службата. По всички дела са викани работници, долу в Дирекцията, в присъствието на Весо Петров, оставени са при тях разработките. Не знам какво е ставало, но знам, че едно от момчетата, това момче, което е написало справката е било накарано да подмени втората страница от справката, което той го беше съобщил, защото е казал тогава: „Директорът постъпи съвсем мъжкарски, аз да не бъда на огъня, аз постъпих много кофти спрямо него и ми тежи и затова искам да си кажа, че съм подменил справката”.

2.1.2. Поради изключително сериозния характер на изнесените твърдения, комисията реши да даде възможност на Министъра на вътрешните работи да се запознае с тях и да даде обяснения по изнесените случаи. При изслушването на г-н Румен Петков бяха дадени следните обяснения и твърдения:

2.1.2.1. Относно случая с бившия служител на НСБОП, Веселин Велинов, същият е бил уволнен на 1 юли 2007 г. и е образувано дисциплинарно производство срещу него. Реализацията по разработката срещу Велинов била възложена на В.Танов, но

Цитат: „Поради неправилна организация и действия и неиззети важни веществени доказателства, тази реализация се проваля, след което директорът на НС „Полиция” – Валентин Петров му отнема достъпа до класифицирана информация. Със заповед от 1.06.07 г. се образува дисциплинарно производство срещу Г-н Велинов и след това с моя заповед по предложение на Валентин Петров, той е уволнен.....материалите са предадени на прокуратурата и в момента тече дело срещу него”

2.1.2.2. Срещу Георги Самуилов е било заведено оперативно дело през декември 2004 г. от Валентин Петров. То е реализирано и е повдигнато обвинение от Прокуратурата за данъчни престъпления в размер на 3,5 млн.лв. и за формиране и участие в организирана престъпна група.

2.1.2.3. Г-н Румен Петков обясни, че служителката Донка Георгиева, е изготвила справка адресирана не до ръководството на Министерството на вътрешните работи, а до директора на НСБОП, относно извършена проверка на лични и работни дела на секретни сътрудници и дела на оперативен отчет, водени в направление акцизна контрабанда. Списъкът е бил изготвен за да се докладва на директора на НСБОП за слабата агентурна оперативна работа в направлението и вземане на отношение към оперативни работници със слаби резултати. Справката е била изготвена в 5 екземпляра. Списъкът не е попадал в министъра, в останалите членове на ръководството и заместниците.

Цитат: „по случая с Донка Георгиева и твърдението, че в почивен ден е искана справка. Справката е до Директора на НС „Борба с организираната престъпност” и е предоставена на Валентин Петров по инициатива на Донка Георгиева относно извършена проверка на лични работни дела , на секретни сътрудници и дела на оперативен отчет, водени в направление.........в справката е видно, че не са предоставяни подробните лични данни на съответните секретни сътрудници, а са оповестени само агентурните им имена и съответната им регистрация”.

2.1.2.4. Румен Петков обясни, че списъкът , подготвен от Донка Георгиева, съдържащ лидери и активни участници в организирани престъпни групи-имена, ЕГН, форма на оперативен отчет, рамки на осъществяване на наблюдение и контрол на обектите, псевдоним на съответния човек, мероприятията, които се провеждат за контролиране на организираните престъпни групи не е достигнал въобще до него или някой от ръководството, а е адресиран до самия директор на НСБОП.

По надолу той посочи:

Цитат:”Справката е изпратена чрез Валентин Петров до Илия Илиев”.

2.1.2.5. За началник кабинета си- Александър Петров, г-н Румен Петков обясни, че не може да се счита замесен в престъпна дейност, т.к. производството срещу него е прекратено от прокуратурата.

2.1.2.6. За контактите си с Алексей Петров Румен Петков обясни, че

Цитат: " първо, аз казах неколкократно, че съм провеждал такава среща и, че тази среща е регламентирана. Уточних, че срещата е регламентирна, взето е решение за срещата, в ръководството на министерството, със съответните мотиви, които са направени на базата на анализ, който беше направен тогава – обстановката в национална служба "Сигурност". Срещата е проведена в присъствието на служител на Министерството на вътрешните работи и в условията на СРС......... прозвучало е твърдението, че служителите, които осъществяват външното наблюдение са се разбягали, това категорично не е вярно, включително помолих и за една справка за исканията за ползванията на СРС в рамките на тези два дни. Единия – първият, вторият, в който се провежда срещата. Негласно проследяване, негласно филмиране и видеозапис. Такива действия са извършени и на 08. и на 09. А служителите са си изпълнявали задълженията, така като е било разпоредено, и това че са се разбягали е също лъжа, .......... вчера за съжаление Г-н Танов е казал името на служителя. Това е според мен доста непочтенно, защото вчера се обявява срещата е била между едикой си - Алексей Петров и Румен Петков. Кой от тримата е служителя на МВР. Значи за мен това е най-голямото предателство, което е право, и то не от вътрешен министър. За документираната информация, материалните носители не са постъпили искания за изготвяне на веществени доказателствени средства. А щом не са постъпили искания от ГДБОП, аз това не мога да кажа, което означава, че вече са унищожени.”

2.1.2.7. Относно твърденията за нарушения в документооборота на Министерството на вътрешните работи Румен Петков обясни:

Цитат: „Аз ще направя такава проверка. Твърдението е доста силно. Това, което обаче заявявам еднозначно, е че при мен няма влязъл материал, върху който да няма знак, че е ми

подкрепете ни

За честна и независима журналистика

Подкрепете Mediapool.bg с 5€, за да разчитате и занапред на независима, професионална и честна информационно-аналитична медия.

0 коментара

Екипът на Mediapool Ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения, съдържащи нецензурни квалификации, обиди на расова, етническа или верска основа.

Редакцията не носи отговорност за мненията, качени в Mediapool.bg от потребителите.

Коментирането под статии изисква потребителят да спазва правилата за участие във форумите на Mediapool.bg

Прочетете нашите правила за участие във форумите.

За да коментирате, трябва да влезете в профила си. Ако нямате профил, можете да се регистрирате.

подкрепете ни

За честна и независима журналистика

Подкрепете Mediapool.bg с 5€, за да разчитате и занапред на независима, професионална и честна информационно-аналитична медия.