Домакинствата в Пловдив трябва да получат пари за смяна на печките на твърдо гориво

Сред приоритетните ни проекти е изграждането на железница около града, казва кандидатът на ДБ за кмет адв. Атанас Костов

Адв. Атанас Костов

Атанас Костов е кандидатът на "Демократична България" (ДБ) за кмет на Пловдив и от гражданската квота на формацията. В града той развива една от най-успешните български кантори за интелектуална собственост. Специалист е по интернет право и дигитализация. Инициирал в обществен интерес две наказателни производства срещу незаконното горене на гуми и замърсяването на въздуха в Пловдив. Според него гражданите трябва да получават повече информация за замърсяването на въздуха в електронна платформа. Трябва да имат възможност да подават сигнали и жалби онлайн. Общината трябва да се опита да си върне градския транспорт и да се справи с презастрояването в града.

Г-н Костов, Пловдив е град, в който въздухът през зимата често е опасно мръсен. Как смятате да решите този проблем?

Качеството на атмосферния въздух в Пловдив продължава да буди сериозна загриженост. Огромен брой случаи на преждевременна смърт през 2015 г. са се дължали на концентрации на фини прахови частици, 350 - на концентрация на озон и 640 - на концентрация на азотен диоксид. Основните източници на замърсяване на въздуха с прахови частици са битовите отоплителни инсталации, работещи с твърди горива, както и транспортът. Старият автомобилен парк повишава риска от превишаване на емисиите на азотни оксиди. Община Пловдив все още не е приложила никакви структурни мерки за справяне със замърсяването на въздуха и за хармонизиране на целите за качеството на въздуха със специфични ключови секторни политики (например климат, енергетика, транспорт).

Липсва работа на община Пловдив с неправителствения сектор и учебните заведения, които са ангажирани с темата "екология". Няма анализ на това какви растения е подходящо да бъдат засети в градска среда с цел редуциране на замърсяването на въздуха и борба с климатичните промени. Липсата на подобен анализ води до засаждане на дървета, които бързо се разболяват и нямат времева устойчивост, а това води до обезлесяване на града – фактор, който от години се коментира публично с особена острота и негативизъм към политиките на община Пловдив. Неподходящите растения за градска среда водят и до различни заболявания при хората – респираторни, алергични, до травми, причинени от паднали клони или увивни растения и т.н.

Коалиция "Демократична България" разполага с необходимите експерти, които да обединят публичния и неправителствения сектор към вземане и налагане на по-работещи и адекватни решения по отношение на атмосферния въздух. Този проблем следва да бъде решен чрез финансиране на домакинствата за замяна на старите отоплителни уреди на твърдо гориво със съвременни такива (пелетни котли или климатици). Ето защо считаме, че е наложително създаването на общински електронен инструмент за чистота на атмосферния въздух. В този инструмент да бъдат обединени както данните на РИОСВ, така и данни от т.нар "осиновени станции" като ежедневно се предоставя паралелно информацията и от двата източника с цел информиране на гражданите и превенция.

Към този инструмент да съществува опция за жалби и сигнали, подадени от граждани за замърсяване по места с печки на твърдо гориво, горене на гуми и др. или промишлено замърсяване. Част от средствата от съставените актове, които постъпват в общинския бюджет от тази дейност, да бъдат преразпределени за издръжка на портала и за озеленяване.

Община Пловдив следва да работи по темата и с органите на МВР и в частност с КАТ. Съвместно с тях би следвало да се изгради общински електронен инструмент за сигнали и жалби за неизправни моторни превозни средства, такива без катализатори или които не отговарят на екологичните стандарти. Сигналите да постъпват електронно по три начина – чрез сигнали на граждани, чрез сигнали от фирми, които извършват технически прегледи, чрез системата на КАТ, при извършване на първоначален или последващ технически преглед.

Почистването на улиците в града също е крайно неадекватно за реалностите на 21 век и този проблем е част от проблема "екология". Използването на метли, почистването на ръка, липсата на ясен график за измиване на малките улици, води до висока запрашеност на въздуха.

Ето защо община Пловдив би трябвало да инвестира в съвременна техника, която да замени ръчното почистване на улици. Тук внимание трябва да се обърне и на способите за изграждане на пътната настилка, тротоарите, зелени площи, "островите" за кофите за смет и другата съпътстваща инфраструктура, тъй като липсата на изградена качествена инфраструктура също затруднява почистването на тротоарите и на малките улици.

А това означава, че нормативно трябва да бъдат предвидени точни и ясни критерии за полагане на настилки, част от пътната инфраструктура на Пловдив, които да са адекватни към неговите екологични реалности, почистване, отводняване на отпадъчни води, сметосъбиране и извозване и т.н. Освен това трябва да бъде съставен график в кои дни от седмицата конкретна улица трябва да бъде без паркирани превозни средства, за да бъде почистена качествено и бързо чрез машинен способ.

Градският транспорт на Пловдив вероятно е един от големите минуси на града - не работи достатъчно до късно, за някои линии интервалите са доста големи. Смятате ли, че това трябва да се промени и има ли достатъчно средства за финансирането на един по-добре работещ градски транспорт?

По силата на това, че умишлено или не в последното десетилетие общината окончателно отказа да носи ангажимент за публичната услуга обществен транспорт, той попадна в ръцете на няколко частника. Чуваме фалшиви аргументи, че това била дясна мярка, защото частниците се конкурирали. Аз съм човек с център-дясно убеждения и считам, че в момента има само квазиконкуренция между тези компании. Липсата на общинско предприятие ни лиши от възможността да вземем огромна финансова помощ за екологичен градски транспорт от Европейския съюз. Считам, че общината няма право да абдикира от своя ангажимент да изпълни тази публична услуга.

С оглед на всичко това, общината изгуби своите опции за контрол над графика на някои линии.

Решението е едно – то е реформаторско и смело. Следва незабавно да се проведе диалог с централната власт дали е изгубена окончателно възможността да бъде финансиран по оперативна програма екологичен транспорт. Европейските разпоредби, касаещи кохезионното финансиране, дават възможност за пренасочване на средства от една програма към друга. Тоест може да се окаже, че не е безвъзвратно пропусната възможността за получаване на европейски средства за модернизиране на парка. Но за това са необходими воля, удържане на натиск от частниците, които в момента получават огромно публично финансиране, и смел диалог с централната власт.

В последните години се забелязва бум в строителството в града. Трябва ли да се вземат мерки срещу презастрояването и какви?

По тази тема община Пловдив попада в собствения си капан. През 2005 г. е разработен, а през 2007 г. окончателно одобрен настоящият Общ устройствен план на града (ОУП). Постфактум общинският съвет неколкократно го саботира юридически, като приема решения, че въпреки приетия ОУП ще действат и наличните или впоследствие приети подробни устройствени планове (ПУП). Този юридически нонсенс води след себе си развихрянето на инвеститорите, най-вече в жилищното строителство, което от своя страна води до изчезването на зелените площи и приемане на подробни устройствени планове, които предвиждат високоетажно, сгъстено строителство.

Гражданите на Пловдив нямат нужната правна, а и гражданска позиция да атакуват в съда тези ПУП-ове, които стават факт, т.е узаконяват фактически незаконосъобразните действия на инвеститорите. Подобен феномен в момента се наблюдава например в кв."Колодрума", както и при подстъпите към кв."Тракия" откъм бившата "Мебелна къща". Реакция на община Пловдив няма – тя мълчаливо съдейства на тези процеси, одобрявайки поредния ПУП, предвиждащ мащабно и високоетажно строителство. Този проблем е решим чрез създаване на градоустройствен съвет с участие на експерти и на неправителствения сектор, който да е част от процедурата по одобряване на ОУП и ПУП, единствено и само след строгото съблюдаване на застроителните норми, касаещи екология, озеленяване, отстояния и височина на сградите и при строго отчитане на обществения интерес.

На фона на застрояването на все повече територии, изграждането на публична инфраструктура сякаш изостава. Кои са приоритетните за вас инфраструктурни проекти?

Според нас приоритетни са изграждането на т.нар "Южна тангента" (където следва да се изгради и съответният адекватен воден колектор, за който толкова много се говори, като част от проблемите, свързани с отводняването на града), стартирането на дългогодишно коментирания инфраструктурен проект "Модър-Царевец", който да осигури връзката кв."Южен" – кв."Смирненски", изграждане на железопътна линия в околовръст на Пловдив с цел обслужване на гражданите и бизнеса, реализирането на проекта транспортен подлез под Централна гара.

Тези мерки определено ще разтоварят трафика в града, ще го улеснят, а и ще допринесат за подобряване на екологичната среда. Друг приоритет е изграждането на бус ленти/защитени коридори, предвиждане на високоетажни паркинги в центъра на града, доизграждане на мрежата от велоалеи, с цел всеки гражданин да пътува до работа, училище или просто да разглежда града с велосипед или други немоторни транспортни средства.

Приоритетна тема е стартирането на проекта "Пловдивско сити" на "Гладно поле", чрез стартиране на диалог с Министерство на отбраната (собственик на терена). Целта е изграждане на адекватно офис пространство в града, без жилищно строителство в него, но със съвременна инфраструктура, ток, вода, канализация, достъп до високоскоростен интернет, подземно окабеляване и инфраструктура за оптични кабели, адекватно отводняване, пожарна безопасност, изнесен медицински център, университет за високи технологии и т.н.

Основният капитал на Пловдив са историята и културата. Виждате ли пропуски в общинската политика по оползотворяване на този капитал?

Ние считаме, че мерките по темата са няколко. На първо място следва да се започне с изграждане на екип от специалисти към община Пловдив, който да работи активно относно проучване на европейските програми и реализиране на проекти по фондове като Рамковата програма "Творческа Европа", Програмата за конкурентоспособност на предприятия и МСП (COSME), Хоризонт 2020, - Рамковата програма за научни изследвания и иновации, Европейския Алианс на творческите индустрии, национални и/или регионални програми за култура и творчески индустрии и други възможни източници на финансиране.

Друг приоритет е превръщането на Пловдив в международен образователен център, чрез стимулиране обмена на студенти по програма "Еразъм" (включително такива в областта на изкуствата и културата), чрез стимулиране на пловдивските университети към изграждане на база, засилване фокуса върху съвременните практики за живот, образование и настаняване на чуждестранни студенти.
Ние целим изграждане на дигитална културна карта на Пловдив, чрез инвестиции в културно наследство за развитието и подкрепата на клъстери на творческата индустрия, например като се съсредоточат усилията върху подобряване на "потребителското изживяване" посредством цифровите технологии – електронен билет/карта за всички културни забележителности – музеи, галерии, театри, кина и т.н. Постъпленията от тази карта да се разпределят между отделните културни институции на базата брой посещения чрез принципа на делегираните бюджети, като се стимулират по-ниско посещаемите за развитие на техния маркетинг, експонати и база.

Коалиция "Демократична България" предлага да се създаде общински електронен инструмент за дарения в областта на културата, които да постъпват в съответната общинска фондация, разпределяща тези средства по пера и при строга публична отчетност. Ефект за дарителя – намаляване на данъчната ставка за местни данъци и такси, което в корпоративния сектор би имало сериозен стимулиращ ефект. За целта може да се използва и вече създадената фондация "Пловдив 2019", но чрез дълбокото ѝ преструктуриране като административен и финансов потенциал. Това ще изисква и създаване на съответната нормативна база за управление на фондацията, нейните средства и създаване на инструменти за публична отчетност.

Целим преструктуриране на административния потенциал на Общински институт "Старинен Пловдив" – целта е да се реализира проектът "Старият Пловдив – част от ЮНЕСКО".

Съществуващата към момента нормативна база за опазване на обектите, недвижими паметници на културата трябва да започне да се прилага, преди да сме загубили тези съкровища.

Ключова цел е въвеждане на механизъм за стриктно обществено обсъждане (местен електронен референдум) при изграждане на нови, консервация и реставрация на стари и по-съвременни пространства за изкуства след одобрено финансиране на община Пловдив и финализирани консултации с НИНКН, Камарата на българските архитекти и Съюза на пловдивските художници. Един такъв публичен дебат би позволил да се вземат адекватни архитектурни и пространствени решения, чрез предварителното им съгласуване между институциите и гражданите – гаранция за прозрачност и директна демокрация в културната среда.

Според нас е важно одобряването и осигуряването на целево финансиране чрез общински и външни източници на няколко конкретни, утвърдени във времето музикални, танцови, театрални, филмови, музейни, галерийни и мултимедийни фестивала, чрез стриктното им залагане като постоянни културни трегери на пловдивския културен афиш, с цел тяхното по-добро своевременно планиране, осъществяване, финансиране и покана към междунардони артисти, които да повишават с участието си техния престиж и посещаемост.

Ние ще развием и стимулираме уличните културни индустрии, развиващи се в творчески квартал "Капана", ул."Отец Паисий", около "Цар Симеоновата градина". Ще се промени и нормативната база относно дължимите местни данъци и такси (включително авторски права) на обекти (заведения, ателиета, работилници, магазини), които имат предимно и/или културна дейност, с цел пряко стимулиране на техните деятелности, касаещи артистични събития, представления, изложения, матинета, фестивали и т.н.

Смятате ли, че общинските средства се харчат достатъчно ефективно и прозрачно през последните години? Факт е, че големите обществени поръчки често се печелят от едни и същи фирми.

Коалиция "Демократична България" неведнъж е изтъквала, че липсва прозрачност в разходването на публични средства в община Пловдив и това е основен политически, граждански, бизнес и юридически проблем. В действителност гражданите и бизнесът не знаят за какво се харчат парите им и това ги кара да вярват, че плащането на данъци и такси е хвърляне пари на вятъра. Прозрачността е един от основните приоритети на "Демократична България", отсъствието ѝ създава непреодолими съмнения за корупция.

Правилната посока, към която се стремим ние, е на сайта на общината да има лесно разбираемо представяне на бюджета (основни приходи и разходи по пера), представяне на заложените по периоди цели, средствата за тяхното постигане и т.нар. KPIs (водещи индикатори за постигане на целта). Това ще създаде възможност на всеки заинтересован да види цялата "картинка" на градския бюджет и да направи своята преценка за ефективността на разходването на средствата на града.

Ефективното разходване, разбира се, върви ръка за ръка със създаване на възможности за свободна и неограничена конкуренция, когато се избира на кого да се плати извършването на определена дейност или доставянето на стоки и материали на територията на общината. Законовият механизъм са обществените поръчки. Въпреки многократните изменения на нормативната база в тази насока, все още съществуват възможности за заобикаляне на желаното прилагане на закона и все още е възможно да се ограничава конкуренцията, като поръчките се печелят от едни и същи фирми. Грешката е в този, който прилага закона.

Напълно възможно е да се прилага адекватно на нуждите на общината, а именно като се даде пълна свобода на конкуренцията, за да се стигне до най-изгодните за града условия. Проблемът липса на прозрачност е изцяло решим с електронни инструменти, стига да има политическа воля за това и разбира се, необходимата доза експертиза. Считаме, че съществуват множество практики, които са продиктувани от корупция или от проста липса на компетентност при осъществяване на административните услуги в община Пловдив, касаещи лицензионни и разрешителни режими. С помощта на електронен инструмент за сигнали на граждани и бизнес искаме да проследим тези процеси, да ги направим достатъчно прозрачни, ефективни и бързи и ако администрацията допуска грешки в комуникацията си с гражданите на това ниво, тя да бъде санкционирана чрез съдебна отговорност.

Споделяне

Още по темата

Още от Местни избори 2019