Домове за хора с психични разстройства ще бъдат закрити и заменени от по-качествени услуги

Домове за хора с психични разстройства ще бъдат закрити и заменени от по-качествени услуги

До 2021 година трябва да бъдат закрити 10 специализирани институции за хора с психични разстройства и умствена изостаналост и да бъде осигурена качествена грижа и подкрепа чрез нови услуги в общността на минимум 750 души, които ще бъдат изведени от специализирани институции. Това предвижда проект на план за действие към Националната стратегия за дългосрочна грижа.

В момента в България около 11 000 възрастни хора и хора с увреждания живеят в 161 специализирани институции за предоставяне на социални услуги, а чакащите за настаняване в тях са 3 600 души. От тях 2 200 са лицата с психични разстройства, умствена изостаналост и деменция. Близо 900 са хората, които чакат за настаняване в социални услуги в общността от резидентен тип, от които над 750 са чакащите за настаняване лица с психични разстройства, умствена изостаналост и деменция.

Не е малък броя и на хората с психични разстройства (240 към 30.09.2017 г.), които са трайно настанени – над 1 година, в държавни психиатрични болници. Това са хора, които нямат нужда от активно лечение, но не могат да бъдат изписани поради липсата на жилище, липса на близки роднини или защото близките им не желаят да се грижат за тях след изписването им от болницата.

Основно, това са лица с шизофрения – 82 %, 7 % са с умствена изостаналост и по 3 % с биполярно афективно разстройство и деменции.


В плана за действие е предвидено изграждането на 100 нови социални услуги за 2 140 потребители, в това число 6 Дневни центрове за подкрепа на лица с различни форми на деменция и техните семейства; 16 Дневни центрове за лица с увреждания и техните семейства, включително с тежки множествени увреждания; 10 Центрове за социална рехабилитация и интеграция за лица с психични разстройства и за лица с умствена изостаналост; 68 Центрове за грижа за хора с увреждания и стари хора (за лица с психични разстройства, лица с умствена изостаналост, лица с различни форми на деменция и стари хора в невъзможност за самообслужване).

На областно ниво ще бъде развита патронажна грижа за лица с увреждания и възрастни хора, зависими от грижа. Ще продължи и предоставянето на социални услуги в домашна среда – личен асистент, социален асистент и домашен помощник. Чрез тези дейности ще бъдат подкрепени над 30 000 лица.

Въпреки наличието на известни тенденции за преодоляване на този стереотип, институционалната грижа все още се възприема от потребителите и техните близки като най-подходящия модел на грижа за хора с увреждания.

Опитът и проведените международни проучвания обаче показват, че престоят в специализирана институция води до влошаване на качеството на живот, деградация на личността, загуба на умения за независим живот, социално изключване, развитие на проблемно и предизвикателно поведение, отключване на психични проблеми. Независимо от това, броят на чакащите за настаняване в специализирана институция в България е висок, което налага развитие на алтернативи за подкрепа за живот в общността, които да премахнат специализираните институции като вариант за подкрепа.

Споделяне

Още от България