Допълнителните доброволни пенсии ще се наследяват

При смърт на осигурено лице, натрупаните средства в доброволната му допълнителна пенсионна партида ще се изплащат на неговите наследници, реши парламентът, който приема поправките в Кодекса за задължително обществено осигуряване. Ако починалият няма наследници, средствата ще остават в резерва за изплащане на пожизнени пенсии.

Лицата, които имат право на наследствена пенсия, ще се определят в правилника на пенсионния фонд и ще се посочват в осигурителния договор.

С промените в кодекса, парламентът реши, че всеки, навършил 16 години, ще може доброволно да се осигурява или да бъде осигуряван във фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване. Този вид осигуряване дава право на лична и наследствена пенсия, на еднократно или разсрочено изплащане на натрупаните средства по индивидуалната партида.

Депутатите не приеха предложението на група техни колеги от Коалиция за България, НДСВ и ОДС, във фондовете за допълнително доброволно пенсионно осигуряване да могат да се водят отделни сметки за изплащане на различни видове пенсии.

Пенсионноосигурителното дружество е задължено да създава общи резерви според Търговския закон, както и пенсионни резерви. Дружествата не могат да разпределят дивиденти на акционерите си преди формирането на резервите.

В договора, който се подписва между фонда и осигуряващото се лице, се съдържа предмета и обхвата на осигуряването, размера на осигурителната вноска, условията, реда и начина за плащането на вноските, както и на допълнителната пенсия от фонда, условията за прекратяване на договора.

Натрупаните от личните вноски в партидата ще могат да се теглят от собственика им по всяко време. Парите, натрупани от вноски на работодателя за сметка на работника обаче могат да се изплащат само когато той придобиване право на лична пенсия за старост или за инвалидност.

Най-много веднъж в рамките на една година осигуреното лице ще има право да прехвърли натрупаните средства по своята индивидуална партида или част от тях в друг фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване, управляван от друго дружество.

Още от България

Проявите на расизъм на националния стадион бяха: