Допълнителните средства в доброволните пенсионни партиди - без данък

Приходите на фондовете за допълнително доброволно пенсионно осигуряване няма да се облагат по Закона за корпоративното подоходно облагане, реши парламентът. Депутатите приемат на второ четене промени в Кодекса за задължително обществено осигуряване.

Депутатите приеха, че приходите от инвестиране на активите на фонда, разпределяни по индивидуалните партиди на осигурените, няма да се по Закона за облагане на доходите на физическите лица, а услугите по допълнително доброволно пенсионно осигуряване - с ДДС.

Преди облагане, финансовият резултат на този вид пенсионни фондове ще бъде намаляван със собствените средства на дружеството, с които е покрит недостиг в пенсионните резерви, както и с приходите от инвестиране на средствата на пенсионните резерви.

Пенсионноосигурителното дружество ще може да събира такси и удръжки за управлението на фондовете, като еднократната встъпителна такса за откриване на индивидуална осигурителна партида не трябва да бъде повече от 10 лв. Общата стойност на удръжките по осигурителните вноски не трябва да бъде повече от 7 % от всяка вноска, а инвестиционната такса не трябва да бъде повече от 10 на сто от дохода, реализиран от инвестирането на средствата.

Осигуреното в доброволен фонд за безработица лице има право на парично обезщетение за безработица за период, не по-дълъг от 12 месеца, в размер до натрупаните средства по индивидуалната партида от лични вноски, вноските на осигурителя и доходите от тяхното инвестиране, намалени с таксите и удръжките по тях.

Споделяне

Още от Бизнес