Едва 5.6 на сто от фирмите у нас навършват пет години

Близо половината от компаниите нямат нито един нает служител

Едва 5.6 на сто от фирмите у нас навършват пет години

Едва 5.6 на сто от фирмите у нас работят и след пет години. Най-жизнеспособни са предприятията за производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия, както  и на газообразни горива. Това показват данните на Националния статистически институт (НСИ) за периода 2013 – 2017 г.

През 2017 г. в България са действали 347 730 фирми, което е с 0.1% по-малко в сравнение с предходната 2016 г. От тях близо половината не са имали нито един нает служител или работник. Това са 164 876 компании през 2017 г., което е 47.4% от всички активни предприятия.

Над една трета от фирмите (130 873 предприятия) са имали от един до четирима наети служители през 2017 г.

Най-нисък е делът на предприятията в групата с 5 до 9 заети. Средно за периода той е 7.2%, а в групата с над повече от 10 работници средно за разглеждания петгодишен период попадат 7.8% от активните предприятия.

Броят на заетите в компании с над 10 лица съставлява 69.4% от заетите в периода 2013 - 2017 г. В същото време делът на предприятията в тази група е едва 7.8% от общия брой активни предприятия.

И обратно - срещу големия брой активни предприятия в групата с нула наети лица (46.3%), стои малък брой заети - 6.6% от общия брой на заетите лица в страната, посочват от НСИ.

Най-много нови фирми никнат при автосервизите

За последните пет години средногодишно са се раждали 12.03% от броя на активните през периода предприятия.

За 2013 - 2017 г. най-висок относителен дял имат новородените предприятия в сектора "Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети". Средно за петгодишния период този дял е 42.2%.

Същевременно най-нисък е делът на новородените предприятия в сектора на добивната промишленост - едва 0.1% средно за периода. Тази тенденция се запазва и през 2017 г.

Като цяло структурата на родените предприятия по икономически сектори остава относително стабилна през разглеждания петгодишен период.

През наблюдавания период най-голям е броят на новородените предприятия, които не са наемали работна ръка. В групата с 0 наети през 2017 г. попадат 28 064 новородени предприятия, следвани от групата с 1 до 4 наети - 12 661. През същата година новородените предприятия с 10 и повече наети лица са само 537.

Най-жизнени са електро и топлоцентралите

От всички родени през 2016 г. предприятия 79.4% оцеляват една година по-късно, като в групата с 5 – 9 наети този относителен дял е 88.8% .

През 2016 г. новородените предприятия са 43 434, като от тях 34 508 са преживели успешно 2017 г.

Най-висок е делът на оцелелите предприятия в сектор "Транспорт, складиране и пощи" - 87.3%, а най-нисък - в сектор "Поизводство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива" – 52.1%.

От 2012 г., с отдалечаване от годината на раждане, се наблюдава тенденция на намаляване на броя на оцелелите предприятия и за четирите групи предприятия според броя на наетите в тях.

Делът на предприятията, родени през 2012 г. и все още активни пет години по-късно - през 2017 г., е 5.6%.

Най-жизнеспособни са предприятията от сектор "Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива", където делът на единиците, оцелели през петгодишния период е 13.6%. Стойността на този показател е най-ниска за предприятията от сектора на недвижимите имоти (4%).

Общият брой на заетите лица в родените през 2016 г. и оцелели през 2017 г. предприятия за разглежданите тринадесет сектора е 87 229 души.

В три сектора са концентрирани 59.5% от всички заети. Това "Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети" (32.5%), "Преработваща промишленост" (13.9%) и "Хотелиерство и ресторантьорство" (13.1%).

Всяка десета компания умира

Данните за умрелите предприятия през 2016 г. са предварителни, което се дължи на специфичната методология за определянето им. През 2016 г. са умрели 41 611 предприятия, или 11.9% от броя на активните предприятия през същата година, в резултат на което работните си места са загубили 3.2% от заетите през годината.

През разглежданата 2016 г. 42.3% от умрелите предприятия са  класифицирани в сектор "Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети".

Най-жизнеспособни са предприятията от секторите на "Добивна промишленост", "Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване" и "Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива". При тях умрелите предприятия са под 1%.

Споделяне

Още от Бизнес

Каква е оценката ви за проектокабинета на ИТН?