Екоминистерството категоризира качеството на питейната вода в страната

Екоминистерството извършва категоризация на повърхностните води за питейно-битово водоснабдяване. Предварителните анализи от изследването показват, че качеството на водите в язовирите, от които се снабдява по-голяма част от населението на страната, е от първа категория, съобщи Асен Личев, директор на Дирекция "Управление на водите" в министерство на околната среда и водите.

По думите му, такава категоризация се прави за първи път в България.

Целта на изследването е за всеки водоизточник да се предвиди такъв начин на третиране на водата, преди да влезе във водоснабдителната система, че да се гарантира нейната чистота, обясни Личев пред БНР.

Той допълни, че в преговорите с ЕС България е поела задължение до 1 януари 2007 г. водоснабдителните предприятия да изградят съоръжения за адекватна преработка на питейните води, така че да се гарантира качеството.

Още от България

Проявите на расизъм на националния стадион бяха: