Екозащитници предупреждават, че горите в НАТУРА не са добре защитени от сеч

Екозащитници предупреждават, че горите в НАТУРА не са добре защитени от сеч

Проект на нова наредба за инвентаризация и планиране на българските гори разглежда горите, намиращи се в защитените зони от евромрежата НАТУРА 2000, като поредните гори за сеч, а те трябва да пазят редките биологични видове. Това предупреждават от коалицията "За да остане природа в България" във внесено в земеделското министерство становище по новия документ.

Организацията критикува също, че проектът на наредбата е публикуван за обществено обсъждане, коментари и забележки само с двуседмичен срок, който според нея не е достатъчен.

Принципно от "За да остане природа...“ приветстват разработването на такава наредба за горските територии, които имат огромно значение не само като място за добив на дървесина, но и за развитието на туризма, опазването на водните ресурси и биологичното разнообразие в България.

Природозащитниците подкрепят идеята за повишаване на публичността и възможностите за обществено участие при планирането на областно и горскостопанско ниво. Така ще се намери баланс между интереса на дърводобивния бизнес и обществения интерес към другите функции на горите, смятат природозащитниците.

Те обаче предлагат оповестяването на плановете да става на интернет страниците на институциите, които възлагат или одобряват инвентаризацията или съответния горскостопански план.

Коалицията иска наредбата да бъде синхронизирана със Закона за биологичното разнообразие, с което да се гарантира, че дърводобивът не застрашава редките животински видове и уязвимите екосистеми в горите от НАТУРА 2000.

Природозащитниците обръщат внимание, че при инвентаризацията на горите трябва да се оцени природозащитното състояние на засегнатите природни местообитания и горски видове, а при планирането да се предвидят мерки, които да не доведат до влошаването му.

Например, ако в общата площ на дадено горско местообитание в горското стопанство няма достатъчно стари гори за опазването на най-редки горски видове като белогърбия кълвач или пернатоногата кукумявка, при планирането следва да се отделят стари гори или да се удължи възобновителния период в зрелите гори, предлага коалицията.

Природозащитниците настояват Министерството на земеделието и храните по-активно да потърси общественото мнение по Наредбата за инвентаризация и планиране в горските територии, защото планирането на дейностите в горите е единствената законова процедура, при която обществото може да заяви своята позиция как да се управлява българската гора.

Споделяне

Още по темата

Още от Бизнес

Как да се подходи с новата детска болница?