Електромобилите в Европа се увеличават, но проблемите със зареждането им остават

Електромобилите в Европа се увеличават, но проблемите със зареждането им остават

Европейският съюз все още е далеч от постигане на целта си в рамките на Зеления пакт за един милион зарядни станции до 2025 г. и не разполага с цялостна стратегическа пътна карта за електромобилността. Въпреки постигнатите успехи, като например насърчаване на приемането на общ стандарт за щепсели за зареждане и подобряването на достъпа до различни мрежи за зареждане, в ЕС все още съществуват пречки за пътуване с електрически превозни средства. Това сочи нов доклад на Европейската сметна палата (EСП). Според него наличието на обществени зарядни станции е различно в отделните държави, платежните системи не са хармонизирани и че липсва достатъчно налична информация в реално време за потребителите.

Въпреки че през 2020 г. се наблюдава общ спад в регистрациите на нови превозни средства поради пандемията от COVID-19, пазарният дял на електрическите и зареждащите се от електрическата мрежа хибридни превозни средства се е увеличил значително. Мрежите за зареждане обаче не се развиват със същия темп, отбелязват одиторите.

Според Европейската асоциация на автомобилните производители 89.4% от всички нови превозни средства, регистрирани в ЕС през 2019 г., работят с бензин или дизелово гориво. Хибридните електрически превозни средства съставляват 6 %, електрифицираните превозни средства - 3 %, а всички други превозни средства, използващи алтернативни горива (например газ или водород) —едва 1.6%. През 2020 г. сегментът на превозни средства с електрическо зареждане нараства до 10.5% от новите регистрации на автомобили. Производителите на автомобили прогнозират, че производството на електрически превозни средства в Европа ще се увеличи шест пъти до 2025 г., достигайки над 4 млн. автомобила и микробуса годишно —или над една пета от обема на производството на автомобили в ЕС.

Проблемът обаче е, че все още няма достатъчно зарядни станции и по-точно от бързите или свръхбързите, при които са достатъчни 30 или 40 минути за зареждане на батерията, тъй като няма изрични изисквания към страните членки за постигане на конкретен брой зарядни точки.

В одитния доклад се припомня, че в своя план за действие от 2017 г. относно инфраструктурата за алтернативни горива ЕК е изчислила, че броят на публично достъпните зарядни точки ще трябва да се увеличи от наличните тогава 118 000 до 440 000 през 2020 г. Според данните на ЕС обаче през миналата година зарядните точки в ЕС и Великобритания са били едва около 250 хиляди, а от тях само 14 на сто са бързи.

Макар първоначалните намерения на ЕК да са за около 2 млн. през 2025 г., със Зеления пакт от 2019 г. прогнозите са намалени на 1 млн. публични зарядни точки. Стратегията за устойчива и интелигентна мобилност от 2020 г. в същото време установява необходимост от 3 млн. публични зарядни точки до 2030 г. в Европа.

"Ако разгръщането на инфраструктурата продължи да следва тенденцията за периода 2014—2020 г., ще съществува значителен риск да не бъде постигнато целевото ниво от 1 млн. публично достъпни зарядни точки до 2025 г. За да се компенсира разликата, всяка година ще бъдат необходими приблизително 150 000 нови точки или около 3000 на седмица", пише вв доклада.

"Електромобилността изисква достатъчна инфраструктура за зареждане. За изграждането на тази инфраструктура обаче е необходима по-голяма сигурност относно нивата на използване на електрическите превозни средства", заяви Ладислав Балко, членът на ЕСП, който отговаря за доклада.

"Миналата година един на всеки десет автомобила, продадени в ЕС, е бил с електрическо зареждане, но инфраструктурата за зареждане е неравномерно достъпна на територията на ЕС. ЕСП счита, че Комисията следва да положи повече усилия в подкрепа на покритието на мрежата на територията на ЕС и да гарантира, че финансирането отива там, където е най-необходимо", посочва се в съобщението на ЕСП

ЕС подкрепя разполагането от държавите членки на инфраструктура за зареждане с електроенергия чрез инструменти на политиката, координация и финансиране. Одиторите посочват, че липсва цялостен анализ, за да се определи колко публично достъпни зарядни станции биха били необходими, къде следва да бъдат разположени и каква енергия следва да доставят.

Финансирането, предоставено чрез Механизма за свързване на Европа (МСЕ), невинаги е отишло там, където е било най-необходимо, и няма ясни и съгласувани цели или съгласувани минимални изисквания по отношение на инфраструктурата на ниво ЕС. Използването на инфраструктурата от страна на потребителите е усложнено от различните платежни и информационни системи. Например различните мрежи не са добре координирани относно наличността в реално време, данните за зареждането и подробностите за фактурирането, отбелязва се в доклада.

С оглед на текущото преразглеждане на основната политическа и законодателна рамка в областта на електромобилността одиторите препоръчват Европейската комисия да изготви стратегическа пътна карта за постигане на целите, свързани с инфраструктурата за зареждане, и да установи минимални стандарти и изисквания. Те също така препоръчват финансирането да се разпределя чрез обективни критерии и анализи на пропуските и да се гарантира, че съфинансираните проекти гарантират устойчив и недискриминационен достъп за всички потребители.

Съгласно обявения през декември 2019 г. Европейски зелен пакт ЕС се стреми да намали емисиите на парникови газове от транспорта с 90% до 2050 г. в сравнение с 1990 г. като част от по-обширните усилия за постигане на неутрална по отношение на климата икономика. На транспорта се дължи около една четвърт от всички емисии на парникови газове в ЕС, предимно (72 %) от автомобилния транспорт. Съществен елемент от намаляването на емисиите от автомобилния транспорт е преходът към алтернативни горива с по-ниски въглеродни емисии.

Споделяне

Още от Greenpool