ЕС открива конкурс за ръководител на Европейската прокуратура

ЕС открива конкурс за ръководител на Европейската прокуратура

Европейският съюз откри в понеделник конкурс за бъдещия ръководител на Европейската прокуратура, съобщи Европейската комисия. Желаещите могат да подадат документи до 18 декември.

Европейската прокуратура ще разследва случаи, свързани с престъпления срещу бюджета на ЕС - измама, корупция и злоупотреби с данък "Добавена стойност". Очаква се прокуратурата на ЕС да заработи от 2020 г., като е възможно първоначално главният прокурор да бъде настанен в Брюксел, преди да се премести за постоянно в Люксембург.

Изискванията към бъдещия главен прокурор на ЕС са да има поне 15-годишен опит като прокурор или като служител в правосъдието, от които поне пет години да е разследвал финансови престъпления. Преди да поеме задълженията си, европейският главен прокурор трябва да премине лекарски преглед, за да се установи, че е физически годен да изпълнява своите задължения.

За да участва в избора, кандидатът трябва да бъде гражданин на държава от ЕС; независимостта му да не бъде под съмнение; да владее задълбочено един от езиците на ЕС и задоволително друг от тези езици; да бъде на не повече от 63 години към датата на назначаване (1 март догодина); да е отбил военна служба; да е физически годен да изпълнява своите задължения.

Избраният следва да притежава или да бъде в състояние да получи достъп до класифицирана информация с равнище на сигурност EU Secret от властите в страната, на която е гражданин.

Бъдещият главен прокурор на ЕС трябва да притежава отлични междуличностни умения, умения за вземане на решения и водене на преговори, както и да бъде способен да създава основани на доверие работни отношения; да бъде способен да работи в сложна мултикултурна среда и да притежава умения за насърчаване и развитие на екипи; да има високи етични стандарти и почтеност; да познава отлично институциите и законодателството на ЕС.

Неизпълнението на което и да е от тези изисквания за допустимост води до автоматично изключване от процедурата по подбор, се посочва в обявата.

Насърчава се кандидатстването на жени. Списък на одобрените кандидати ще бъде предаден на Съвета на ЕС и на Европейския парламент за окончателен избор и назначаване.

В обявата се добавя, че главният прокурор на ЕС ще работи с един-единствен мандат от седем години и ще предлага определянето на представители на прокуратурата в държавите от Общността; структурата на прокуратурата; ще председателства заседанията на отделните камари; ще съгласува действията си с Европейската служба за борба с измамите със средства на ЕС (ОЛАФ).

Според правилата за прокуратурата на ЕС главният прокурор действа единствено в интерес на Общността и при изпълнението на своите задължения не търси, нито приема, външни указания от граждани, държави, институции, служби или агенции.

Кандидатите, които не са одобрени, ще бъдат уведомени за причините за това решение. Подборът ще бъде извършен от 12 бивши членове на Съда на ЕС и на Европейската сметна палата, бивши национални членове на Евроюст, членове на националните върховни съдилища, прокурори с висок ранг и юристи с общопризната компетентност, назначени от Съвета на ЕС по предложение на Европейската комисия.

Споделяне

Още от Европа