Еврокомисията одобри Програмата за сътрудничество ЕСПОН

Еврокомисията одобри Програмата за сътрудничество ЕСПОН

Европейската комисия одобри Програмата за сътрудничество ЕСПОН 2014-2020 г. С бюджет от над 48.6 млн. евро, съобщи Министерството на регионалното развитие.

Тази програма е една от общо дванадесетте програми за териториално сътрудничество, в които България ще участва и обхваща цялата територия на Европейския съюз (ЕС–28) плюс държавите – партньори Норвегия, Швейцария, Исландия и Лихтенщайн.

Основната мисия на Програмата за сътрудничество EСПОН 2020 в новия програмен период е да продължи консолидацията на европейската мрежа за наблюдение на територията чрез предоставянето и използването на сравними, систематични и надеждни териториални доказателства.

Структурите за управление са разположени в Люксембург. Главна дирекция "Управление на териториалното сътрудничество" в Министерството на регионалното развитие и благоустройството е определена за национален орган и национално звено за контакт.

През новия програмен период програмата има две приоритетни оси. Едната е "Териториални доказателства, трансфер, наблюдение, инструменти", която се основава на тематична цел 11 "Повишаване на институционалния капацитет и ефективна публична администрация". Другата ос е "Техническа помощ".

Наред с това, се предвижда програмата косвено да подкрепи всичките единадесет тематични цели, обхващащи приоритетите на Европа 2020 за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж.

За изминалия програмен период по програмата са били обявени 11 покани за набиране на проектни предложения, като са одобрени за финансиране общо 80 проекта. Проектни партньори от българска страна, като Географски институт на БАН, Съюз на архитектите в България, Министерството на регионалното развитие и благоустройството и други са взели участие в реализацията на съвместни проекти и инициативи.

Споделяне

Още от Бизнес