Еврокомисията предлага единен механизъм за преобразуване на банките

Европейската комисия предложи Единен механизъм за преобразуване в подкрепа на банковия съюз. Механизмът ще допълни Единния надзорен механизъм, който в края на 2014 г. ще позволи на Европейската централна банка (ЕЦБ) да упражнява пряк надзор върху банките в еврозоната и върху тези в останалите държави членки, които решат да се присъединят към банковия съюз.

 

Правителството на ГЕРБ беше против влизането на България в този банков съюз. Не е ясно дали има промяна в българската позиция след идването на власт на кабинета на Пламен Орешарски.

 

Единният механизъм за преобразуване ще гарантира, че ако въпреки засиления надзор обхваната от единния надзорен механизъм банка се сблъска със сериозни затруднения, преобразуването ѝ ще може да се извърши с минимална цена за данъкоплатците и реалната икономика.

 

"С това предложение са налице всички елементи за един банков съюз, с помощта на който да се стабилизира секторът, да се възстанови доверието и да се преодолее разпокъсаността на финансовите пазари“, заяви председателят на Еврокомисията Жозе Мануел Барозу. Той допълни, че не може да се премахне рискът банки да изпадат в неплатежоспособност, но с Единния механизъм за преобразуване и Фонда за преобразуване ще се гарантира, че самите банки, а не европейските данъкоплатци, са тези, които ще поемат тежестта от евентуална загуба.

 

"Видяхме как банковите кризи бързо прехвърлят националните граници, завихряйки доверието в омагьосана спирала в цялата еврозона", заяви еврокомисарят по вътрешния пазар и услугите Мишел Барние. "Необходима ни е система за бързо и ефикасно взимане на решения, така че да се избегнат подозренията за въздействие върху публичните финанси, както и правила, които пораждат сигурност на пазара", каза още той, като допълни, че именно такава е целта на предложение.

 

Очакванията на Еврокомисията са засилената надзорна рамка и затегнатите изисквания към банките да увеличат сигурността на сектора. Въпреки това винаги има риск някоя банка да бъде изправена пред сериозен проблем с ликвидността или платежоспособността.

 

Банковият надзор и преобразуване трябва да бъдат съгласувани и извършвани на едно и също централно равнище, така че да се ограничи несигурността и да се предотвратят масови отливи на вложители, както и разпространяване на проблемите в цялата еврозона, смятат от Еврокомисията.

 

Очаква се през есента Европейският съвет и парламент да вземат окончателно решение по директивата относно възстановяването и преобразуването на банките.

 

Единният механизъм за преобразуване ще работи по следния начин. ЕЦБ в качеството си на надзорен орган ще сигнализира, когато банка в еврозоната или установена в участваща в банковия съюз държава членка, е изправена пред сериозни финансови затруднения и трябва да бъде преобразувана.

 

Преобразуването на закъсалата банка ще бъде подготвяно от Единен съвет по преобразуване. В него влизат представители на ЕЦБ, Европейската комисия и компетентните национални органи (в държавата, в която е седалището, клоновете и/или подразделенията на банката). Той ще разполага с широки правомощия с оглед анализирането и определянето на подхода за преобразуването на банката. Отговорните за преобразуването национални органи ще участват активно в процеса.

 

По препоръка на Единния съвет по преобразуване или по собствена инициатива Еврокомисията ще решава дали и кога да открие процедура по преобразуване, както и каква да бъде рамката за използването на инструментите и фонда за преобразуване. Съветът по преобразуване не може да взима крайното решение поради правни съображения.

 

Под надзора на Единния съвет по преобразуване, компетентните национални органи ще изпълняват плана за преобразуване.

 

Процесът ще се надзирава от съвета по преобразуване. Той ще наблюдава изпълнението на национално равнище, извършвано от компетентните национални органи, а ако установи, че решенията му не се изпълняват ще отправя нареждания директно на изпадналата в затруднение банка.

 

За осигуряването на средносрочна финансова подкрепа, докато тече процесът на преструктуриране на банката, като поднадзорен субект на Единния съвет по преобразуване се създава Единен фонд за преобразуване на банки. Той ще се финансира от вноски от банковия сектор.

Споделяне

Още по темата

Още от Европа

Къде му е мястото на Бойко Борисов?