Евроoдиректива забранява нелоялни практики по веригата за предлагане на храни

Евроoдиректива забранява нелоялни практики по веригата за предлагане на храни

Европейската комисия (ЕК) направи предложение за забрана на най-вредните нелоялни търговски практики по веригата на предлагане на храни. Целта е да се осигури на земеделските стопани и на малките и средните предприятия по-голяма сигурност, за да не се налага прекалено често да се справят с рискове, които почти или изобщо не зависят от тях, се посочва в съобщение на ЕС.

Евродирективата предвижда забрана на забавени плащания за нетрайни продукти, анулиране на поръчки в последния момент, едностранни промени по договори или промени с обратна сила и принуждаване на доставчика да плаща за похабени продукти.

Други практики ще бъдат допустими само ако са включени в предварително споразумение между страните при ясни и недвусмислени условия. Например когато купувач връща на доставчика непродадени хранителни продукти или когато купувач принуждава доставчика да плати такса, за да сключи или да не изгуби договор за доставка на хранителни продукти. Други пример е когато доставчик плаща за рекламата или за пускането на пазара на хранителни продукти, продавани от купувача.

Предложението включва и разпоредби за ефективно прилагане, като националните органи могат да налагат санкции за констатирани нарушения.

За целта държавите членки трябва да определят публичен орган, отговарящ за прилагането на новите правила. Това може да бъде Комисията за защита на потребителите или Комисията за защита на конкуренцията, или пък да се създаде изцяло нов орган. Той ще може да започва разследвания по своя собствена инициатива или въз основа на подадена жалба. В тези случаи страните, които подават жалба, ще могат да изискат поверителност и анонимност, за да защитят позицията си спрямо търговския си партньор. При доказано нарушение отговорният орган ще може да налага пропорционална и възпираща санкция.

Предложените от ЕК мерки допълват съществуващите в държавите членки и кодекса за поведение на доброволната инициатива за веригата на предлагане на храни. Държавите членки могат да вземат и допълнителни мерки, ако решат, че са необходими.

Новите правила за забрана на нелоялни търговски практики по веригата на предлагане на храни ще важат и за доставчици извън ЕС. Това се прави от съображения за справедливост и за да се избегнат нежелани изкривявания на пазара.

Според ЕК забраната за използване на нелоялни търговски практики, определени като най-вредни за земеделските стопани и за малките и средните доставчици в хранителната промишленост, ще повиши доверието във веригата на предлагане на храни и ще компенсира изключително слабата позиция за договаряне на тези по-малки дружества в сравнение с техните по-големи купувачи. Това трябва да им даде по-голяма сигурност. Например вече няма да се налага да се безпокоят дали ще намерят нов купувач за поръчки, които са били отказани в последния момент.

Еврокомисията смята, че новият регламент няма да доведе до увеличаване на цените на храните за потребителите. По време на проведената обществена консултация не са били представени данни, които да показват, че нелоялните търговски практики водят до по-ниски цени за потребителите или че забраната на тези практики непременно ще доведе до по-високи цени. Организациите на потребителите на практика по-скоро насърчават регулирането на тези практики, тъй като в дългосрочен план те имат неблагоприятно въздействие за потребителите.

Законодателството също така дава възможност ЕК да изготви доклад за прилагането на правилата три години след приемането им, включително и за евентуалното въздействие върху цените.

Според проучване на общественото мнение в ЕС, публикувано през февруари 2018 г., повечето от анкетираните (88 %) са на мнение, че е важно да се засили ролята на земеделските стопани във веригата за предлагане на храни. Също така 96 % от анкетираните в обществената консултация от 2017 г. относно модернизирането на общата селскостопанска политика на ЕС смятат, че една от целите ѝ трябва да бъде утвърждаването на позицията на фермерите във веригата на създаване на стойност, включително чрез мерки срещу нелоялните търговски практики.

Предложенията на ЕК се основават на въведения доброволен кодекс с най-добри практики по веригата на предлагане на храни, известен като Инициатива за веригата на предлагане на храни. Тя беше започната през 2013 г. от седем асоциации, създадени на равнището на ЕС, чиято сфера на дейност обхваща хранително-вкусовата промишленост, марковите стоки, търговията на дребно, малките и средните предприятия и търговците на земеделски продукти.

"Чрез определянето на минимални стандарти и ефикасно прилагане на правилата искаме да гарантираме, че всички работят в условия на справедлива конкуренция, тъй като това повишава ефективността на цялата верига. Предложението ни е израз на категорична подкрепа за лоялно корпоративно поведение", каза зам.-председателят на ЕК Юрки Катайнен, който отговаря за заетостта, растежа, инвестициите и конкурентоспособността.

"Представеното днес предложение е в защита на справедливостта - да бъде чут гласът на тези, които не по своя вина се оказват жертва на слабата си позиция за договаряне. Инициативата за забрана на нелоялни търговски практики има за цел да утвърди позицията на производителите и на малките и средните предприятия във веригата за предоставяне на храни и да осигури стабилно и ефективно прилагане. Стремим се да отстраним и фактора "страх" с помощта на процедура за поверителност на данните, когато се подават жалби", коментира еврокомисарят по земеделие и развитие на селските райони Фил Хоган.

Сега предложението на Еврокомисията трябва да бъде одобрено от Европейския парламент и от Съвета на Европа.

Споделяне

Още от Бизнес

Ако съдите по първите му стъпки, какъв е основният приоритет на служебния кабинет?