Европейските банкери с таван на бонусите от догодина

Кредитните институции с допълнителни задължителни буфери "срещу трудни години"

Европейските банкери с таван на бонусите от догодина

От 1 януари 2014 г. банките в ЕС ще бъдат подложени на допълнителни регулаторни условия, които трябва да ги направят по-устойчиви "в трудни периоди". Европейският парламент гласува във вторник пакет от мерки за повишаване на сигурността и ефективността им.

С промените, приети от ЕП, се слага таван на бонусите на банкерите, за да се ограничи спекулативното поемане на риск, увеличават се изискванията за провизии, за да се гарантира по успешното справяне с кризисни ситуации, и се засилва банковият надзор.

Таван на бонусите

За да се ограничи спекулативното поемане на риск, съотношението между заплатите и бонусите на банкерите ще бъде ограничено до 1:1 или максимум 1:2, за което ще бъде необходимо одобрението на 66% от акционерите, притежаващи половината акции или на 75% от гласовете при липса на кворум.

За да се стимулират банкерите да отчитат в по висока степен дългосрочната визия за развитието на техните институции, минимум 25% от бонуса, надвишаващ 100% от заплатата, ще бъде разсрочен за 5 години.

Капиталови изисквания и буфери

Банките от ЕС ще бъдат задължени да отделят повече и по-качествен капитал като буфер срещу трудни периоди - 8% капитал с високо качество, половината от който да бъде капитал от първи ред, с най-високото качество и с най-малък риск (двойно увеличение спрямо сегашните изисквания за капитал от първи ред).

Този капитал трябва да бъде достатъчно ликвиден, т.е. лесно конвертируем в пари в брой, за да се плати на вложители и кредитори при спешни случаи.

Банките ще трябва да наложат и "предпазен капиталов буфер“, който да поема загубите и да запазва капитала, както и "антицикличен капиталов буфер“, който да позволява натрупване на достатъчна капиталова основа в период на икономически растеж, за да може да продължава предлагането на кредити по време на кризисни периоди.

Отпускане на заеми за реалната икономика

За да се подсигури отпускането на заеми за малките и средни предприятия (МСП), новите стандарти ще намалят номиналния риск, с който се оценяват тези заеми. Това, от своя страна, ще намали капитала, който трябва да се провизира за тях.

Разкриване и контрол

Новите правила ще изискват от банките да декларират приходите си, платените данъци и получените субсидии, оборота и броя на служителите си държава по държава.

От 2014 г. тези показатели трябва да бъдат предоставяни на ЕК, а от 2015 г. трябва да бъдат обществено достояние.

Банките ще бъдат контролирани от надзорните институции в страните членки на ЕС в сътрудничество с Европейската банкова служба (EBA), чиито правомощия ще бъдат разширени.

Регламент и директива

Пакетът съдържа Регламент за капиталовите изисквания (CRR), както и четвърто издание на Директивата за капиталови изисквания (CRD IV).

CRR включва първия самостоятелен набор от правила за банков надзор, отнасящи се пряко до всички банки в ЕС. Той ще помогне да се гарантира във всички страни членки спазването на международните стандарти за капиталова адекватност Basel III.

CRD IV предоставя на страните членки известна гъвкавост, като например да изискват от националните банки по-големи буфери от законовите изисквания, за да може да бъдат защитени например от сривове в цените на недвижимите имоти.

Новите правила трябва да бъдат формално одобрени от Съвета на ЕС, за да могат да влязат в сила от 1 януари 2014 година.

Споделяне

Още от Бизнес

Къде му е мястото на Бойко Борисов?