Фискален съвет ще следи бюджета и макроикономическите прогнози

Органът трябва да даде препоръки при значителни отклонения, които обаче не са задължителни

Фискален съвет ще следи бюджета и макроикономическите прогнози

Петчленен независим фискален съвет ще следи изпълнението на бюджета и макроикономическите прогнози, като при отклонения ще е длъжен да представя препоръки на правителството и да информира обществото. Това е заложено в проекта на Закон за фискалния съвет, публикуван за обществено обсъждане от Министерството на финансите.

Основната цел на фискалния съвет е независимо наблюдение и анализ на бюджетната рамка с оглед поддържане на устойчиви публични финанси. Цели се още да се вдигне "качеството на официалните макроикономически и бюджетни прогнози  чрез извършване на безпристрастна оценка, основана на обективни критерии“. Залага се и на повишаване на  прозрачността и информираността на обществото за фискалното управление на страната, е записано в законопроекта.

Създаването на фискален съвет е ангажимент на страната, свързан с европейското законодателство в областта на бюджетното управление. Съгласно европейска директива от 2011 г. всяка страна членки трябва да създаде независим орган, който да контролира бюджетната политика и да изготвя анализи и съвети.

Законопроектът предвижда фискалният съвет да заработи от 1 януари 2014 г. Обществените консултации за новия орган ще приключат на 30 октомври, като дотогава всички заинтересовани страни могат да дадат своя коментар по текстовете.

Членовете на съвета ясни до 15 декември

Петимата членове на фискалния съвет трябва да бъдат избрани от Народното събрание до 15 декември, предвижда законопроектът.

Мандатът им ще е 6 години, като едно лице не може да кара повече от два последователни мандата.

Членовете на фискалния съвет ще се избират след предварително публично обсъждане в парламента. Те трябва да са с "високи нравствени качества“, да имат висше икономическо образование със степен "магистър” и не по-малко от 10  години професионален опит в областта на макроикономическия анализ или управлението на публичните финанси, е записано в законопроекта.

Дава се право за членове на фискалния съвет да се избират и чужденци.

В него обаче не могат да попаднат хора, които през  последните  две  години, предхождащи  избора, са били членове на колективни органи на държавна власт, централен или местен орган на изпълнителната власт.

Осъждани за умишлено престъпление от общ характер, както и лишавани от правото да заемат определена държавна длъжност или да упражняват определена професия или дейност, също нямат право да бъдат членове на фискалния съвет.

До съвета няма да се допускат и лица, които са били в ръководството на фалирала компания или банка.

Петимата членове на фискалния съвет не могат да заемат длъжност в държавни или общински органи, както и да извършват политическа или друга дейност, които засягат независимостта на органа, предвиждат още текстовете.

Председателят на фискалния съвет ще получава основна заплата равна на три средномесечни възнаграждения по данни на НСИ. Това към момента е около 2000 лв. Заплатите на членовете на съвета ще са 90% от възнаграждението на председателя.

Работа на съвета

Фискалният съвет ще заседава, когато присъстват най-малко две трети от членовете му. Решенията ще се взимат с явно гласуване и мнозинство повече от половината от всички негови членове. Фискалният съвет не може да взема решения неприсъствено. Не се допуска и въздържане от гласуване. Членовете, които имат особено мнение, го представят в писмена форма.

На заседанията на фискалния съвет могат да присъстват и външни лица по покана на неговия председател. За заседанията се води протокол, който  се публикува на интернет страницата на фискалния съвет.

Дейност

Фискалният съвет ще наблюдава спазването на числовите фискални правила, заложени в Закона за публичните финанси,  които се  отнасят  за сектор "Държавно управление“ и за консолидираната фискална програма;

Той ще трябва да изготвя мотивирано становище и препоръки относно пролетната и есенната макроикономически прогнози на министъра на финансите в срок до десет дни от публикуването им на интернет страницата на Министерството на финансите.

Фискалният съвет има задължение да представя мотивирано становище и препоръки по законопроекта за държавния бюджет и по законопроектите за бюджета на държавното обществено осигуряване и за бюджета на Националната здравноосигурителна каса, както и по проекта на  средносрочна бюджетна прогноза, в рамките на процедурата по съгласуване и внасяне на проекти на актове за разглеждане на заседание на Министерския съвет.

Това становище трябва да бъде предоставено и на председателя на Народното събрание.

При установяване на  значително отклонение на макроикономическите прогнози от отчетните данни в рамките на период от поне четири последователни години, фискалният съвет е задължен да препоръчва на министъра на финансите предприемането на мерки за коригиране на отклонението.

Мотивираните становища  и препоръките на фискалния съвет обаче нямат задължителен характер, но когато Министерският съвет не ги приема, следва да се мотивира писмено, предвижда законопроектът.

Споделяне

Още от Бизнес