Фондът на фондовете стартира гаранционен продукт за стартиращи и социални предприятия

Ще бъдат разпределени около 100 млн. лв., като максималният размер на един кредит ще е 50 000 евро

Фондът на фондовете стартира гаранционен продукт за стартиращи и социални предприятия

Фондът на фондовете стартира гаранционен продукт за микрокредитиране на стартиращи и социални предприятия.

Финансовите посредници ще бъдат избрани чрез състезателна процедура с договаряне за възлагане на обществена поръчка с предмет "Изпълнение на финансов инструмент - Портфейлна гаранция с таван на загубите за микрокредитиране". Тя се финансира със средства по оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020.

Портфейлната гаранция покрива до 80% от кредитния риск на финансовия посредник по всеки микрокредит, включен в гарантирания портфейл.

Потенциални финансови посредници са кредитни и финансови институции, които имат право да предоставят финансиране под формата на кредити, заеми и/или лизинги на територията на България.

Финансовите посредници ще предоставят микрокредити на стартиращи и социални предприятия, включително и на такива на лица от уязвими групи - безработни повече от половин година, младежи на възраст до 29 г. и лица с увреждания.

Бюджетът на финансовия инструмент възлиза на 20 млн. лв. Той е разпределен в осем обособени позиции. Очакваната обща сума на микрокредитите за крайни получатели е 100 млн. лв. Максималният размер на кредит, предоставен на допустим краен получател, е 50 000 евро.

Изпълнението на финансовия инструмент има за цел да подобри достъпа до финансиране на уязвими групи, като им предложи финансиране при по-добра лихва и ниво на обезпеченост.

Микрокредитите ще финансират дейности, свързани с придобиване на активи, работен капитал във връзка с развитие или разширяване на дейности на предприятието или самонаетото лице, развитие и повишаване на уменията на работници и служители или на предприемача в случай на самостоятелна заетост.

Продуктът ще допринесе за намиране на устойчиви решения, свързани с насърчаване на социалното включване, намаляване на бедността, насърчаване на предприемачеството и постигане на по-висока и по-качествена заетост.

Заинтересованите финансови посредници могат да подават заявления за участие до 18 часа на 26 юни 2019 г.

Споделяне

Още по темата

Още от Бизнес

До какво ще доведе изискването за "зелените" сертификати?