Фондът на фондовете стартира гаранционен продукт за стартиращи и социални предприятия

Ще бъдат разпределени около 100 млн. лв., като максималният размер на един кредит ще е 50 000 евро

Фондът на фондовете стартира гаранционен продукт за стартиращи и социални предприятия

Фондът на фондовете стартира гаранционен продукт за микрокредитиране на стартиращи и социални предприятия.

Финансовите посредници ще бъдат избрани чрез състезателна процедура с договаряне за възлагане на обществена поръчка с предмет "Изпълнение на финансов инструмент - Портфейлна гаранция с таван на загубите за микрокредитиране". Тя се финансира със средства по оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020.

Портфейлната гаранция покрива до 80% от кредитния риск на финансовия посредник по всеки микрокредит, включен в гарантирания портфейл.

Потенциални финансови посредници са кредитни и финансови институции, които имат право да предоставят финансиране под формата на кредити, заеми и/или лизинги на територията на България.

Финансовите посредници ще предоставят микрокредити на стартиращи и социални предприятия, включително и на такива на лица от уязвими групи - безработни повече от половин година, младежи на възраст до 29 г. и лица с увреждания.

Бюджетът на финансовия инструмент възлиза на 20 млн. лв. Той е разпределен в осем обособени позиции. Очакваната обща сума на микрокредитите за крайни получатели е 100 млн. лв. Максималният размер на кредит, предоставен на допустим краен получател, е 50 000 евро.

Изпълнението на финансовия инструмент има за цел да подобри достъпа до финансиране на уязвими групи, като им предложи финансиране при по-добра лихва и ниво на обезпеченост.

Микрокредитите ще финансират дейности, свързани с придобиване на активи, работен капитал във връзка с развитие или разширяване на дейности на предприятието или самонаетото лице, развитие и повишаване на уменията на работници и служители или на предприемача в случай на самостоятелна заетост.

Продуктът ще допринесе за намиране на устойчиви решения, свързани с насърчаване на социалното включване, намаляване на бедността, насърчаване на предприемачеството и постигане на по-висока и по-качествена заетост.

Заинтересованите финансови посредници могат да подават заявления за участие до 18 часа на 26 юни 2019 г.

Споделяне

Още по темата

Още от Бизнес