Г. Фискална политика и структурни фискални реформи

7. Нашата средносрочна фискална стратегия предвижда запазване на режима на валутен борд, предоставяне на повече помощи за бедните слоеве, осигуряване на подходящи стимули за инвестициите в частния сектор и разкриване на работни места. Предвиждаме да постигнем широко балансиран бюджет през 2003 г. и да го запазим такъв в средносрочен план. Ще продължим постепенно да намаляваме тежестта на корпоративния данък и доколкото е уместно ще намалим данъците върху доходите с оглед намаляване на разходите на предприятията и насърчаване на заетостта. Ще компенсираме частично тези намаления в данъчните ставки чрез подобряване на събираемостта и разширяване на данъчната основа. По отношение на разходите ще ограничим нелихвените разходи до под 35% от БВП, като рационализираме разходите и преустановим прахосничеството, като в същото време укрепим мрежата за социална защита за бедните слоеве и поддържаме една силна програма за публични инвестиции. Ние също така ще вместим в тези граници и значителните фискални разходи, свързани с прехода и с изискванията за присъединяване към ЕС и НАТО. Ще отделим специално внимание на планирането и системното въвеждане на мерки за намаляване на дефицита, преди да предприемем намаляване на данъчните ставки или увеличаване на разходите.

8. В светлината на последните неблагоприятни външни сътресения, ние затегнахме фискалната позиция с 0.6 процентни пункта от БВП, в съотношение към бюджета за 2001 г., като ограничихме дефицита в консолидирания бюджет до 0.9% от БВП и сме решени да задържим дефицита на ниво от 0.8% от БВП през 2002 г. За да осигурим фискалното затягане през 2001 г. и да компенсираме превишенията в размера на субсидиите и публичните инвестиции, ние предприехме някои стъпки през четвъртото тримесечие на 2001 г. Поддържахме повечето категории дискреционни разходи на 90% от заложените в бюджета нива. Въздържаме се от започването на каквито и да са нови инвестиционни проекти, анулирахме увеличението на заплатите в държавния сектор, планирано за 1 октомври, намалихме с 10% администрацията и продължихме да подобряваме събираемостта на данъците. Имаме готовност също така да поддържаме затегната фискална позиция и през 2002 г., в случай че външните събития или инфлацията го наложат. За тази цел ще продължим практиката на отпускане само на 90% от предвидените по бюджет дискреционни суми през първите три тримесечия на годината, а при необходимост можем да разширим този период за цялата година. Освен това сме заделили средства за непредвидени разходи в размер на 0.3% от БВП, който ще бъде разпределен единствено в случай, че макроикономическите реалности се влошат съществено спрямо нашите прогнози. Общата гъвкавост, която осигуряват тези две мерки за 2002 г. възлиза на 1 процентен пункт от БВП.

9. Ние намалихме данъчното бреме за 2002 г., за да насърчим инвестициите и подобрим жизненото равнище. Намалихме ставката за облагане на доходите на физически лица като вдигнахме прага за най-ниската скала на доходи с повече от очакваната инфлация (от 100 лв.на 110 лв.), намалихме ставките за средните категории и намалихме данъчната ставка за най-големите категории доходи от 38 на 29%. Постигнахме, също така, действително намаляване на осигурителните вноски за самонаетите лица, като запазихме максималните и минималните доходи, на чиято основа се начисляват вноските, на нивата от предходната година. Обединихме ставките на корпоративния данък за републиканския бюджет на по-ниското равнище от 15%, като запазихме данък печалба за общините от 10%, прилагайки ефективна корпоративна ставка от 23? %. Разрешихме двойно приспадане на заплатите и осигурителните вноски от данъчната основа за данък печалба за онези работници, които са наети сред групата на продължително безработните. Освен това, съкратихме периода за възстановяване на ДДС от четири на три месеца за стоки, които не са обект на износ, намалихме митническите ставки в съответствие с международните споразумения, наложихме нулева ставка по ДДС за износ на софтуер и премахнахме облагането на доходите, получени от търговия на Българската фондова борса с цел да насърчим развитието на пазара. Според прогнозите общият ефект от тези мерки ще бъде около 1% от БВП.

10. В същото време ние разширяваме данъчната основа, за да се придвижим към една по-ефективна система, която удовлетворява и изискванията на ЕС. Премахнахме нулевата ставка по ДДС за продаваните в чужбина пакети от туристически услуги. Все пак, за да облекчим непосредствения ефект върху отрасъла на туризма обаче, ние приехме да приложим новата организация на ДДС поетапно, като тази година възстановим 65% от събрания ДДС и постепенно за три години премахнем възстановяването на суми по ДДС. Ние също така наложихме ДДС върху всички лекарства и ограничихме списъка на получателите на безвъзмездни средства, отговарящи на условията за освобождаване от задължение. Увеличихме акциза върху бирата и тютюневите изделия съобразно равнищата им в ЕС, увеличихме акциза върху кафето и въведохме акциз върху някои горива, както и бандероли за други акцизни стоки, декларирани за износ. Освен това, въведохме пътен данък и актуализирахме общинските такси и данъчната основа за данъка върху имуществото така, че да отразява истинската стойност на имуществото и повишихме ставките на патентния данък, за да компенсираме частично натрупаната през последните три години инфлация.

11. Увеличаваме нелихвените разходи в ключови области, включително социалните разходи. Увеличаваме съществено дела на социалните разходи в БВП, за да продължим да подпомагаме най-нуждаещите се - увеличаваме помощите за отопление, увеличаваме и стимулираме целевото отпускане на детски надбавки и увеличаваме пенсиите с 6% (като средното увеличение през 2002 г. е 9%), значително над очакваните нива на инфлация. Освен това поддържаме силна програма за публични инвестиции, особено в сферите, свързани с присъединяването към ЕС. С помощта на предприсъединителните фондове на ЕС подобряваме транспортната инфраструктура, стартираме проекти за опазване на околната среда с цел да изпълним Европейските директиви и инвестираме в селското стопанство и развитието на извънградските райони.

12. За да достигнем желаното ниво на дефицит, като в същото време създаваме възможности за намаляване на данъците и увеличаване на социалните разходи и инвестиции, ние ще ускорим необходимите структурни реформи. Тези реформи ще ни позволят да ограничим разходите в непродуктивните сфери, като например субсидиите. Ще задържим работната заплата в държавния сектор като дял от БВП на нивото от 2001 г., което оставя възможност за увеличаване на средната работна заплата в публичния сектор с по 5% два пъти годишно - през м. януари и м. юли - при условие, че заетостта в публичния сектор бъде оптимизирана чрез ускорени структурни реформи. Чрез реформата за държавните служители, която има за цел да обвърже увеличенията във възнагражденията с резултатите от работата, ние очакваме също нарастване на разликите в заплащането и подобряване на качеството на предоставяните услуги. Предприемаме стъпки за насочване на субсидиите към социално значимите дейности, като ги направим по-прозрачни и ги насочим към особено нуждаещите се потребители. Едновременно с това, намаляваме общите потребности от субсидии за държавните предприятия, като продължаваме реформите в енергийния сектор, здравеопазването, транспорта и реалния сектор (вж.по-долу).

13. Ние ще следваме строг дневен ред по отношение на реформата в публичния сектор, която е от ключово значение за запазване на фискалната жизнеспособност през 2002 г. и в средносрочен план.

- Ние изцяло подкрепяме пенсионната реформа, основана на пенсионна система от три стълба, и проектирана с цел да обезпечи достатъчен доход при пенсиониране и да възстанови дълготрайната жизнеспособност на пенсионната система. По отношение на първия стълб, осигуряването на разходо-покривен принцип, в средносрочен план очакваме дефицитът да спадне с постепенното вдигане на пенсионната възраст, а увеличенията в пенсиите да останат обвързани единствено с инфлацията и ръста в приходите, като сме готови да коригираме параметрите, за да гарантираме жизнеспособност на системата. От 1 януари 2002 г. започваме прехвърляне на 2% от социално-осигурителните вноски към втория стълб - задължителното финансирано осигуряване за родените на и след 1 януари 1960 г. Възнамеряваме да увеличаваме този процент съгласно предварително обявена програма до 5% до 2007 г. Ще направим възможното тези средства, както и средствата по третия стълб - доброволните частни пенсионни осигуровки - да бъдат инвестирани и управлявани ефективно, чрез по-нататъшно усъвършенстване на правната уредба и укрепване на възможностите за надзор на Държавната агенция за осигурителен надзор (ДАОН), както и управлението на пенсионно-осигурителните компании и пенсионните фондове. До м. септември 2002 г. ще направим промени в насоките и нормативната база по отношение на инвестициите за пенсионните фондове, за да подобрим диверсификацията на риска, включително и чрез постепенно вдигане на тавана за инвестиции в чуждестранни ценни книжа до 25%. За да затворим някои вратички в законодателството, които позволяват неоснователно предсрочно изтегляне, до м.март 2002 г. ние ще разработим законодателни промени, които очакваме да се приемат от Парламента до м. юни.

- В резултат на промените в демографската обстановка, ние ще преструктурираме сектора на образованието, като запазим равнището на записани ученици в училищата и качеството на обучението и предоставим еднакви възможности за всички учащи се. До края на м. март 2002 г. ние ще разработим план за пренасочване на работните места за учителите. Планът ще бъде подложен на обсъждане със заинтересованите страни през второто тримесечие на годината и ще се изпълни преди началото на учебна година 2002-03 г. Съкращаването на работни места в градовете по възможност ще се извърши съобразно естествено намаляващите нужди и рационализация като се вземат предвид социалните и демографски фактори. Освен това, ще обединим няколко училища, за да намалим административните и оперативни разходи. В резултат на тези мерки очакваме да повишим съотношението ученик-преподавател така, че да се доближим до нивата в държавите от ОИСР.

- Ще продължим да провеждаме реформата в здравеопазването, която има за цел да осигури по-добро качество на здравните услуги, чрез рационализиране и подобряване на резултатите от работата на изпълнителите на здравна помощ. През първия етап, при който финансирането на доболничната помощ бе пренесено в рамките на новосъздадената Национална здравно-осигурителна каса вече започнаха да се подобряват услугите. В рамките на протичащия втори етап, делът на НЗОК във финансирането на болничната помощ ще се увеличава. През 2002 г. ще увеличим дела на НЗОК до 25% и повече от общите разходи на болниците, ако се развие достатъчно административния капацитет. Планираме да повишим дела на НЗОК до 50% в средносрочен план и за да улесним това усилие ще въведем прилагането на клинични пътеки, които трябва да се въведат в практиката до м. март 2002 г., а до юни да се приключи с акредитирането на болниците, като се определят изпълнителите на висококачествени здравни услуги. Освен това, ще пренасочим около 10% от медицинските дейности от болниците към изпълнителите на доболнични здравни услуги, ще редуцираме скъпите и неефективни болнични дейности и през 2002 г. ще приватизираме или закрием около 10% от болниците. Тези мерки ще бъдат подробно описани в многогодишен план за болничното финансиране, който ще изготвим до средата на 2002 г.

· Ние работим с общините, за да оздравим допълнително техните финансови резултати. От тази година целим да гарантираме прехвърлените средства и гарантираните от държавата приходи да съвпадат с поетите от правителството ангажименти за разходи за общините. В същото време даваме по-голяма автономност на общините да администрират местните си данъци и такси и други неданъчни приходи, за да финансират услугите, които са избрали да предоставят. При новата система общините ще възвърнат финансовото си здраве и ще започнат да постигнат балансирани бюджети през следващите години. Ако някоя община започне да трупа просрочия въпреки тези мерки няма да предоставяме средства за покриване на дефицита и ще налагаме предвидените в закона санкции.

14. Ние ще поставим ударение на административната реформа, което ще ни позволи да управляваме по-добре приходите и разходите:

- Ние удвояваме усилията си за създаването на Единната Агенция по Приходите (ЕАП) и за укрепване на митническата администрация, с оглед на разширяване на основата на приходите и възможност за допълнително намаляване на ставките по данъците и осигуровките. Междуведомствената Комисия, създадена по проекта за Единната агенция по приходите, прие стратегически план през м. юни 2001 г., в който подробно са набелязани необходимите стъпки за изграждане на ЕАП. В изпълнение на плана ние вече започнахме работа по осъвременяването на информационната система със съдействието на Световната банка като очакваме да приключим тази дейност до края на 2003 г. Предприехме също така и промени в териториалните данъчни дирекции и подразделенията, за да отделим събирането на данъци за републиканския бюджет от местните данъци и такси. Предприехме извършването на съвместни ревизии и разработихме законодателни промени, които ще позволят по-добър обмен на информация между звената, ангажирани със събиране на приходите. Очакваме Парламентът да приеме тези промени до м. март 2002 г. Приключихме консолидирането на ТДД за големи данъкоплатци в София, където контролираме 60% от данъчните приходи за бюджета и подобряваме материалната база на ТДД, за да подсигурим ефективна събираемост. По отношение на митниците предприехме някои административни и законодателни мерки за да увеличим събираемостта, да улесним законната търговия, да намалим външните и вътрешните измами и корупция и да постигнем устойчива реформа в съзвучие с изискванията за присъединяване към ЕС. Тези мерки включват увеличаване броя на мобилните екипи, създадени за борба с контрабандата, укрепване на информационния обмен с митническите администрации на държавите-членки на ЕС; изграждане на централно звено за последващ контрол; оптимизиране на материалната база на граничните пунктове; провеждане на съвместни ревизии с Главна данъчната дирекция; консолидиране на броя на учрежденията и създаване на звено за вътрешен контрол. За да проведем тези мерки приемаме значителна чуждестранна помощ и сме подписали тригодишен договор с "Краун Ейджънтс".

- Въпреки че съществуващата система на планиране на бюджета работеше добре от гледна точка на достигане на заложените фискални параметри, ние предприехме реформа в процеса на бюджетиране, за да се съсредоточим повече върху състава и качеството на разходите и на икономическия растеж. По-специално, ще набележим основните приоритети и ще ги заложим в първоначалната стратегическа фаза, като показателни стойности за разпоредителите с бюджетни средства, основани на прозрачни правила и рамка на вземане на решения. Ние ще подсилим разчетите за разходите като създадем базисни прогнози за всеки първостепенен бюджетен разпоредител за бюджетната година плюс тригодишен хоризонт, при прилагане на ясни и прозрачни правила. В същото време, ще увеличим свободата на действие на бюджетните разпоредители при управление на техните административни разходи, като продължим да поддържаме много здрав контрол от централно ниво по отношение на разходните ограничения, зададени на ресорните министерства и въвеждане на допълнителни изисквания за отчет при разходване на средства в сфери от специална значимост. Ще продължим да работим за по-нататъшно подобряване на бюджетната документация, което ще улесни провеждането на обсъждания на базата на повече информация, като се отчита ефекта от важните инициативи за бюджетната година плюс тригодишен хоризонт. Ще продължим да усъвършенстваме целесъобразността на макроикономическата рамка като я огласяваме сред по-широки кръгове, като я сравняваме с други налични прогнози, като показваме ясно проявите на чувствителност на основните бюджетни агрегати към промените в макроикономическите параметри и като обсъждаме процесите, развили се в периода от залагане на рамката до представянето на бюджета. Планираме да започнем изготвянето на бюджет 2003 по-рано, още през първото тримесечие на 2002 г., както и да приведем в действие напълно новата рамка до началото на следващия бюджетен цикъл, за което вече получаваме техническа помощ от МВФ.

- Ще продължим реформата в трезорната система, за да постигнем по-добър контрол и управление на държавните разходи. Протичащата реформа в трезорната система е вече в напреднал стадий, единната бюджетна сметка (ЕБС) включва всички сметки в лева на бюджетните ведомства в БНБ (около 80% от касовите ресурси) и плащанията на 24 от 26-те министерства и агенции и техните подотчетни единици (над 2500 бр.) се извършват чрез системата за електронно бюджетно разплащане, като приходите са централизирани в БНБ. До декември 2002 г. средствата от автономните бюджети (БНТ, БНР, съдебната система и НЗОК), както и всички бюджетни сметки в лева, ще бъдат обхванати в ЕБС. Освен това, ще се погрижим до началото на 2002 г. всички правителствени агенции да прилагат новия сметкоплан и всички първостепенни разпоредители с бюджетни средства да се отчитат чрез новата информационна система.

Споделяне

Още от Бизнес