Хаос при управлението на еврофондовете до юни 2008 г.

Неясни правомощия и размити отговорности, липса на информация, недостатъчно и неподготвени чиновници – това са малка част от недостатъците на системите за управление и контрол на еврофондовете в периода януари 2006 – юни 2008 г. Изводите са от доклад на Сметната палата – Одит на системите за управление на структурните и на кохезионния фонд на Европейския съюз, поръчан миналата година от Народното събрание.

Според Сметната палата, основните недостатъци на българската система за контрол на европейските средства са липса или забавяне на информационните системи за следене на евро парите, липсата на информация и нейната актуализация на страниците на различните оперативни програми, които се администрират от съответните министерства, както и липсата на отчетност относно проведените обучения на служителите.

Тези проблеми са открити във всички ведомства, които отговарят за управлението на европейски средства.

Одитната институция отчита като недостатък огромните разлики в заплащанията и бонусите, които получават служителите, отговарящи за еврофондовете, в сравнение с тези на останалите чиновници към съответното министерство или агенция. Това водело до влошаване на взаимоотношенията и комуникацията между отделните звена.

Липсват условия за провеждането на устойчива регионална политика чрез европрограми и проекти, заради нерегламентирано взаимодействие и комуникация между национални и регионални структури.

В одита на Сметната палата обаче е отбелязано, че след май 2008 г. са предприети конкретни мерки за подобряване на координацията и взаимодействието при управлението на европейските средства. През май беше назначен вицепремиер по еврофондовете – Меглена Плугчиева, в края на 2008 г. звеното за одит на европейски средства към финансовото министерство беше издигнато до агенция, а съставът му беше укрепен със скъпоплатени одитори от международни компани. Слабостите на тази структура също се споменават в доклада на Сметната палата.

След 30 юни 2008 г. (извън одитирания период) се наблюдава значителен ръст на броя на одобрените проекти и изплатените средства, отбелязват още от Сметната палата.

Във втори доклад на Сметната палата, изготвен пак по настояване на депутатите, се описват резултатите от одита на системите за управление на програмата за селските райони и програмата за развитие на сектор рибарство. Заключенията са, че системите са изградените в съответствие с изискванията на регламентите на ЕС.

Изпълнението на програмите обаче е в начален етап или изобщо не е започнало в случая с програмата за рибарство и затова не може да се даде оценка за ефективността на създадените системи, се казва още във втория доклад.

Споделяне

Още от България