Инвестициите в предприятията намаляват с 1/3

Инвестициите в предприятията намаляват с 1/3

Направените инвестиции в промишлените предприятия през тази година ще се с 32.6 на сто по-малко в сравнение с 2014 г., сочи инвестиционната бизнес анкета на Националния статистически институт, проведена сред предприемачите през октомври 2015 г.

Свързаните с енергетиката и водните услуги отрасли се очаква да имат най-голям относителен дял в очакваните инвестиции през настоящата година (33.7%), следвани от производството на стоки за междинно потребление (31.9%) и на недълготрайни потребителски стоки (20.4%).

Сходна ще е структурата на дяловете на инвестициите и през 2016 г., като бизнесът е остава скептичен за следващата година и очаква спад от 2.4 процента на обема на инвестициите в промишлеността. Над 1/3 (около 36%) от предприятията не планират разходи за придобиване на дълготрайни активи догодина. Най-оптимистични са прогнозите на енергетичните и свързаните с водата отрасли, които отново ще формират най-голям относителен дял на вложенията и дори той ще нарасне спрямо 2015 г до 39.4%. След тях се подреждат отраслите, произвеждащи стоки за междинно потребление, и тези, произвеждащи недълготрайни потребителски стоки - съответно с 32.4 и 15.7%

Съобразно направлението на инвестициите през 2016 г. с най-голям дял се очаква да бъдат тези за заместване на износеното оборудване - 29.3% от общия стойностен обем на инвестициите в промишлеността. На второ място с 29.1% дял са предвидените инвестиции за увеличаване на производствения капацитет, следвани от тези за механизация или автоматизация на съществуващи производствени процеси и за въвеждане на нови производствени технологии - с 24.2%, и за опазване на околната среда, мерки за сигурност и други - със 17.4%.

Бизнесът има позитивни нагласи за търсенето на продукцията му, очакваните приходи и печалби и смята, че това ще повлияе стимулиращо върху инвестициите.

Споделяне

Още от Бизнес