Инвестиционните намерения в парк "Пирин" се ограничават в буферните зони

Инвестиционни намерения относно Национален парк "Пирин" може да се случат на територията на буферните зони. Всичко останало може да бъде обект на дискусии, когато се подготвя планът за управление на парка, но без да се нарушават законовите норми, според които това е национален парк, и изискванията, които са поставени на страната от Конвенцията за природното и културно наследство, които са много ясни и категорични.

Това заяви министърът на околната среда и водите Искра Михайлова при участието се в понеделник на конференция по случай 30 години от включването на парк "Пирин" в списъка на обектите към Конвенцията на ЮНЕСКО за опазване на световното културно и природно наследство.

Тя отново изрази мнение, че най-доброто решение за развитие на парк "Пирин" и на буферните му зони като обект на ЮНЕСКО – ски зоните над Банско и Добринище, е изработването на нов план за управление на парка.

Михайлова допълни, че очаква до края на годината да бъде сключен договор с изпълнител за изработване на новия План за управление на Националния парк "Пирин". По думите ѝ има решение на Комисията за защита на конкуренцията, според което комисията за избор на изпълнител за изработване на плана, трябва да продължи работата си.

Процедурата за изработването на документа е включена в проект, изпълняван от Дирекцията на националния парк, финансиран от оперативна програма "Околна среда".

Сегашният план за управление на парк "Пирин" е с десетгодишен срок и изтича през 2014-а. Според законодателството той ще действа и след този срок, до изработването на нов.

Изработването на новия План за управление ще даде възможност да се организират обществени обсъждания, да се чуят намеренията и интересите на всички, които имат отношение към района, каза Михайлова. Планът ще отразява сегашната ситуация, състоянието на парка и възможностите за развитието му, добави тя.

Очаква се през тази седмица да има избрани директори на националните паркове, съобщи още министър Михайлова.

През лятото тя освободи директорите на трите национални паркове - "Рила", "Пирин" и "Централен Балкан", на басейновите дирекции, и на регионалните екоинспекции, заради проблеми с изпълнението на проекти по оперативната програма "Околна среда", по които са наложени финансови корекции, както и заради множество сигнали срещу работата им. Новите началници се избират с конкурси, които са пред приключване.

Националният парк "Пирин" се простира на 40 356 хектара и е богат с уникални екоситеми, редки растителни и животински видове, голяма част от които са включени в Червената книга на България. Едно от най-големите богатства на парка са горите.

Повече от 90 на сто от тях са иглолистни и са уникални, заради двата ендемични вида – бяла мура и черна мура. На територията на парка са установени 1315 вида висши растения, срещат се 18 вида местни ендемити, 17 вида български ендемити и 86 вида балкански ендемити.

Установени са 2091 вида безгръбначни животни, от които 216 вида са ендемични, а 15 са включени в международните списъци на застрашени от изчезване видове. Има 11 защитени природни забележителности, сред които вековни дървета, водопади и скални образувания.

През 2012 г. беше отбелязана и 50-годишнина от създаването на защитената територия "Национален парк "Пирин". Територията на парка е част и от Европейската мрежа от защитени зони НАТУРА 2000.

Споделяне

Още от България

Колко време давате на новия парламент?