Инвестиционните посредници ще се управляват съвместно най-малко от две лица

Дружествата инвестиционни посредници ще се управляват съвместно най-малко от две лица. Това предвиждат промените в Закона за инвестиционните посредници, които бяха приети от парламента на първо четене в сряда.

Целта на направените промени е да се хармонизира българското законодателство с правото на ЕС в областта на капиталовите пазари, е записано в мотивите към предложените от правителството промени.

Уреждат се и случаите, в които предоставянето на инвестиционни услуги и дейности няма да се смята за дейност на инвестиционен посредник, и се въвеждат допълнителни изисквания за издаване на лиценз, свързани с предоставянето на допълнителна информация за свързаните лица.

С промените се включват и допълнителни изисквания за предварителна консултация със съответния компетентен орган от друга държава от ЕС преди произнасянето на Комисията за финансов надзор по заявлението за издаване на лиценз. Предвиждат се и допълнителни основания за отказ за издаване на лиценз за дейност като инвестиционен посредник.

С гласуваните на първо четене промени се въвежда изискване за разпространение от фондовата борса на информацията, получена от инвестиционните посредници за сделките с ценни книжа, които са допуснати до търговия на регулирания пазар, когато тези сделки са сключени извън този пазар.

Споделяне

Още от Бизнес