Излишък от 50 млн. лв. и фискален резерв от 5.8 млрд. лв. в бюджета през май

Излишък от 50 млн. лв. и фискален резерв от 5.8 млрд. лв. в бюджета през май

Бюджетното салдо по консолидираната фискална програма (КФП) на касова основа към края на май е положително от 45.5 млн. лв. (0.1% от прогнозния БВП), като се формира от излишък по националния бюджет от 71.8 млн. лв. и дефицит по европейските средства от 26.2 млн. лв., съобщиха от Министерството на финансите в понеделник.

За същия период на 2012 г. излишъкът бе 67.4 млн. лв. (0.1% от БВП), като се формира от излишък по националния бюджет от 334.5 млн. лв. и дефицит по европейските средства в размер на 267 млн. лева.

На месечна база през май бюджетното салдо по КФП е положително от 331.9 млн. лв. при 284,6 млн. лв. за май 2012 г.

Постъпилите приходи и помощи на консолидирано ниво към края на месец май са в размер на  11 802,4 млн. лв., или 38,6 % от разчетите за 2013 година. Съпоставени със същия период на 2012 г. приходите и помощите по консолидираната фискална програма към май 2013 г. бележат номинален ръст от 7,2 % (792,4 млн. лв.).

Данъчните постъпления (вкл. приходите от осигурителни вноски) към края на май са 9 189.6 млн. лв., което е 39.3% от планираните за годината. За сравнение изпълнението на данъчните приходи за същия период на 2012 г. бе 40.3% от разчетените за 2012 година.

Приходите от преки данъци са 1 912.3 млн. лв., което е 46.3% от разчета за годината.

Приходите от косвени данъци са 4 571.7 млн. лв., което е 37% от програмата за годината, в т.ч. от ДДС – 3 051.1 млн. лв. или 38.7%; от акцизи – 1 457.6 млн. лв. или 33.8%; от мита – 55.9 млн. лв. или 46.6%.

Постъпленията от други данъци (вкл. имуществени данъци и др. данъци по ЗКПО) са 390 млн. лв. или 45.2% изпълнение на годишните разчети.

Приходите от социално-осигурителни и здравни вноски към 31.05.2013 г. са 2 315.6 млн. лв., което е 38.1% от разчетените за годината.

Неданъчните приходи и помощите са 2 612.8 млн. лв. или 36.4% от разчета за годината.

Разходите по консолидирания бюджет (вкл. вноската на България в бюджета на ЕС) към 31.05.2013 г. са 11 756.8 млн. лв., което е 37.1% от годишния разчет. Спрямо края на май 2012 г. разходите по консолидирания бюджет са по-високи със 7.4 % (814.3 млн. лв.).

Текущите нелихвени разходи са 9 938.8 млн. лв. (41.2% от разчета за годината), капиталовите разходи (вкл. нетния прираст на държавния резерв) са 991 млн. лв. (18.4% от разчетите за 2013 г.) и лихвените плащания - 361.7 млн. лв. (41.3% от планираните за 2013 г.).

Частта от вноската на България в общия бюджет на ЕС, изплатена за петте месеца на 2013 г. от централния бюджет е 465.3 млн. лв.

Фискалният резерв към 31.05.2013 г. е 5.8 млрд. лв.

Споделяне

Още от Бизнес

Къде му е мястото на Бойко Борисов?