Износът през януари с годишно увеличение, спада вносът, оповести НСИ

Националният статистически институт (НСИ) публикува ключови показатели за състоянието на българската икономика по тримесечия за 2009 г. и за първия месец на 2010 г., според предварителните данни, с които институтът разполага.

Брутният вътрешен продукт (БВП) през четвъртото тримесечие на 2009 г. е 17.9 млрд. лв. по текущи цени, като на човек от населението се падат 2.4 хил. лв. При среден за тримесечието валутен курс от 1.32 лв. за 1 долар БВП възлиза на 13.5 млрд. лв. и съответно 1.8 хил. долара на човек от населението.

Преизчислена в евро, стойността на БВП възлиза на 9.16 млрд. евро, като на човек от населението се падат 1.2 хил. евро. Спрямо четвъртото тримесечие на 2008 г. реалният спад на БВП е 5.9%.

През четвъртото тримесечие на 2009 г. заетите над 15 годишна възраст са 3.17 млн. души, а относителният дял от населението в същата възрастова група - 48.2%. В сравнение със същия период на 2008 г. броят на заетите лица намалява със 192 хиляди, а коефициентът на заетост - с 2.6 пункта.

Безработните през четвъртото тримесечие на 2009 г. са 273 хиляди или 7.9% от икономически активното население. В сравнение със същото тримесечие на 2008 г. коефициентът на безработица нараства с 2.9 пункта, а броят на безработните - с 95 хиляди.

През декември 2009 г. средната работна заплата е 625 лв. (по предварителни данни), което е с 4.2% повече в сравнение с предходния месец. Спрямо декември 2008 г. ръстът е 10.4%.

През януари 2010 г. текущата сметка има дефицит от 242 млн. евро (0.7% от прогнозния БВП за 2010 г.) при дефицит от 552 млн. евро (1.6% от БВП) за януари 2009 година.

Търговското салдо за януари 2010 г. е отрицателно от 174 млн. евро (0.5% от прогнозния БВП), при отрицателно салдо от 344 млн. евро (1.0% от БВП) за януари 2009 година.

Износът на стоки (FOB) е за 917 млн. евро за януари 2010 г. при 813 млн. евро за януари 2009 г., като нараства с 12.8% на годишна база при спад от 27.0% за януари 2009 година.

Вносът на стоки (FOB) за януари 2010 г. е 1.09 млрд. лв. при 1.16 млрд. евро за януари 2009 г., като намалява с 5.7% на годишна база при спад от 33% за януари 2009 година.

Преките инвестиции в чужбина за януари 2010 г. са 2 млн. евро при 8 млн. евро за януари 2009 година. Преките чуждестранни инвестиции в страната са 53 млн. евро (0.2% от прогнозния БВП за 2010 г.) при 392 млн. евро (1.2% от БВП) за януари 2009 година. Те покриват 21.8% от дефицита по текущата сметка за отчетния период при 70.9% за януари 2009 година.

Външнотърговското салдо от стоки и услуги за четвъртото тримесечие на 2009 г. е отрицателно. Вносът на стоки и услуги надвишава с 1.48 млрд. лв. износа. Спрямо съответното тримесечие на 2008 г. износът на стоки и услуги се е увеличил реално с 0.8%, докато намалението на вноса е 20%.

Споделяне

Още от Бизнес

Какво очаквате от президента Радев през неговия втори мандат?