Изявление на Симеон Сакскобургготски

Мой дълг е честно и открито да ви представя същността на политиката, заради която се нуждая от подкрепата ви на 17 юни.

Не мога да ви обещая, че аз, сам по себе си, ще направя живота ви по-добър. Но мога категорично да ви кажа, че ще бъдат създадени условия, които ще ви позволят да измените вашия живот, живота на вашите деца и родители.

И с не по-малка категоричност мога да ви уверя, че тези, които са ограбили плодовете на вашия труд, и преди всичко тези от тях, облечени с вашето политическо доверие, ще се сблъскат с цялата строгост на законите. Ако сегашните закони не са достатъчни, ще бъдат предложени нови.

Разбира се, икономическата и финансовата стабилност трябва да са приоритет на бъдещото правителство. Но за да се подобри вашият личен или семеен бюджет, се налага незабавна промяна във фокуса на икономическата политика. Неслучайно програмата на "Национално Движение Симеон Втори" започва с формулировката: "Време е да поставим човека и гражданина на първо място".

Над всичко в политиката, която нашата програма ви предлага, е подобряването на стандарта на живот. Голямата цел е да се помогне на всеки отделен гражданин, на всяко семейство в България. Вие ще имате по-добри условия за реализация на предприемаческите ви способности. Ще имате повече доходи и ще можете да харчите повече. В световен мащаб приходите от потребление са между 50 - 70 % от брутния вътрешен продукт. Очевидно е, че българската икономика не може да расте, без да се увеличават доходите на българските граждани. Затова подобряването на стандарта на живот е не само социална цел, но, убеден съм, и пътят на България към модерна икономика.

Необходимо е държавният бюджет да се подложи на детайлно преразглеждане, включително като рязко се съкратят разходите за поддръжка на държавния апарат. Целта е да се преразпределят средства, за да се отдели по-голямо внимание на приоритетни социални нужди. Без да изчерпвам всичко, имам предвид такива задачи като:

- достигане на европейски стандарти на медицинско обслужване за всеки български гражданин - и в града, и на село; и за беден, и за богат;

- поддържане на чистота в градовете и селата и решаване на проблемите, свързани с усвояване на отпадъците;

- незабавно, но не символично увеличаване на държавната пенсия, като се отдели специално внимание на земеделската пенсия;

- прилагане на европейските стандарти на образование; увеличение на учителските заплати; компютъризация на държавните средни училища;

- превръщане на масовия спорт в национален приоритет; създаване на Министерство на спорта, чрез което да бъдат установени и приложени международни стандарти за организация на спортния живот;

- предприемане на мерки срещу наркоманията, включително и засилване на контрола върху митническите пунктове;

- реално увеличение на помощта за отглеждане на деца, както и на помощта за майките при раждане, когато са безработни;

- въвеждане на нови мерки срещу уличната престъпност и корупцията; повишаване на социалната защита и финансовата подкрепа за полицаите и техните семейства.

Моята цел е подобряване на стандарта на живот на всички български граждани без оглед на техния етнически произход.
Налагат се спешни мерки за решаване на остри проблеми на ромите в България. За тази цел ще предложа създаването на държавна структура, занимаваща се с проблемите на ромското малцинство. Тя би трябвало да се възглави от представител на ромите.

Мои съотечественици,

За да бъдат достигнати тези и други социални цели и за да се повиши стандарта на живот, ще предложа нов подход в използването на основните икономически фактори: българския и чуждия капитал, трудовите и природните ресурси, включително земята.

Борбата с безработицата налага предприемане на усилия за връщане в страната на българския капитал в чужбина и за преодоляване на причините за легалното и нелегалното изтичане на капитал в чужбина. Наложително е също да се осъществи прехода на българската икономика от плащания в кеш към банкови плащания. За да се насърчат, например, хората да влагат парите си в банки, трябва да се усъвършенства законодателството, даващо гаранции за парите на всеки вложител поне до 10 000 лева.

Както се разбира и от икономическата програма на Движението, като негов лидер ще инициирам система от мерки, които да накарат капитала в България да работи. Ще ви посоча някои от тях:

- създаване на система от финансови и законови мерки за поврат в политиката на привличане на чужди капитали в страната;

- приемане на правила, които да създадат най-благоприятни от гледна точка на световния опит условия за функциониране на международни одиторски, счетоводни и правни фирми, търговски и инвестиционни банки и застрахователни компании;

- създаване на предпоставки, които да направят закупуването на акции в българските публични компании лесно и сигурно, както и да улеснят процедурите за достъп на частни компании до обществени обекти и търгове;

- въвеждане като задължителни международните счетоводни стандарти, както и стандартите за класификация на заеми.

- цялостно преразглеждане и радикално ограничаване на лицензните и разрешителните, необходими за започване на бизнес;

- опростяване на данъчната система за индивидуалните доходи и за приходите на бизнеса; стимулиране на бизнеса чрез намаление на данъците и таксите. В тази връзка съм длъжен да ви уверя, че ще бъдат предприети безкомпромисни мерки, които да превърнат в стриктни и редовни данъкоплатци всички онези заможни наши сънародници, които досега нямат такъв навик. В противен случай те биха се сблъскали със сурови последици на закона, както е например в САЩ.

Разбира се, нашата финансова и монетарна политика ще бъде съгласувана с Европейския съюз, международните финансови и търговски институциии и ще взимаме под внимание икономическите предложения на САЩ. Нашата решимост за членство в НАТО и самото членство ще намалят съществено политическия риск за чуждия капитал в България.

Драги сънародници,

Борбата с безработицата е главният приоритет в политиката, която Движението ви предлага. Липсата на капитали в страната е основната причина за огромната безработица, варираща между 22 - 40 % в зависимост от метода на изчисление и типа безработица.

На 6 април ви предложих социално-икономическо партньорство, опиращо се на вашата предприемчивост и трудолюбие като път за намаляване на безработицата. Днес ще бъда по-конкретен и ще ви предложа включването ви в една програма за микро - кредитиране, която ще даде поминък на много хора в градовете и селските райони. Тази програма ще е един от начините нашето правителство да стимулира малкия и средния бизнес. За да развиват своите предприемачески идеи, на българските граждани ще се предостави възможност да получават кредит до 10 000 лева с нисък лихвен процент или безлихвен заем до 5 000 лева и срок на изплащане 18 месеца. Самата процедура за кредитиране трябва да бъде открита и максимално опростена.

Освен това средствата, които Световната банка отпуска за България, трябва да се използват не за покриване на текущи държавни разходи, както се прави сега, а като кредити за проекти на частния бизнес, на стойност до 25 000 лева, за срок от 3 години.

Готов съм с инициативи за развитие на малкия бизнес в малките градчета, селските, планинските и полупланинските райони, за да се намали безработицата. Общинските власти ще носят отговорност за провеждането на програми, за които ще се отпускат микро- кредити без лихва за срок от година и половина.

Бих желал да ви предложа програма за икономическо развитие на Тракия. Тя ще предвижда данъчни облекчения и безмитни зони за наши, гръцки и турски компании, за да бъдат стимулирани в изграждането на фабрики и други предприятия за ориентирана за износ продукция и туристически услуги в тази зона на България.

Основах едно непрекъснато разрастващо се национално движение, за да направя живота ви по-добър на основата на вашето трудолюбие и предприемчивост и гарантиране на икономическата свобода в България. И естествено, чрез налагане на нов морал в икономиката, бизнеса и политиката.

Бяха избрани измежду хиляди предложения определения брой кандидати за депутати, които да бъдат ваши парламентарни служители и да работят за политиката, която ви предлагам. Съзнавам, че сигурно има още толкова по-достойни. Ако се окаже, че между избраните има такива, които не са заслужавали моето и вашето доверие, ще бъдат намерени начини, за да бъдете именно вие истинските съдници на българското депутатство.

Но за да бъде това, имам нужда от вашата мощна подкрепа на 17 юни.

Споделяне

Още от България