Кабинетът изпраща оперативните програми в Брюксел до седмица

Правителството одобри седемте оперативни програми, чрез които ще се усвоят средства от европейските фондове в размер на 7,5 милиарда евро, съобщиха в четвъртък от правителствената пресслужба. Програмите са част от Националната референтна рамка 2007-2013 година. Те ще бъда изпратени за одобрение от Брюксел още през следващата седмица.

Първоначалните варианти на програмите от референтната рамка, изпратени миналата година в Брюксел, бяха върнати за доработване със сериозни критики. Ако сега някоя от програмите не бъде одобрена, България рискува да загуби пари от еврофондовете.

Максималният бюджет на оперативна програма (ОП) “Транспорт” е близо 2 млрд.евро. Проектите по нея ще се финансират от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) и Кохезионния фонд. Целта на програмата е да интегрира съществуващата национална пътна и железопътна мрежа към стандартите на ЕС. По ОП “Транспорт” ще се финансират и проекти за изграждане на интермодални превози на пътници и товари, и развитие на превозите по морските и вътрешно-европейските европейски водни пътища.

Повече на брой, но с по-малки суми ще се финансират проекти по ОП “Регионално развитие”. Максималният бюджет е над 1,36 млрд.евро, а финансирането се осигурява от Европейския фонд за регионално развитие. Основни бенефициенти по нея ще са общините. Политиката на Брюксел е по тази програма да се отпускат пари за преодоляване на различията между отделните региони. Ще се финансират проекти за ремонт на улици и пътни отсечки, които свързват по-малките населени места, дейностите за подобряване на туристическия продукт. По тази оперативна програма може да се кандидатства за подобряване на комуникационните и енергийни мрежи в изоставащите райони.

Кохезионният фонд и ЕФРР ще осигурят 1,8 млрд.евро за проектите по ОП “Околна среда”. По нея ще се отпускат пари за проекти за управление на отпадъците – оползотворяване и крайно депониране. Проекти за пречиствателни станции, ВиК мрежи и опазване като цяло на водните ресурси на страната също ще бъдат приоритетно финансиране по оперативната програма. По нея ще се отпускат и пари за опазване на биологичното разнообразие и защита на природата.

Европейският социален фонд (ЕСФ) ще осигури 1,2 млрд.евро по ОП “Развитие на човешките ресурси”. По тази програма ще се финансират проекти, които насърчават работодателите да разкриват нови работни места, програми за обучение и преквалификация, които да са съобразени с пазара на труда.

Останалите три оперативни програми са с бюджет, по-малък от милиард. Около 988 млн.евро са планирани по проекти в ОП “Развитие на конкурентноспособността на българската икономика”. Приоритетните за финансиране проекти, чрез които ще се насърчават инвестициите на родните предприятия в иновации. Целта на програмата е да насърчи българските предприятия да излязат на европейските и международни пазари. Част от бюджета на тази програма е предвиден и за осигуряване на консултантски и информационни услуги за дребните предприемачи.  По ОП “Административен капацитет” са планирани5 близо 181 млн.евро, чрез които ще се изгражда модерна европейска администрация. Последната одобрена програма – “Техническа помощ” бе включена след изричното искане на Брюксел. Тя е с бюджет от 48 млн.евро и ще се финансира от ЕФРР. Чрез нея ще се финансират контролните дейности върху усвояването на европейските средства.

Правителството одобри и “Програма за развитие на селските райони 2007 - 2013 г.”, по която страната ни може да получи над 2,6 млрд.евро от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. От кабинета уточниха, че това е вторият от двата планови документа, които страната ни трябва да приеме, за да получи финансиране за селските райони. Вече е одобрен Националният стратегически план за развитие на селските райони до 2013 г.

Споделяне

Още от Бизнес