Кабинетът обещава на МВФ да облекчи 200 лицензионни режима до юни

До юни т.г. правителството трябва да премахне или облекчи 200 лицензионни и разрешителни режима. Ангажиментът е записан в допълнителния меморандум за икономическата политика на българското правителство, договорен с МВФ и въз основата на който бордът на директорите на фонда одобри преди дни втория преглед на 2-годишното споразумение.

За да се спре увеличаването на броя на тези режими, в меморандума кабинетът е поел ангажимент в същия срок - до края на юни , да приеме и закон за ограничаване на административното регулиране.

В меморандума правителството е определило 3 приоритета на икономическата си политика - укрепване на макроикономическата стабилност и стимулиране на растежа, структурни реформи за подобряване качеството на обществените услуги и увеличаване на възможностите за заетост.

За реформите в здравеопазването, топлофикациите и железопътния сектор се казва, че се оказали "предизвикателни", но управляващите напредвали и по тези "фронтове".

По отношение на реформите в железопътния сектор кабинетът обещава да достигне 70% възвръщаемост на разходите за пътническите услуги до средата на 2003 г. и 90% - до средата на 2004 г. В същия срок - до средата на 2004 г., трябва да се елиминират услугите на загуба и да се намали наетия персонал в БДЖ с 20 процента. Планира се до средата на 2003 г. да се преструктурира БДЖ, като се създадат отделни звена за пътнически и товарни превози с отделно счетоводство.

До март т.г. правителството трябва да подпише предварително споразумение с БДЖ, в което ще се посочат всички нетърговски пътнически услуги, за които ще се предоставят държавни субсидии чрез договори за публични услуги, влизащи в сила от 1 януари 2005 г. Ще се изготви и план за прекратяване или друго предписание за всички останали нетърговски пътнически услуги, чието изпълнение ще започне през 2004 г.

В сферата на здравеопазването, правителството трябва да увеличи дела на разходите за болнични услуги, финансирани от НЗОК, до най-малко25 % от всички разходи през първото тримесечие и до 30 % през второто тримесечие на тази година.

В меморандума правителството се ангажира да ограничи използването на фискалния резерв за придобиване на активи в реалния сектор до не повече от 150 млн.лева през 2002 г. То обаче е включило възможност за използването на още 150 млн.лв. за същата цел през тази година.

През миналата година бе решено с максимум 100 млн.лв. да се учреди инвестиционния фонд, 30 млн.лв. отидоха за създаването на новата авиокомпания "Балкан ер тур" и още няколко милиона лева за увеличаване капитала на дружества от системата на "Балканкар холдинг".

По отношение на фискалния резерв, е поет ангажимент нивото му да не пада средствата, гарантиращи обслужването на плащанията по дълга за една година напред.

Правителството се ангажира да пристъпи през тази година към отдавна отлаганите промени в Кодекса на труда, които да либерализират пазара на труда. Управляващите ще инициират публични дискусии, за да прокарат изменения за намаляване на процедурните разходи по освобождаването на работници и за улесняване приемането на по-гъвкави форми на заетост. Друга цел на промените е да се децентрализират преговорите по колективните трудови договори на ниво предприятия.

В меморандума правителството признава, че изпълнението на бюджета за 2003 г. крие много предизвикателства. За да се изпълни заложеният дефицит от 0,7%, министерството на финансите ще ограничи разходите на 88% от планираните в бюджета равнища през първите три тримесечия на 2003 г. Друга мярка ще бъде изпълнението на договорените с МВФ месечни нива на приходите от данъци и осигурителни вноски в консолидирания бюджет.

При значителни отклонения от тези месечни нива, ще последват консултации с МВФ по отношение на мерки за прихващания, включително намаляване на планирани в бюджета разходи. Третата мярка е ограничаване на преразхода или акумулирането на просрочия в общините и болниците.

Кабинетът е поел ангажимента през тази година да намали с 200 млн.лв. просрочените дългове на всички държавни фирми към данъчната администрация. Друга задача е да се разшири дейността на дирекцията "Големи данъкоплатци", така че до юни т.г. да включи фирмите, формиращи 60% от приходите в бюджета. Също до края на юни кодът на фирмите по Булстат трябва да се въведе като единен идентификатор на всички данъчни операции.

Министерството на финансите обещава не по-късно от март 2003 г. да започне да публикува на Интернет страницата си на месечни данни за касовото изпълнение на консолидирания бюджет и за фискалния резерв.

В меморандума се дава и обещание до края на септември 2003 г. да се включат в единната бюджетна сметка всички невключени досега извънбюджетни фондове в лева, както и всички автономни бюджетни единици.

В допълнителния меморандум между българското правителство и МВФ се планира средносрочен годишен ръст на БВП от 5-6%. Намерението на управляващите е да отбележат ръст от 5% през тази година.

В доклада се твърди, че сегашния ръст на износа "се дължи отчасти на нетрадиционните сектори като текстилната и лека промишленост, което подчертава конкурентноспособността на България на международните пазари".

Странно кой е направил оценката, че тези отрасли са нетрадиционни при положение, че именно текстила е в началото на развитието на промишлеността в страната още преди освобождението. През последните години именно текстила и леката промишленост запазиха потенциала си и представляват значителна част от износа.

Правителството твърди, че постепенното нарастване на спестяванията ще позволи дефицитът по текущата сметка да спадне до 4 % в средносрочен план, след като леко се повиши на около 5% от БВП през 2003 г. Дефицитът по текущата сметка ще се покрие от преките чуждестранни инвестиции, които ще позволят съотношението външен дълг - БВП да продължи да намалява.

В документа се прогнозира, че инфлацията ще остане в размер на 4% през 2003 година, когато държавно регулираните цени ще достигнат нивото на възстановяване на разходите.

Постоянният представител на МВФ Пирита Сорса заявява пред БТА, че бордът на институцията вижда предизвикателства пред фискалната политика и структурните реформи в България. МВФ смята, че е важно да продължат усилията за подобряване събираемостта на данъците и да се подобри структурата на разходите, което е свързано с прилагането на реформите в здравеопазването, железниците, топлофикациите и общинското финансиране.

Според Пирита Сорса изпълнителните директори на МВФ разбират и външните предизвикателства пред България - на първо място евентуално една война в Ирак може да повлияе на ръста на износа, цените на горивата, инвестициите и растежа. Друг риск е възможността за повишаване на лихвите на международните пазари в средносрочен план.

Още от Бизнес

Какво се крие зад истерията с "отнемането и продаването на деца"?