Кабинетът предлага фондациите да се регистрират при опростен режим

Правителството предложи да се облекчи процедурата за регистрация на организациите с нестопанска цел, като одобри на заседанието си в четвъртък промени в Закона за юридическите лица с нестопанска цел. Това съобщи правителствената информационна служба.

При вписване в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за общественополезна дейност към Министерството на правосъдието ще се изискват копие от съдебните решения по регистрация, заверено от заявителя (вместо препис), и удостоверение за актуално състояние по регистрация, издадено от съда по регистрация.

Към заявлението ще може да се прилага копие от заверен екземпляр на декларацията за данъчна регистрация, когато не е издадено удостоверение за данъчна регистрация.

Според одобрените от кабинета промени, отпада и прилагането на списък на лицата от състава на управителните органи, тъй като тези данни ще се съдържат в образеца на заявлението за вписване, утвърден от министъра на правосъдието.

Споделяне
Още от България