Как се извършват тръжни процедури по проекти, финансирани от ЕС

Членството на България в Европейския съюз осигурява на страната ни възможността да усвои до 7 млрд.евро за периода 2007 – 2013 г. Икономическо-социалните сфери, които ще бъдат субсидирани са описани в седемте оперативни програми (ОП). Кандидатстването за европейските пари ще става след подаването на детайлно разработен проект. Изпълнението на проекта започва с подписване на договор между бенефициента и управляващия орган. В случаите, в които по конкретен проект се налага избор на изпълнител свързан с извършване на строителство, предоставяне на услуги или доставка на стоки, тръжните процедури ще се извършват съгласно българското законодателство.

Когато бенефициентите на средствата по конретните проеки се явяват “възложители” по смисъла на Закона за обществени поръчки (ЗОП) те ще разходват публичните финансови средства по реда на ЗОП и подзаконовите актове към него.

Процедури по възлагане на обществени поръчки

В България процедурите по възлагане на обществени поръчки се регламентират от Закона за обществени поръчки (ЗОП), Наредба за възлагане на малки обществени поръчки (НВМОП) и Наредба за условията и реда по възлагане на специални обществени поръчки (НУРВСОП).

Законът за обществени поръчки урежда общо 5 вида процедури:

открита процедура, при която всички заинтересовани лица могат да подадат офертиограничена процедура, при която оферти могат да подадат само кандидати, които са получили покана от възложителя след предварителен подборпроцедура на договаряне с обявление, при която възложителят провежда преговори за определяне на клаузите на договора с един или повече кандидати, избрани от него след предварителен подборпроцедура за договаряне без обявление, при която възложителят провежда преговори за определяне на клаузите на договора с едно или повече точно определени лицаконкурс за проект - процедура, при която възложителят придобива план или проект, избран от независимо жури въз основа на проведен конкурс със или без присъждане на награди

В случаите, при които бенефициентите не се явяват „възложители” по смисъла на ЗОП и подзаконовите нормативни актове към него, се прилагат разпоредбите на ПМС 55 от 12.03.2007 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на договорена безвъзмездна финансова помощ от Структурните фондове на ЕС и от Програма ФАР на ЕС (Обн., ДВ, бр. 24 от 20.03.2007 г., в сила от 20.03.2007 г.). Постановлението включва общоприложими опростени процедури, регулиращи условията и реда на разходването на средствата от страна на този кръг бенефициенти на средства от Структурните фондове и Програма ФАР на ЕС.

Задълженията на бенефициентите по отношение на избора на изпълнител трябва ясно да бъдат разписани и в договорите за предоставяне на безвъзмездна помощ.

В докладите за изпълнение на проектите бенефициентите трябва да предоставят на Управляващия орган/Междинното звено информация за провеждане на процедурите за обществени поръчки (ако е необходимо). Към докладите трябва да се приложат допълнителни документи (само за първия доклад след провеждане на процедурата за обществени поръчки) и да се включат в досието на проекта. Правилата относно докладването и документацията са част от договора за безвъзмездна помощ.

Споделяне

Още от Бизнес