Опит за разяснение

Как ще се облагат доходите от лихви след Нова година?

Как ще се облагат доходите от лихви след Нова година?

Основни моменти в новия закон за облагане на доход, получен по срочен депозит

Промените в Закона за данъците върху доходите на физическите лица, които бяха приети на второ четене, предизвикаха редица въпроси в широката общественост. Получаваме редица запитвания на ден от хора, които имат сключени договори за депозити за това как банката ще изчислява върху какъв доход да начисли данъка, как се определя данъчната основа при вече сключени договори и дали изобщо те ще бъдат обект на данъчно облагане.

Във връзка с всичките тези неясноти и при липсата на детайлна наредба от НАП, се опитахме да изтълкуваме текстовете на приетия закон, и се допитахме до редица експерти – банкови служители, счетоводители и др. (Според справка на Mediapool в няколко клонове в София на различни банки служителите още не са наясно как ще начисляват данъка - бел. ред.).

Кои са данъчно задължени субекти и какъв ще е размерът на данъка?

Подлежат на облагане депозитните сметки на физически лица, лицата със свободни професии, адвокати, нотариуси, частни съдебни изпълнители и пр.

Не подлежат на данъчно облагане депозитните сметки на еднолични търговци.

Размерът на данъчната ставка е 10% от получения доход от депозит.

Доходът от кои депозити ще бъдат облагани?

За да бъде обложен депозитът, той трябва да е сключен за определен срок и вложителят да получава възнаграждение за това под формата на лихва. Това означава, че няма да бъдат обложени с данък доходите от лихви по безсрочни спестовни сметки, разплащателни сметки и детски депозити. Последните се считат за депозити без определен срок, тъй като при тях падежната дата съвпада с датата на навършване на пълнолетие на титуляра.

Реално всеки един такъв депозит е с различен срок, поради което се считат за безсрочни.

Дължи ли се данък върху дохода от лихви по вече сключени договори за депозити с падеж през 2013?

Това се оказва най-обсъжданият и неясен казус. В тази дискусия е важно да се изяснят два основни момента - начисляване на лихвата от банката и получаване на тази лихва. Задължението на практика възниква в момента на придобиване на дохода от лихви, а не в момента на начисляването им. Отговорът тук е "да”, доходът от лихви по вече сключени договори ще бъде облаган през 2013 г.

Тъй като съществуват доста видове депозити, които ще бъдат обект на данъчно облагане и в същото време са с различен начин на изплащане на лихвата, ще разгледаме основните разновидности.

Как се изчислява данъкът при различните разновидности на депозитите?

Депозит с авансово изплащане на лихвата

Текстовете на закона тук са повече от ясни. При авансово изплащане на дохода от лихви, същият се счита за придобит на датата на падежа на депозита или на датата на предсрочното му прекратяване. Въпреки че лихвата се получава при откриването на депозита, то счетоводно банката начислява лихви и след този период. Така вече сключени авансови договори ще бъдат обложени с данък при източника в случай, че падежната дата е през 2013 г. За разлика от останалите депозити, данъкът тук ще се събере от главницата на депозита на падежната датата.

Депозит с изплащане на лихвата на падеж

Това е възможно най-лесният начин за установяване размера на данъка. При тези депозити доходът се получава, а съответно данъкът се удържа след изтичане срока на депозита. При вече сключени договори с падежна дата след 01.01.2013 г. данък по тези депозити се дължи и се спазва горепосочения принцип.

Депозит с получаване на лихвата в края на определен период (1, 2, 3, 6, 12 месеца и т.н.)

При договорите с периодично изплащане на лихвата отново се спазва основният принцип в данъчните закони с данък да се облага доход в момента на неговото получаване. Реално банката ще удържа сумата на данъка в месеца, в който е получен доходът от лихвата. При договори, които вече са сключени през 2012 г. или по-рано с този тип олихвяване, данък се начислява върху лихвата, получена след 01.01.2013 г.

Данъкът върху дохода от лихви по срочни депозити ще се отрази негативно най-вече на дългосрочните депозити, сключени преди влизане на закона в сила. Именно при тях доходът е най-висок като размер. Оттам следва и удържаната сума под формата на данък да е висока. Възможно е да има промени в тълкуванието при излизане на наредбата за прилагане на закона.

За всички срочни депозити, сключени преди 31.12.2012, най-справедливо би било да се облагат само тази част от лихвата, която е начислена за периода след 1.1.2013 до изтичането на всеки срочен депозит.

Например, ако на 1 юли 2012 е бил сключен едногодишен депозит до 30.06.2013 г. на стойност 10 000 лв и лихвата за 12-те месеца е 600 лв, то следва с данък да се обложат само 300 лв от тази лихва, отнасящи се само за периода от шест месеца след 1.1.2013 г.

Споделяне

Още по темата

Още от Бизнес